Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 9.10.2018

24.09.2018 16:37

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků pro dům Sokolská 1365

 

Datum konání: 9. 10. 2018 v 17:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost kanceláře Interma BYTY, a.s.,

                        U Sila 1201, Liberec 30

 

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková, manažer BD a SV Interma BYTY, a.s.

                         Jitka Večerníková, technik Interma BYTY, a.s.

                         Mgr. Renata Ponikelská, právník Interma BYTY, a.s.

 

                                       

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení nových Stanov společenství
  3. Schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby
  4. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav
  5. Provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 17. 9. 2018

                                                                                                                                                      

                                                                                     Ing. Eva Korseltová, v. r.

                                                                                     předsedkyně výboru SVJ

 

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                   Stanovy společenství ke stažení zde

                   Návrhy na změny stanov ke stažení zde

                    

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-sokolska-1365/  a u předsedy výboru.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                       

jedním z hlavních a nejdůležitějších bodů programu je  schválení  nových  Stanov společenství a

schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby. K usnášeníschopnosti shromáždění je třeba přítomnost většiny hlasů všech členů SV, ke schválení nového způsobu rozúčtování je ale potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek. Z těchto důvodů si tímto dovoluji zdůraznit nutnost Vaší účasti na tomto shromáždění vlastníků.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 9. 10. 2018 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků delegovat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc můžete udělit i jednotlivým členům výboru.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

Liberec, dne 18. 9. 2018                                                                                                        

   Ing.  Eva Korseltová, v.r.

                                                                                                  předsedkyně výboru SVJ

                                                                                                                 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 9. 10. 2018 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Sokolská 1365, 460 01  Liberec 1 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.