Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 9.2.2017

24.01.2017 17:40


P O Z V Á N K A

na  shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611
se sídlem Křížová 1611, 463 11 Liberec 30


Datum konání : 9.2.2017 v 18:30 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV -  Interma BYTY a.s.
                              Iva Loumová  - domovník

Program :

1) Zahájení, prezence
2) Schválení návrhu nových stanov
3) Převolení  výboru společenství vlastníků
4) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2015 ke stažení zde
5) Provozní záležitosti
6) Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 23.1.2017

                                                                                                                                                                   
                                                                                     Ing. Petr Mužák, v.r.
                                                                                 SV domu Křížová 1611

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    
              Stanovy společenství vlastníků
              Zpráva o hospodaření za rok 2015

 

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese :
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1611/   a u předsedy výboru .

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

hlavním a nejdůležitějším bodem shromáždění je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku. Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji ještě jednou požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.
                                                                        
Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 9.2.2017 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.  Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.


Liberec, dne 23.1.2017                                                                           
                                                                                                               Ing. Petr Mužák, v.r.
                                                                                                               předseda výboru SV
                                                                                                                 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……….......……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 9.2.2017  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1611, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ...................................... , dne ..……….......                    ...............................................
                                                                                                        podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.