Pozvánka na shromáždění vlastníků konané dne 15.10.2015

01.10.2015 11:57

          Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7

                                IČ: 7206772

                                        Liberec - Vratislavice nad Nisou, Ořechová 1615, PSČ 46311

 

 

                                                          P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7, Liberec – Vratislavice nad Nisou,

 

Datum konání : 15. října 2015 od 17.00 hodin

 

Místo konání : zasedací místnost Interma BYTY, a.s., U Sila 1204, Liberec 30, 463 11

                         

Pozvaní hosté :  -  Iva Loumová – domovník

                         -  Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                         

 

 Notářka : JUDr. Jana Seemanová

 

                                                                          

Program :

 

1.)   Zahájení, prezentace

 

2.)   Projednání a schválení změny stanov Společenství

 

3.)   Schválení směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby spojené s užíváním jednotek v domě

 

4.)   Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

 

5.)   Závěr

 

       V Liberci  21. září 2015

                                                                               

                                                                   Mgr. Ryšánková Světlana, v.r., předseda výboru SVJ                                                        

                                                                    Mgr.  Klátik Miloš, v.r. místopředseda výboru SVJ

 

Přílohy:

 

1x Návrh změny stanov Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7

1x Návrh směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby spojené s užíváním jednotek v domě

1x Zpráva o hospodaření společenství k 31. 12. 2014

1x plná moc k zastupování na shromáždění a průvodní dopis k pozvánce

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

dne 15. 10. 2015 v 17.00 hodin je připravováno konání shromáždění Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7, Liberec – Vratislavice nad Nisou. V letošním roce byla připravována již dvě shromáždění, která se však nebyla usnášeníschopná pro malý počet přítomných vlastníků našeho SVJ. Toto další shromáždění je připravováno v prostorách zasedací místnosti Interma Byty a.s. a proběhne za účasti notáře.

 

Hlavním a nejdůležitějším bodem je projednání změny stanov, které je třeba přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku (dále jen „NOZ“). Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které by mělo odpovídat základním požadavkům nové zákonné právní úpravy. Z této také vyplývá, že stanovy musí obsahovat pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky. Z uvedeného důvodu již byla v předchozím období zpracována ze strany Interma Byty a.s. vzorová směrnice pro tzv. smíšené vlastnictví, tedy bytové domy, ve kterých se nachází domy soukromých vlastníků a družstevní byty. Z těchto důvodů bude dalším bodem i schválení této směrnice, na kterou jinak navrhovaná změna stanov odkazuje. Dle informací od zástupců Interma Byty a.s. již tato směrnice byla v řadě bytových domů schválena. U nás zatím nikoliv.

 

Posledním bodem bude projednání a schválení zprávy o stavu hospodaření společenství za rok 2014. Tato zpráva měla být projednána na shromážděních, která byla připravována v první polovině roku 2015. Bohužel se ji nepodařilo projednat, neboť tato shromáždění nebyla usnášeníschopná.

 

Nutno uvést, že stanovy SVJ musí být přizpůsobeny novému znění NOZ. Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, aby jste si vyhradili svůj volný čas tak, aby jste se mohli shromáždění účastnit osobně. Je třeba uvést, že v případě shromáždění, jehož předmětem je změna stanov, je nutné, aby byla přítomna notářka a o průběhu shromáždění byl sepsán notářský zápis. S účastí notáře a přípravou stanov jsou spojeny náklady, které musí SVJ hradit.

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Případné dotazy lze zaslat na adresy rSvetla@seznam.cz, klatik@centrum.cz.                                  Na těchto adresách lze vyžádat i přílohy pozvánky v elektronické podobě.

 

S pozdravem                                                                                                                                        

 

Mgr. Ryšánková Světlana, předseda výboru SVJ                                                                   

Mgr.  Klátik Miloš, místopředseda výboru SVJ

            V Liberci dne 21. září 2015

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á : ..................................................................………... ,

Datum nar.: ...................…………….,

trvale bytem:

............................…….........................................................…................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………… …..........................…………..…………...,

Datum nar.: …..….........……………,

 trvale bytem :

………….....…………………………………………………………..……………..,

 

aby mne dne 15. 10. 2015 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7, Liberec – Vratislavice nad Nisou. IČ: 72067721,

 

a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

 

 

 

V ...................................... , dne ..………...........................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.