Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva BONUS

20.04.2018 13:07

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva BONUS, IČO 254514499, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo jednání:          22.3.2018, Městský úřad Lázně Bohdaneč, Langrova síň, Masarykovo nám.1

Počet členů k 22.3.2018:       28 (28 hlasů)

Přítomno:                               9 čl. osobně, 12 čl. v zastoupení (plné moci), celkem 21 hlasů

Hosté: Ing.Miloslava Ježková, manažerka bytových družstev, Kamila Rašovská, referentka, obě Interma BYTY, akciová společnost, Ing.Petr Horáček, zprostředkovatel úvěru, Martin Pavelka, Jiří Marek, oba Martin Pavelka s.r.o.

Program a přijatá usnesení:

1. Zahájení a prezence

Po zahájení a uvítání hostů byla předsedající předsedkyní družstva Ing.Květoslavou Jeníčkovou provedena kontrola prezenční listiny. Bylo konstatováno, že členská schůze byla svolána podle stanov a je přítomna nadpoloviční většina členů (9+12, celkem 21 hlasů). Členská schůze je usnášeníschopná. Jednání proběhne podle programu, uvedeného na pozvánce.

2. Zpráva předsedkyně o činnosti představenstva za období od 28.6.2017 – 22.3.2018

Zprávu přednesla předsedkyně představenstva. Představenstvo se sešlo 2x. Projednávalo předání agendy, aktualizaci smluvních vztahů družstva dle z. 89/2012 nový občanský zákoník, souhlasy s podnájmem a úpravami v bytech, opravy a plán oprav na rok 2018, refinancování úvěru.

Smluvní vztahy: Uzavřeny nové smlouvy - Smlouva o domovnictví s Martin Pavelka s.r.o.(od 1.11.2017), Příkazní smlouva na správu bytového domu s Interma BYTY, akciová společnost (od 1.4.2018), Pojistná smlouva na bytový dům s ČSOB pojišťovnou (od 1.1.2018, aktualizace). Smlouva na úklid společných prostor k 31.12.2017 ukončena dohodou, uzavřena Dohoda o provedení práce.

Aktualizace evidenčních listů dokončena v únoru 2018. Provedeny opravy osobních údajů, počtů osob v bytech, ohlášeny dosud neevidované podnájmy a změny podnájemníků.

 Opravy a udržování: Malování společných prostor a instalace ochranných lišt, oprava střechy (zatékání do bytu), výsadby okrasné zeleně, čištění kotlů na vodu, oprava výtahu, výměny starých žárovek za úsporné.

Ostatní různé: odstranění závad z kontroly požární bezpečnosti, deratizace.

Příprava členské schůze: refinancování úvěru Hypoteční banky a.s., návrh plánu oprav.

Usnesení: Členská schůze projednala a schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0)

3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Miloslava Ježková projednala obsah výroční zprávy, seznámila přítomné s účetní závěrkou, výsledkem hospodaření a návrhem na jeho vypořádání. Družstvo v r.2017 hospodařilo se ziskem 9 402 Kč, předložen návrh započíst tento hospodářský výsledek oproti celkové ztrátě z minulých let, která je ve výši 8 390 Kč. Celkový hospodářský výsledek družstva k 31.12.2017 je 1012 Kč.  

Usnesení:

a) Členská schůze bere na vědomí Výroční zprávu hospodaření za rok 2017 a výsledek hospodaření. 

b) Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

c) Členská schůze schvaluje započíst zisk z hospodaření oproti ztrátě z minulých let.

d) Celkový zisk bude ponechán na účtu družstva.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0

4. Refinancování hypotečního úvěru

Ing.Petr Horáček seznámil členy družstva s oznámením Hypoteční banky o výši úroku na další období - stávající úrok 3,59% p.a., nová úroková sazba 3,79% p.a. Informoval o nabídce ČSOB a.s. na refinancování zůstatku úvěru s úrokovou sazbou 2,14% p.a.

Usnesení:

a) Členská schůze bere na vědomí oznámení Hypoteční banky a.s. o výši nové úrokové sazby 3,79 % p.a. platné pro období od 06/2018 do 05/2023, a dále nabídku ČSOB a.s. na refinancování zůstatku hypotečního úvěru s úrokovou sazbou 2,14 % p.a. platnou pro období od 06/2018 do 10/2023, tj. do konce splatnosti původního úvěru.

 

b) Členská schůze schvaluje:

 

* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu bytového domu č.p. 736 v ulici Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Doplatek HÚ ve výši 3 057 359,20 Kč bude k datu 3.6.2018 uhrazen refinancováním, tj. úvěrem od ČSOB ve výši max. 3 057 000,- Kč  a mimořádnými splátkami členů družstva.

* Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 3 057 000,- Kč od ČSOB se splatností 65 měsíců a úrokovou sazbou ve výši 2,14 % p.a., a dále jeho čerpání v termínu 15.5. -  25.5.2018.

  * Zajištění úvěru ve výši max. 3 057 000,- Kč ve prospěch ČSOB, a to:

     - blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

     - blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na spořícím účtu družstva vedeného v ČSOB.

c) Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2017

Představenstvo navrhuje ponechat celkovou výši náhrad výdajů ve stejné výši na další období.   

Usnesení: Členská schůze schvaluje vyplacení paušálních náhrad statutárním orgánům v plné výši.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0

6. Provozní záležitosti, dluhy

O provozních záležitostech informovala členskou schůzi předsedkyně představenstva. 

Plán oprav na rok 2018: Předkládá členské schůzi představenstvo, návrh vychází z jednání členských schůzí v posledních 3 letech, připomínek členů družstva a z objemu finančních prostředků ve Fondu oprav.

Čištění fasády a Modernizace výtahu. Akce byly poptávány už v předchozích letech, poptávky byly dodavateli zaktualizovány. U fasády aktualizována nabídka z r.2015 a byli poptáni další 3 dodavatelé s rozdílnými technologiemi sanace. Po posouzení nabídek a zvážení ostatních okolností, navrhuje představenstvo členské schůzi: 

1. Provedení modernizace obou výtahů v hodnotě 350 tis.Kč (bez DPH).

V r.2016 řešen havarijní stav výměnou řídící desky, chod je hlučný a obtěžuje uživatele bytů. Modernizace zvýši komfort jízdy, sníží (i když zcela neodstraní) hlučnost a sníží nároky na spotřebu elektrické energie. V debatě vystoupil pan Martin Pavelka, podpořil realizování této akce.   

Představenstvo doporučuje využít nabídku firmy Nado, která dlouhodobě zajišťuje servis výtahů a poskytne záruku za dílo 60 měsíců. Druhá nabídka (výrobce výtahu firma MSV Liberec) je vyšší a záruky jsou podmíněny servisem.

Usnesení: Členská schůze souhlasí s provedením výměny rozvaděče a elektroinstalace ve výtazích ve smyslu cenové nabídky firmy NADO Výtahy s.r.o. Hradec Králové.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0

 

2. Čištění fasády:

Nabídka firmy Stavoplast (Žďár nad Sázavou) z roku 2015 byla aktualizována. Zároveň jsme  poptali další firmy s odlišnými technologiemi. Získali jsme 4 nabídky s velkými rozdíly v ceně. 2 nabídky s obdobnou technologií - srovnatelná cena – cca 200 tis.Kč, 1 nabídka firmy, která využívá nové technologie (Nano) – cenová úroveň cca 400 tis.Kč, 1 nabídka, s obdobnou s technologií ale s náročnějším přístupem k procesu čištění a následného ošetření fasády – cenová úroveň 600 tis.Kč. Nabídky se liší i v plochách (vč. plochy soklu a způsobu jeho sanace). Představenstvo považuje za nezbytné důkladně ověřit všechny nabídky vzhledem velkým rozdílům ve finančních nákladech.  

Usnesení: Členská schůze souhlasí s odkladem renovace fasády na další období a ukládá představenstvu připravit na tuto akci podklady pro příští členskou schůzi.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0

3. Instalace stojanů na kola

Požadavek vznesen na loňské schůzi. Instalace stojanů vyžaduje zhotovení zpevněných ploch 3x2m, stojan by měl umožnit odložení 3 kol. Celkový náklad cca 22 000 Kč. Pozemek je vlastnictvím města, musí být požádáno o souhlas.

Usnesení: Členská schůze schvaluje umístění stojanů na kola na nově zhotovené zpevněné plochy u vchodů do domu a bere na vědomí podmínění akce souhlasem vlastníka pozemku.

Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0  

Dluhy: O výši dluhů členů družstva na platbách informovala Ing.Miloslava Ježková. Celkový dluh ve výši cca 27 000 Kč k 31.12.2017, byl zčásti (cca 16 000 Kč) splacen v lednu a únoru. Smluvní správce zasílá upomínky, dlužníci vesměs komunikují a projevují snahu dluhy splácet.   

7. Diskuze a závěr.

Členové družstva v diskuzi zejména kritizovali odkládání nevytříděného odpadu (papír, plasty, sklo) do kontejnerů na směsný komunální odpad místo do separačních kontejnerů.  Byl vznesen návrh umístit k separačním kontejnerům na sklo i kontejner na plasty.  

Na závěr řídící schůze poděkovala přítomným za účast, partnerským firmám za dobrou spolupráci a jednání členské schůze ukončila.

 

Zapsala: K.Jeníčková                                                          

                                                                                   Ing.Květoslava Jeníčková, v.r.

                    předsedkyně představenstva

                                                                                 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.