Zápis z členské schůze Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ z 22.6.2020

27.08.2020 08:36

  Z Á P I S
z členské schůze Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ konané po jednotlivých domech
v termínu od 22. 6. 2020 do 29. 7. 2020 od 18°° hod.

 

Program schůze a přijatá usnesení.
Pozváno členů: 271, přítomno: 142 (z toho 22 – plná moc), účast 53, 13 %.
Členská schůze je schopná se usnášet. 

1) V souladu s programem na pozvánce předseda přednesl zprávu o činnosti družstva a seznámil
     členy s Výroční zprávou o hospodaření družstva za r. 2019. Hospodaření družstva skončilo
     se ziskem 19 646,- Kč. Rovněž v letech 2016, 2017 a 2018 jsme hospodařili se ziskem.
     Splacená majetková účast členů představuje celkem částku 186 092 613,- Kč, zůstatek pěti
     bankovních úvěrů činí celkem 13 524 722,- Kč. Družstvo má u ČSOB dva účty - družstevní konto,
     na kterém byl k 31. 12. 2019 zůstatek 2 245 293,- Kč, dále spořící účet s částkou 724 301,- Kč a
     účet u Equa bank se zůstatkem 545 210,- Kč.
     Z fondu oprav jsme vyčerpali v roce 2019 částku 2 610 983,- Kč. Družstvo nevykazuje závazky po
     lhůtě splatnosti. Na základě uvedených údajů můžeme konstatovat, že družstvo hospodaří dobře. 
     Zde bych rád poděkoval zaměstnankyním správcovské firmy Interma BYTY, které pro nás zajišťují
     služby a činnosti včetně plnění smluvních a zákonných povinností družstva.
     Dále se obrátil na členy s žádostí o hlasování ohledně schválení řádné účetní závěrky za r. 2019 bez
     výhrad a zisk, ponechat na běžném účtu pro případné ztráty let budoucích.
Členská schůze schválila hospodaření družstva za r. 2019 nadpoloviění většinou (140) přítomných členů a zisk ve výši 19 646,- Kč bude ponechán na běžném účtu.

2)
Jednání členské schůze pokračovalo konstatováním předsedajícího, že představenstvo družstva
     pravidelně čtvrtletně koná společné jednání s kontrolní komisí a zástupci jednotlivých domů, na
     kterých jsou projednávány návrhy na realizaci oprav hrazených z FO a požadavky a připomínky
     členů. Seznam oprav hrazených z FO pro letošní rok uveřejnilo představenstvo v předstihu na  
     internetové adrese družstva včetně ostatních akcí.
     - bylo odsouhlaseno pokračovat v opravách fasády stěny domů 1083, 1085 a 1086 stejnými doda-
       vateli 
     - na základě uzavřené smlouvy o zpracování návrhu na řešení úprav kotelny realizovat výměnu
       ohřevu vody v domě 1081, orientační cena představuje částku 550 tis. Kč.
   S přihlédnutím k pandemii ustupujeme od zamýšleného návrhu na zvýšení odvodu do FO, ale
   navrhujeme následující organizační záležitosti uvedené v pozvánce:
     a) rozdělení smlouvy o domovnictví a provádění úklidu na dvě samostatné části (smlouvu o
         domovnictví a smlouvu o provádění úklidu). Následovalo hlasování s tímto výsledkem.
Členská schůze schválila rozdělení smlouvy na dvě části nadpoloviční většinou (105) přítomných členů.
    
b) navrhujeme čl. schůzi odsouhlasit zpoplatňování každé povolené změny dočasného užívání bytu
         podnájemníkem částkou 1 000,- Kč od 1.8. 2020.
Členská schůze schválila tento návrh na zpoplatnění každé povolené změny dočasného uživatele
bytu částkou 1 000,- Kč od 1. 8. 2020 nadpoloviční většinou (123) přítomných členů.

     c) doporučujeme zvýšení poplatku za rušení nočního klidu z 500,- Kč na 1 000,- Kč při opakovaném
         písemném upozornění na porušování domovního řádu a to od 1. 8. 2020.
Členská schůze hlasováním schválila zvýšení poplatku za rušení nočního klidu na 1 000,- Kč
od 1. 8. 2020 nadpoloviční většinou (130) přítomných členů.


3) Členka kontrolní komise seznámila přítomné se zprávou KK ve které uvedla intenzivní spolu-
     práci s představenstvem, řešení dlužníků, kde se podařilo minimalizovat tyto případy, konsta-
     tovala dosaženou úsporu v dodávce plynu a el. energie.
     KK provedla rozsáhlou kontrolu účetnictví a konstatovala, že kontrolované doklady nevykazují
     nejasnosti. Byly zkontrolovány faktury domovníka a zjištěno, že některé práce spadají do náplně
     smlouvy o domovnictví. Za nesplnění úklidu byla krácena domovníkovi odměna.
Členská schůze vzala přednesenou zprávu kontrolní komise na vědomí.

4) Na úvod diskuse se předseda zmínil o hodně probírané situaci ohledně převodu podílu města na
     bytová družstva. Po jednání se zastupitelem města panem Hronem bude připraven návrh pro
     způsob převodu podílu, který zastupitelstvo projedná v září 2020.
     V diskusi domu 1081 byl vznesen požadavek na doplnění prostředních úchytů skel na balkonu.
     V domě 1082 byla slabá účast, ale jednoznačně bylo rozhodnuto o zavedení kamerového systému.
     Nadále trvá zhoršený stav vody (zabarvení rzí ve stoupačkách), proto je třeba řešit úpravu nákladů
     za vodu pro byty č. 1 a 2 v domě 1083. Zmíněn byl i hluk v domě. Dále byla požadována výměna
     prasklých balkonových skel v několika bytech a kontrola seřízení zavírání obou vchodových dveří.
     Bylo upozorňováno na parkování vozidel cizích lidí na pozemku u domu. Toto bude řešeno
     umístěním závory u pravého vjezdu. V domě 1084 přítomní vyslovili požadavek na zasílání infor-
     mací v záležitosti převodu podílu města na družstvo. Členové domu 1085 požadují nátěr
     balkonového zábradlí a v bytě č. 36 je třeba řešit nefunkční zvonek.  V domě 1086 požadují
     převážně členové, kteří pronajímají byt, poslat soupis oprav hrazených z podílových nákladů  
     domu.
    Všechny tyto připomínky budou projednány v představenstvu a ve spolupráci se správou řešeny.  Závěrem poděkoval přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.  Zápis z členské schůze bez prezenčních listin a interní směrnice budou umístěny na internetové adrese družstva: www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova
 

Příloha: Prezenční listiny včetně plných mocí
               V Liberci 10. srpna 2020.


Zápis ověřil: Ing. Pavel Teichmann, předseda představenstva                                                                                        
 
               

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.