Zápis ze schůze SVJ Společenství vlastníků U Tenisu 4972 30.10.2018

01.11.2018 12:59

Z Á P I S

ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4972

se sídlem Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04, IČ 720 86 670

___________________________________________________________________________

 

konané dne 30.10.2018 od 18.00 hodin v domě na adrese Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04

 

Schůze zahájena: v 18.00 hodin

 

Přítomni: vlastníci bytů viz. presenční listina v příloze tohoto zápisu

Za Bytové družstvo DOMOVINA byli přítomni předsedkyně představenstva Mgr. Veronika Křížová a místopředseda představenstva Matúš Širgeľ.

Za správce INTERMA BYTY a.s. byla přítomna Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev.

 

 

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze

 

Schůzi zahájila Mgr. Veronika Křížová a přivítala přítomné vlastníky jednotek. Konstatovala, že jsou přítomni vlastníci 16 jednotek z celkových 19 jednotek a schůze shromáždění je tak usnášeníschopná.

 

Dle prezenční listiny byli přítomni vlastníci reprezentující 84,01 % všech hlasů.

 

Mgr. Křížová navrhla, aby předsedající schůze byla zvolena Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev INTERMA BYTY a.s. a zapisovatelkou Mgr. Veronika Křížová. Tento návrh byl schválen 100 % přítomných hlasů.

 

 

  1. Projednání a schválení nových stanov

 

Ing. Ježková se ujala řízení schůze. Seznámila vlastníky s důvody, pro které je třeba přijmout nové stanovy (legislativní změna) a odpověděla na dotazy týkající se obsahu stanov. Proběhla diskuze ohledně počtu členů statutárního orgánu. K navrženému znění stanov nebyly vzneseny žádné návrhy na změny či doplnění.

 

Poté předsedající nechala hlasovat o návrhu stanov ve znění, které bylo předloženo vlastníkům spolu s pozvánkou.

 

 Stanovy v navrženém znění byly schváleny 100 % přítomných hlasů.

 

 

  1. Volba členů statutárního orgánu společenství

 

Předsedající konstatovala, že dle schválených stanov bude nadále statutárním orgánem tříčlenný výbor. Přednesla návrh, aby členy výboru byli zvoleni:

 

  • Bytové družstvo DOMOVINA, IČO 27300749, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
  • Martin Skála, nar. 7.4.1985, bytem U Tenisu 4972/12, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
  • Martin Vávra, nar. 21.10.1967, bytem U Tenisu 4972/12, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou

 

Předsedající nechala o tomto návrhu hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. 84,01 % všech hlasů.

 

 

  1. Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za roky 2014 - 2017

 

Předsedající seznámila vlastníky s obsahem zprávy o hospodaření za rok 2017. Proběhla diskuze. Ing. Ježková zodpověděla několik dotazů. Byl vznesen dotaz, na co byla čerpána částka 13.107,-Kč z fondu oprav. Ing. Ježková doplnila, že se jednalo o opravu výtahu.   

 

Ostatní zprávy o hospodaření nebyly podrobně rozebírány, vlastníci měli možnost se s jejich obsahem předem seznámit a prostudovat si je na internetových stránkách spol. INTERMA BYTY a.s.

 

Předsedající navrhla, aby účetní závěrky za roky 2014 – 2017 byly schváleny bez námitek.

 

Pro tento návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

 

 

  1. Projednání a schválení plánu oprav na rok 2019 (vymalování společných prostor aj.)

 

Byla projednána potřeba vymalovat společné prostory. Diskutovalo se o rozsahu vymalování (zda jen přízemí, nebo i vyšší patra, suterén a další prostory). Výsledkem byla dohoda na tom, že v roce 2019 proběhne vymalování přízemí (tedy vstupního prostoru u schránek, přízemí u výtahu a prvního nadzemního podlaží (tj. stěn a stropů na bílou barvu). Shromáždění odsouhlasilo 100 % přítomných hlasů, aby výbor vybral vhodnou firmu a vymalování v tomto rozsahu zajistil.

 

Dále pan Skála seznámil vlastníky s nutností vyřešit vlhnutí zdí v přízemí domu. Všemi přítomnými hlasy bylo schváleno, že bude zajištěn odborný posudek o rozsahu a příčinách vlhnutí vč. rozpočtu na odstranění závady (Ing. Ježková přislíbila poskytnout kontakt na příslušného odborníka).  Na další schůzi shromáždění se rozhodne o tom, jaká budou přijata opatření k odstranění závady.

 

Dále byla řešena závada – vlhnutí zdi v kočárkárně. Dohodnuto, že bude osloven domovník, aby závadu odstranil.

 

Dále se pan Vávra dotázal, zda jde v jeho sklepní kóji přemístit dveře, protože při otevírání jim brání trubky ve zdi v úplném otevření. Byla provedena prohlídka kóje. Konstatováno, že oprava možná je. Avšak na náklady vlastníka (nikoliv z rozpočtu SVJ). Ing. Ježková přislíbila zajistit kontakt na vhodného řemeslníka.

 

 

  1. Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

Pan Širgeľ seznámil vlastníky s postupem prací v kočárkárně, kde se montují police a držáky na kola. Uvedl, že by měly být na zdi umístěny dvě police a cca 10 držáků na zavěšení kol.

 

Ing. Ježková připomněla nutnost založit účet SVJ. Výbor byl pověřen k tomu, aby založil běžný  účet (případně i spořící účet), nejlépe bez poplatků. Byla navržena např. Fio banka a.s. Ing. Ježková přislíbila prověřit výši poplatků u stávající banky (ČSOB a.s.) 

 

Dále Ing. Ježková seznámila vlastníky s potřebou souhlasu dle GDPR. Vysvětlila, proč je zapotřebí. Rozdala tiskopisy souhlasu a požádala o jejich vyplnění, podepsání a vhození do schránky domovníka.

 

Poté byla schůze v 19.40 hodin ukončena.

 

 

Počet vyhotovení:  tento zápis se vyhotovuje trojmo

 

Přílohy: prezenční listina, přijaté stanovy, účetní závěrky 2014 – 2017   

 

 

Podpisy:

předsedající Ing. Ježková:…………………………….

zapisovatelka Mgr. Křížová:………………………………

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.