Průvodní dopis + plná moc na schůzi dne 30.10.2014

10.10.2014 08:20

Vážená paní - Vážený pane,     

                                                                     

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ.

 

V souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka.

 

V příloze jste obdrželi nové stanovy družstva. Pokud k nim budete mít připomínky nebo protinávrhy,  je nutno je  dodat nejpozději do pěti dnů před konáním členské schůze.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, případně do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 29.10.2014.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

S pozdravem

 

                                                                                                 Ing. Pavel Teichmann, v.r.

                                                                                                předseda představenstva

 

V Liberci, dne 9.10.2014

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

já níže podepsaný/á : ...............................................………... ,

 

trvale bytem : .....................…….....................................…......................….......................... ,

 

tímto zmocňuji pana/paní  : …..…………………………..…….,

 

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 30.10.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ, IČO : 25441906, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                              Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.