Zápis z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA dne 2.9.2020

08.09.2020 13:52

Z Á P I S

 

               z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  2.9.2020 v 18,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Přítomní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.

                             - RNDr. Michal Hron, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec                             

 

Program :

 

  1. Zahájení, prezence: Účast 33 členů (včetně plných mocí), schůze je shledána usnášeníschopnou.

 

  1. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2019: schváleno jednomyslně.

 

  1. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva: schváleno jednomyslně.

 

  1. Informace o proběhlé rekonstrukci střechy a půdních prostor: Informace poskytl pan Vraný, předseda družstva: Původní odhad nákladů byl 700 až 800 tisíc Kč. Rekonstrukce proběhla zatím ve dvou etapách. Během zimy jako první oprava tepelného pláště za 170 tisíc Kč, na počátku léta pak oprava vnější části střechy, především žlabů, dodání větracích turbín a výstupních oken za přibližně 330 tisíc Kč. Má proběhnout ještě třetí etapa během zimy tj. úprava půdních prostor.

 

  1. Stanovisko družstva k návrhu města Liberec na vyřešení převodu městského podílu na družstvo či jednotlivé obyvatele:

 

Bez hlasování. Informace poskytl pan předseda Vraný. Zopakoval, že město Liberec považuje smlouvu o budoucím převodu spoluvlastnického podílu za neplatnou a to z důvodů nedodržení potřebných ustanovení zákona o obcích. Město nyní v souladu s rozhodnutím zastupitelstva pracuje na návrhu podmínek, za kterých svoje podíly na bytových domech převede tak, aby byl dodržel původní záměr smlouvy a vše bylo v souladu se zákonem o obcích.

 

Pan Hron pak představil jako pracovní verzi jím vypracovaný návrh města. Probíhá připomínkování návrhu, schvalovat jej má městské zastupitelstvo.  Město se má postupně dopracovat od obecného návrhu pro všechna družstva v Liberci ke konkrétní variantě smlouvy pro každé družstvo zvlášť. Lhůta pro zahájení právně závazného jednání o převodu městského podílu pro naše družstvo je únor 2021 (20 let od kolaudace).

 

Alternativní návrh města má též vypracovat pan Mgr. Petr Židek, tzv. „Kralupskou variantu“, která však dle vyjádření předsedy není pro naše družstvo použitelná přímo, protože již došlo k vyrovnání vlastnických podílů dle skutečných investovaných nákladů – město 33.05%, družstvo 66.95% (dle KN).

 

Z Libereckého kraje také vychází legislativní iniciativa ke změně zákonů ve prospěch naplnění závazků města v původním smyslu uzavíraných smluv po celé ČR, kde však není možné očekávat brzké naplnění těchto záměrů.

Zatím tedy není jasné, jakou variantu město Liberec přijme. Odsouhlasit nebo zamítnout  konečnou  podobu návrhu města má pak členská schůze družstva.

 

Model, který navrhuje pan Hron vychází z výše státem poskytnuté dotace na každý byt tj. 320 tisíc Kč, ze které se pak chce dopracovat až na 10% slevu a to buď formou platby za byt jako celek tj. 32 tisíc Kč nebo 550 Kč/m2 obytné plochy. Tato sleva má být poskytnutá jednotlivým členům, nikoli družstvu jako celku. Jako proti-náhradu za poskytnutí tak výrazné slevy bude město požadovat pětiletou vázací dobu, po kterou se nebude moci byt prodat či pronajímat za tržní cenu.

 

Návrh vázací doby se nesetkal s kladnou odezvou přítomných členů. Pan Hron jej však zdůvodňoval potřebou obhájit „cenu jinou než v místě a čase obvyklou“, tedy v podstatě jinou než tržní, jak mu i ukládá znění Zákona o obcích. Výši slevy tedy počítá jako 18% za každý rok vázací doby, případně pak i výši smluvní pokuty za její nedodržení.

 

Vyloženě nesouhlasné stanovisko s dosavadním postupem města i vedení družstva (např. výběr zastupující právní kanceláře) vyjádřil v diskusi přítomný pan Šefraný. Ten požadoval aby město i družstvo postupovalo v duchu původně uzavíraných smluv, tj. bezúplatný převod bez jakýchkoli omezení budoucích vlastnických práv. K tomu by se mělo družstvo domoci třeba i cestou soudní pře. Vyžádal si i zaslání některých dokumentů (vyjádření právníků a daňových poradců), což mu bylo panem předsedou přislíbeno. Namítal rovněž, že diskuse na řádné členské schůzi není nijak moderována.

 

Pan předseda závěrem zopakoval, že nyní čekáme na návrh města. Zda ho následně družstvo přijme nebo se bude domáhat platnosti původních smluv soudní cestou, bude na rozhodnutí členské schůze. Všechny právní dokumenty, včetně právních rozborů vypracovaných pro družstvo jsou na požádání k dispozici pro všechny členy BD.

 

  1. Informace k převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví v roce 2021: Informace poskytl pan předseda Vraný. Družstvo nebude nijak bránit žádostem o převod do osobního vlastnictví, jakmile uplyne 20 let od kolaudace domu. Očekává se, že bývalí členové družstva vytvoří společenství vlastníků dle původních smluv družstva a družstvo následně zanikne.  Konečná podoba tohoto kroku ale přímo závisí na vypořádání městského podílu a bude o ní hlasovat členská schůze jako vrcholný orgán družstva.

 

  1. Dluhy, provozní záležitosti:

 

Dolní část fasády domu si bude výhledově žádat opravu.  Na žádost některých členů BD bylo správcovskou společností osloveno několik firem s žádostí o nabídku opravy. Z oslovených firem vyjádřila zájem pouze společnost p. Bendy. Dle jeho vyjádření není možné částečná oprava a doporučuje celkovou rekonstrukci dolní fasády o vyměře cca 230 metrů čtverečních. Náklady na celkovou rekonstrukci odhaduje na 250 tisíc Kč. Budou se hledat i možné alternativy. K hlasování o předmětné opravě ale nedošlo, protože nebylo na programu schůze.

 

Pan předseda též informoval členskou schůzi o využití právních služeb advokátní kanceláře bnt attorynes s.r.o. s níž dosud trvá smluvní vztah a která doposud fakturovala družstvu za své služby částku 94138 Kč.  Nejdražší položkou byl právní rozbor smluv zakládacích smluv a zastupování při jednání se zastupitely města. Náklady byly částečně snížené společným postupem s družstvy ALFA a BETA.

Družstvo také využilo služeb mediální agentury Crest pro přípravu mediálního pokrytí problému, tiskových zpráv a konzultací mediálních vystoupení. Cena za PR služby byla dosud 15354 Kč. Náklady na tyto služby budou částečně uhrazeny z kladných výsledků hospodaření minulých let, zbytek částky bude rozpočítán na jednotlivé členy v rámci ročního vyúčtování.

 

Přesné částky všech nákladů a čerpání z fondu oprav budou uvedeny ve Výroční správě za hospodaření za rok 2020.

 

  1. Diskuse, závěr:

Díky relativně malému počtu přítomných mohla diskuse probíhat v rámci jednotlivých probíraných bodů zcela spontánně.

 

 

V Liberci, dne 2.9.2020,

 

zápis provedl Richard Kloss – místopředseda družstva                                                                                                                                                                                  

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.