Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 5.11.2015

15.10.2015 14:48

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 500 v ulici Boženy Němcové v Liberci
IČ: 25463322
                          Liberec V, Boženy Němcové 500/6, PSČ 460 01


P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 500 v ulici Boženy Němcové v Liberci


Datum konání : 5. listopadu 2015 od 17:00 hodin

Místo konání : v sušárně ( přízemí  ) domu Boženy Němcové 500/6, Liberec
                         
Pozvaní hosté :   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.
                           JUDr. Jana Semanová - notářka
                         

                                
Program :

1.) Zahájení, prezence

2.) Projednání a schválení změny stanov Společenství

3.) Volba nového výboru společenství

4.) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánu společenství

5.) Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

6.) Provozní záležitosti, závěr

V Liberci  15. října 2015


                                                                               
                                                                   Ing. Jaroslav Suchý v.r., předseda výboru SVJ 

                                        
Přílohy:

1x Návrh změny stanov Společenství vlastníků
1x Zpráva o hospodaření společenství k 31. 12. 2014
1x plná moc k zastupování na shromáždění a průvodní dopis k pozvánce

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 500 v ulici Boženy Němcové v Liberci dne 5.11.2015.

Hlavním a nejdůležitějším bodem je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku (dále jen „NOZ“). Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy. 
 
Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, aby jste si vyhradili svůj volný čas tak, aby jste se mohli shromáždění účastnit osobně. Je třeba uvést, že v případě shromáždění, jehož předmětem je změna stanov, je nutné, aby byl přítomen notář a o průběhu shromáždění byl sepsán notářský zápis. S účastí notáře a přípravou stanov jsou spojeny náklady, které musí SV hradit.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění  zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně  ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před  konáním  shromáždění.

V Liberci, dne 15.10.2015         
                
      Ing. Jaroslav Suchý v.r.,
       předseda výboru SV 

 
---------------------------------------------------------        -------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ............................................….......……... , Dat. Nar. : ...................…...,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ………… ……………..…………........, Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 5.11.2015 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Boženy Němcové 500, Liberec V a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.


V.......................... , dne ..………....... ,                  ...............................................
                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.