Průvodní dopis + plná moc na schůzi

21.07.2014 11:01

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva ZÚ ALFA.

 

V souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat a to povede k nárůstu nákladů, které budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně nebo do  sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak,abych jí měla k dispozici nejpozději dne 5.8.2014. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

 

                                                                                                        Ing. Naděžda Vacková, v.r.

            předsedkyně družstva

V Liberci, dne 21.7.2014

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 6.8.2014 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném    v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............          ...............................................

                                                                                                               podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.