Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 2.10.2018

10.09.2018 13:24

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ


Společenství vlastníků domu Široká 5136
IČO 01731301
zapsané v rejstříku společenství u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 6134
se sídlem Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, Široká 5136/11, PSČ 468 04 (dále jen „společenství”)
 


Datum konání: 2.10.2018 v 18.00 hod.

Místo konání: v místnosti sklepů (v přízemí), na adrese Široká 5136/11, Jablonec nad Nisou

                                                                       

Pozvaní :  Ing. Miloslava Ježková - manažerka BD a SV (Interma BYTY, akciová společnost)

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a předsedajícího schůze
  3. Přijetí nových stanov společenství vlastníků
  4. Provozní záležitosti
  5. Závěr

 

 

Přílohy: - Průvodní dopis + Plná moc

- Stanovy společenství ke stažení zde

 

 

Právo účastnit se shromáždění mají vlastníci jednotek, členové společenství, napsaní na příslušném listu vlastnictví ke dni konání zasedání shromáždění. Tento den je rozhodným dnem k účasti na zasedání shromáždění. Spoluvlastníci jednotky, případně manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, zmocní v souladu s ustanovením § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva na zasedání shromáždění, a to včetně práva dostat na zasedání vysvětlení záležitostí společenství a práva hlasovat o jednotlivých usneseních shromáždění.

 

V Jablonci nad Nisou, dne 7. září 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dita Kopecká

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete a je členem našeho SVJ. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na shromáždění při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

---------------------------------------------------------    "    --------------------------------------------------------

                                                                                                              

PLNÁ  MOC

 

Já, níže podepsaný(á)…………………………………………………………………………

(zmocnitel - jméno a příjmení, nar.)

 

 

bytem…………..……..………………………………………………………………………..

(ulice, číslo popisné, místo)

 

 

Z P L N O M O C Ň U J I

 

pana(í)……...……………………………………………………………………………………

(zmocněnec - jméno a příjmení, nar.)

 

bytem………………………………………………………………………………………….

(ulice, číslo popisné, místo)

 

 

aby mne zastupoval/a jakožto vlastníka (spoluvlastníka) bytové jednotky  č……….

 

………………………………………………………………………………………………….

(ulice, číslo popisné, místo)

 

ve všech bodech jednání s právem hlasovacím ve výši mého spoluvlastnického podílu na zasedání shromáždění aby mne dne 2. 10. 2018 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem: Široká 5136, 468 04 Jablonec nad Nisou a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V Jablonci nad Nisou  dne ...............................

                                                                                             .........................................................

                                                                                                   podpis  zmocnitele

Prohlašuji, že jsem plnou moc přijal (a):

V Jablonci nad Nisou ................................

                                                                                    ..........................................................

                                                                                                     podpis zmocněnce   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.