Z Á P I S z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

22.06.2017 09:03

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání:                       6.6.2017 v 18:00 hodin

Místo konání:                         zasedací místnost městského úřadu, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 6.6.2017:          278 členů, kteří disponují 292 hlasy

Přítomno:                               186 členů  (187 hlasů), tzn. 66,9 % členů, 64 % hlasů

Hosté:                         Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

                        Libor Kafka – ved. správy bytového  fondu (Interma BYTY a.s.)

                        Lucie Šubrtová – účetní (Interma BYTY a.s.)

          

Průběh schůze - dle programu:

 

ad 1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Pavla Kmetyová.  Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 186 členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující  187 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů  a členská schůze je usnášeníschopná.
 

ad 2) Schválení výroční zprávy představenstva družstva

       Výroční zprávu představenstva přednesl místopředseda družstva pan Daniel Chalupecký Shrnul práci představenstva za rok 2016. Závěrem poděkoval kontrolní komisi i předsedům samospráv za dobrou spolupráci. Veškeré zprávy z jednání představenstva a kontrolní komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách bytového družstva HORNÍ PROSEČ: www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/ a všichni družstevníci se s nimi mohou seznámit.  Zpráva představenstva družstva byla schválena.

       Pro:  180                    Zdržel se: 0               Proti:  7

 

ad 3) Schválení výroční zprávy kontrolní komise

       Výroční zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Eva Lopatková. Závěrem doporučila schválit:

·         výroční zprávu kontrolní komise za rok 2016

·         výroční zprávu představenstva družstva za rok 2016

·         výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2016 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

·         výplatu paušálních náhrad předsedům samospráv, představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva dle směrnice o náhradách

Dále přednesla zprávu kontrolní komise o provedené kontrole účetní závěrky za rok 2016.      Konstatovala, že účetnictví je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2016 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.

Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise včetně účetní závěrky za rok 2016.

       Pro:  179                 Zdržel se:  1                  Proti:  7

 

ad 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

       Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2016. Ztráta bude započtena se ziskem minulých let.

  Pro: 180                   Zdržel se:  0               Proti:  7

 

ad 5) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2016

Vyplácet  se  budou náhrady dle platné směrnice  o náhradách.  Za  období,  kdy  byla    funkce  uvolněna a nikdo ji nevykonával, bude příslušná částka vrácena členům družstva ve vyúčtování za rok 2017. Jedná se o částku: 2.130,- Kč za předsedu samosprávy v domě č. 21. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2016.

  Pro: 180                   Zdržel se:  0               Proti:  7

 

ad 6) Schválení směrnice bytového družstva stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky
Na základě podnětů členů družstva byla vypracována směrnice č. 01/2017 stanovující poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky. Vybraná částka měla sloužit na případné drobné opravy v domě, ve kterém se byty pronajímají. Z právního hlediska toto není možné a vybraná částka by byla výnosem celého družstva a i zdaněna. Jednotlivé domy by nemohly vybrané prostředky použít. Proto tato směrnice nebyla schválena a bude přepracována a předložena členům družstva na další schůzi ke schválení. Prostředky budou vybrány formou záloh, aby mohly být použity na opravy jednotlivých domů.

  Pro: 0                       Zdržel se:  0               Proti: 187

 

ad 7) Provozní záležitosti, které byly na členské schůzi zmíněny:

-          Informace o vypořádání spoluvlastnictví 12 bytových domů 01a,b,c,e,02a, b,c,d,e,f,g,h  Jablonec nad Nisou – Horní Proseč mezi spoluvlastníky: Statutární město Jablonec nad Nisou a Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ – paní Kmetyová informovala členy družstva o sjednané schůzce s primátorem města Jablonec nad Nisou, která se bude konat dne 21.6.2017 ohledně majetkoprávních operací v této záležitosti.

-          Jablonecká energetická a.s. nabídla družstvu zajištění obsluhy, provozu a správy domovních předávacích stanic tepla. Bude se konat další jednání ohledně rozšíření cenové nabídky zahrnující opravy, revize, ověřování a kalibrace měřidel. V současné době se nic nemění a pro družstvo bude nadále pracovat firma AKRITE – pan Moravec.

-          Sekání trávy hrazené družstvem je objednáno na polovinu června 2017, další sekání města proběhne v polovině července 2017.

-          Fond oprav – uložené prostředky v JaT bank. Ke konci května 2017 skončila dvouletá vázací lhůta na termínovaném vkladu u JaT banky. Tyto prostředky budou znovu uloženy na stejném účtu se závazkem. Další naspořené prostředky budou nadále ukládány na spořící účty.

 

ad 8) Diskuse, závěr

       Ing. Hille požadoval vysvětlení proč nedošlo k úhradě faktury Ing. Barkové za zprostředkování refinancování a důvod, proč musel v této záležitosti rozhodnout soud. Na tyto otázky odpověděl předseda kontrolní komise pan Michal Novotný.

       Ing. Vyhnánek upozornil na možnou chybu ve výpočtu daně z příjmu.

       Pan Tománek předal představenstvu písemné vyjádření údajně od Ing. Duška, ve kterém se vrací k výběru záloh na paušální náhrady členům statut. orgánů v minulých letech.

 

       Následně paní předsedkyně družstva oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne   13.6.2017

                                                                                                  Pavla Kmetyová

                                                                                                 předseda družstva

 

 

Zapsala: Pavla Kmetyová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.