Usnesení - schválení hypotečního úvěru na opravu střech

09.02.2018 09:10

 

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ

IČ : 25474995

Masarykova 522/12, Liberec 1

 

na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) byl vzhledem k dlouhotrvajícím problémům se stavem střech na objektech BDV, dne 21.6.2017 schválen záměr na generální opravu střech domů BDV (tj. zadání vypracování projektové dokumentace, zajištění úvěru a příprava výběrového řízení na zhotovitele).Vážená paní / Vážený pane,

Zajištění hypotečních úvěrů sloužících k úhradě nákladů spojených s generální opravou střech domů BDV vyžaduje odsouhlasení tohoto záměru členskou základnou, a to obvykle formou usnesení členské schůze. Vzhledem k velikosti našeho družstva a vysokým administrativním a časovým nárokům na svolání další členské schůze se představenstvo BDV rozhodlo využít k přijetí požadovaného usnesení formu "per rollam", což je způsob, který umožňují stanovy BDV, přijaté na členské schůzi dne 25.6.2014 (viz čl. 25 úplného znění stanov).

V příloze Vám zasílám návrh usnesení, které je třeba za účelem schválení družstevních HÚ přijmout, takže pokud s tímto záměrem vedení BDV souhlasíte, vyplňte prosím své osobní údaje a pod text návrhu usnesení připojte svůj podpis.

 

Podepsaný dokument je nutno doručit (osobně, vhozením do schránky nebo poštou) předsedovi představenstva BDV na adresu: Mgr. Michal Mochal, Hedvábná 1118/9, 460 06 Liberec 6, případně vhozením do schránky domovníka ve Vašem domě, a to nejpozději v termínu do 28.2.2018.

 

Závěrem si Vás ještě dovoluji upozornit na to, že k přijetí požadovaného usnesení je v tomto případě nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů BDV.

 

S pozdravem

 

                                                                                                                Mgr. Michal Mochal

                                                                                                                předseda představenstva

V Liberci dne 7.2.2018                                                                          Bytového družstva VLNAŘSKÁ

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ČLENA DRUŽSTVA (per rollam)

 

Já níže podepsaný(á) člen(ka) Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1 :

Jméno: ....................................................................................…….. , rod.č.: ................................... ,

trvale bytem: ...................................……..........................................…............................................. ,

jako nájemce družstevního bytu č. / stání č.: ….... , v domě na adrese ……………………………………………...,

č.p.: ………………, Liberec 6,

souhlasím s následujícím návrhem usnesení, které se týká schválení čerpání hypotečních úvěrů BDV sloužících k úhradě nákladů spojených s generální opravou střech BDV, a to na základě písemných podkladů a informací předsedy představenstva BDV ze dne 6.2.2018, které jsem obdržel současně s tímto formulářem.

 

Návrh usnesení :

a) Členská schůze per rollam schvaluje :

·         Přijetí hypotečních úvěrů u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., poskytnutých na generální opravu střech bytových domů č.p. 1117, 1118 a 1119 v ul. Hedvábná a č.p. 1120 v ul. Kašmírová, Liberec 6, v celkové výši 10.000.000,- Kč za následujících podmínek:

- Úroková sazba 1,64% p.a. se splatností 7 let (84 splátek). Celková výše měsíční splátky činí =126.100,- Kč. Splátky hypotečního úvěru budou rozpočítány mezi jednotlivé družstevníky a to poměrově dle velikosti podlahové plochy bytové jednotky či parkovacího stání.

- Mimořádné splátky úvěru 2x ročně zdarma, vždy ve výši maximálně 20% z nesplacené jistiny úvěru nebo zdarma v obě ukončení fixace. V ostatních případech je účtována úhrada ve výši 5% z výše provedené splátky.

- Předčasné splacení úvěru zdarma v době ukončení fixace. V jiných případech je účtována úhrada ve výši 5% z výše provedené splátky.

 

b) Členská schůze per rollam pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva bytového družstva VLNAŘSKÁ podpisem úvěrových a zástavních smluv a dalších dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěrů u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. souvisejí.

 

 

..........................................

Podpis člena - nájemce

 

 

 

Na adresu předsedy představenstva doručeno dne ..………..............

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.