Průvodní dopis + Plná moc na schůzi dne 20.11.2014

03.11.2014 14:12

Vážená paní - Vážený pane,   

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva STARÝ HARCOV.

 

Zásadním bodem programu této členské schůze je schválení nových Stanov bytového družstva STARÝ HARCOV. Tato povinnost vyplývá pro všechna bytová družstva ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně Zákona o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti od 1.1.2014.

V tomto zákoně je mj. stanovena všem bytovým družstvům povinnost projednat a schválit nové Stanovy v souladu s tímto zákonem na členské schůzi za účasti všech členů bytového družstva, tj. při 100% účasti členů, a to s účinností od 1.7.2014.

Tuto povinnost však většina bytových družstev, včetně našeho, dosud pro složitost právní úpravy, nedostupnost notářů a problému se 100% členů na členské schůzi, nesplnila. Ze strany příslušných orgánů veřejné moci je tato skutečnost prozatím tolerována, a to do konce roku 2014.

Poté již tyto orgány přistoupí k uplatnění sankcí, např. udělením 100 tisícové pokuty, až po zrušení bytového družstva s likvidací, což si asi nikdo z nás nepřeje.

Z těchto důvodů je naprosto nezbytná účast každého z Vás, popř. udělení plné moci Vámi zvolenému zástupci pro zastupování na této členské schůzi, u kterého je 100% záruka účasti. Nesplnění této povinnosti může mít pro člena bytového družstva za následek, že vůči tomuto členu   (členům) bude uplatněna případná náhrada škody, či uhrazovací povinnost ve výši škody, která bytovému družstvu vznikla, tj. např. při 100 tisícové pokutě udělené družstvu.

Vaše účast je také žádoucí i z důvodu, že Vám budou dány k podpisu nové nájemní smlouvy, a to již na dobu neurčitou, jak ze Zákona o obchodních korporacích vyplývá. Těm z Vás, kteří se členské schůze nezúčastníte osobně, nýbrž prostřednictvím Vámi určeného zástupce, budou nájemní smlouvy dány k podpisu dodatečně.

Věříme, že pochopíte naléhavost této výzvy a svou účastí, či udělením plné moci svému zástupci, přispějete k úspěšnému průběhu této členské schůze a tím i k další existenci našeho bytového družstva.

 

V Liberci, 3.11.2014

                                                                          Bohumil Ženatý, v. r.

                                                                          předseda družstva

 

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

                                                                        PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á………………………………………………. R.Č. …………………………....,

 

Trvale bytem:………………………………………………………………………………………....,

 

Tímto zmocňuji pana/paní …………………………………….....R.Č.……………………………...,

 

Trvale bytem …………………………………………………………………………………….....…,

 

aby mne dne 20.11. 2014 zastupoval/a na členské schůzi BD STARÝ HARCOV, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 

 V ………………………………………. dne:  ………………………...         ……………………

                                                                                                             podpis     

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.