Pozvánka + plná moc na členskou schůzi družstva dne 2.4.2019

14.03.2019 13:24

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO: 25401688

                sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  2.4.2019 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                   

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva
  3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
  4. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva
  5. Schválení rekonstrukce střechy domu
  6. Informace k převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví v roce 2020/2021
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 28.2.2019                                                                                                                                                                                  

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                předseda družstva 

 

 

                          

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření za rok 2018

 

 

Pozor prosím zasedací místnost je nově v domě 1201.

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

   

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

Chci vás tímto po roce znovu pozvat na členskou schůzi Bytového družstva GAMA.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili, že v minulých letech byla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu.

Doufám, že se nám podaří tuto tradici udržet I v tomto roce, vloni to bylo opravdu těsné.

Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci můžete zástupce zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete vystavit kterékoliv osobě, které důvěřujete. Může jít o stávajícího člena představenstva BD, stejně jako o vašeho rodinného příslušníka či souseda apod.  Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 1.4.2019. Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky anebo zaslat do kanceláře Správy bytů: Interma BYTY a.s.: U Sila 1201, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, Datum nar. si doplním. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Jak můžete vidět v programu i ve stanovách, bude potřeba také zvolit nové předsednictvo představenstva našeho družstva. V souladu se stanovami je představenstvo voleno na pět let a stávajícímu vyprší mandát 6.5.2019. Můžete zvážit svou případnou kandidaturu – nové představenstvo bude patrně posledním, během následujících čtyř let by mělo družstvo zaniknout a bude potřeba založit nové společenství vlastníků jednotek.

Nedávná oprava střechy spojená s kontrolou jejího stavu ukázala, že střecha domu bude po 20 letech vyžadovat větší rekonstrukci, aby se předešlo dalšímu zhoršování jejího stavu. Jsou poškozené žlaby ve zlomech střechy, místy už netěsní parozábrana, což způsobuje další problémy. Během jarních měsíců bychom měli vybrat vhodného dodavatele a v létě provést opravy. Půjde o větší čerpání z fondu oprav a členská schůze by k němu měla tedy zastupitelstvo zmocnit samostatným rozhodnutím.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

      Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

             předseda družstva

 

V Liberci, dne 28.2.2019

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á: .......................................................……..…...., dat. nar.: ..........................…..,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..…………………………….., dat. nar.: …….…………..……,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..….,

aby mne dne 2.4.2019 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO: 25401688, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.