Smlouva o umístění zařízení

10.10.2014 17:51

Smlouva o umístění zařízení

uzavřená mezi:

 

SVJ Vrátenská 375

IČ: 032 53 724

se sídlem: Vrátenská 375/22, Miškovice, 196 00 Praha 9 - Miškovice

zaps. v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze

jednající Ing. Bohuslavem Friedrichem – předseda výboru SVJ

 (dále jen jako “vlastník”)

 

a

 

ADC Systems s.r.o.

Praha 9, Miškovice, Všetatská 317/16a, PSČ 196 00

IČ: 604 72 065

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26024

zastoupený:

Alešem Navrátilem, jednatelem

(dále jen jako “provozovatel”)

 

Strany níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřely tuto smlouvu na umístění zařízení provozovatele pro poskytování služeb elektronických komunikací v domu vlastníka na dobu neurčitou dle následujících podmínek a specifikací.

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem bytového domu .., vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro …, Katastrální pracoviště …, katastrální území …, na listu vlastnictví č. ….

Pronajímatel prohlašuje, že na objektu jako celku nevázne žádný druh právní povinnosti, který by znemožňoval uzavření této Smlouvy o umístění zařízení.

 

Čl. II

Předmět smlouvy

Vlastník souhlasí s umístěním zařízení provozovatele pro zajištění elektronických komunikačních služeb v prostorách svého domu …. Zařízení provozovatele sestává z anténního systému pro bezdrátové vysílání signálu internetu umístěného na střeše domu, dále napájecích adaptérů, switche a záložního zdroje napájení v rozvaděčové skříni umístěné ve sklepních prostorách domu a optického kabelového vedení do jednotlivých bytů. Vlastník touto smlouvou přenechává provozovateli do nájmu část střechy bytového domu o celkové ploše 1 m2 pro umístění anténního systému a část sklepního prostoru pro rozvaděčovou skříň.

 

Čl. III

Účel smlouvy

1. Zařízení provozovatele je v domě vlastníka umístěno za účelem výdělečné činnosti provozovatele. Provozovatel se zavazuje užívat dohodnuté prostory pouze v rozsahu a za účelem dohodnutém v této smlouvě.

2. Předmět nájmu je přenecháván do nájmu provozovateli výhradně za účelem instalace, provozování, udržování, upravování nebo výměny zařízení zajišťující elektronickou komunikační službu, skládající se z technického zařízení, přístrojů, spojů, kabelů a jiných souvisejících součástí dle přílohy č. 1 (dále jen „zařízení“), která je nedílnou součásti smlouvy.

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.