Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 17.5.2018

02.05.2018 10:35

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor společenství vlastníků
Společenství vlastníků domu Široká 5136
IČO 01731301
zapsané v rejstříku společenství u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 6134
se sídlem Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, Široká 5136/11, PSČ 468 04 (dále jen „společenství”)
svolává postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a čl. III odst. 5 stanov společenství 

zasedání shromáždění společenství vlastníků

které se bude konat dne 17. 5. 2018 v 18:00 hodin
místnosti sklepů v přízemí
na adrese Široká 5136/11

s tímto programem jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele, volební komise a předsedajícího schůze
  3. Projednání přijetí nových stanov společenství vlastníků
  4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2017 ke stažení zde
  5. Volba nových členů výboru
  6. Závěr

Prezence členů společenství vlastníků bude probíhat od 18 hodin do 19 hodin v místě konání shromáždění. Při presenci se členové společenství - fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, členové společenství - právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby. V případě zastupování člena společenství zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění.

Právo účastnit se shromáždění mají vlastníci jednotek, členové společenství, napsaní na příslušném listu vlastnictví ke dni konání zasedání shromáždění. Tento den je rozhodným dnem k účasti na zasedání shromáždění. Spoluvlastníci jednotky, případně manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, zmocní v souladu s ustanovením § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva na zasedání shromáždění, a to včetně práva dostat na zasedání vysvětlení záležitostí společenství a práva hlasovat o jednotlivých usneseních shromáždění.

Materiály pro zasedání shromáždění budou členům společenství k dispozici v místě konání shromáždění od počátku registrace, na internetových stránkách společenství, případně na vyžádání u předsedy výboru společenství. Návrh nového textu stanov je k dispozici v listinné i elektronické podobě u předsedy výboru společenství ode dne odeslání této pozvánky.

V Jablonci nad Nisou dne 3. dubna 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Čech

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete a je členem našeho SVJ. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na shromáždění při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

---------------------------------------------------------    "    --------------------------------------------------------

                                                                                                              

PLNÁ  MOC

Já, níže podepsaný(á)…………………………………………………………………………

(zmocnitel - jméno a příjmení, nar.)

 

bytem…………..……..…………………………………………………………………………

(ulice, číslo popisné, místo)

 

Z P L N O M O C Ň U J I

pana(í)……...……………………………………………………………………………………

(zmocněnec - jméno a příjmení, nar.)

bytem……………………………………………………………………………………………

(ulice, číslo popisné, místo)

 

aby mne zastupoval/a jakožto vlastníka (spoluvlastníka) bytové jednotky  č……….

………………………………………………………………………………………………….

(ulice, číslo popisné, místo)

 

ve všech bodech jednání s právem hlasovacím ve výši mého spoluvlastnického podílu na zasedání shromáždění aby mne dne 17. 5. 2018 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem: Široká 5136, 468 04 Jablonec nad Nisou a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V Jablonci nad Nisou  dne ...............................

                                                                                             .........................................................

                                                                                                   podpis  zmocnitele

Prohlašuji, že jsem plnou moc přijal (a):

V Jablonci nad Nisou ................................

                                                                                    ..........................................................

                                                                                                     podpis zmocněnce   

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.