Zápis ze schůze shromáždění vlastníků SVD U Tenisu 4972 26.3.2019

23.04.2019 14:06

Z Á P I S

ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4972

se sídlem Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04, IČ 720 86 670

___________________________________________________________________________

 

konané dne 26. 3. 2019 od 18.00 hodin v domě na adrese Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04

 

Schůze zahájena: v 18.00 hodin

 

Přítomni: vlastníci bytů viz. presenční listina v příloze tohoto zápisu

Za Bytové družstvo DOMOVINA byli přítomni předsedkyně představenstva Mgr. Veronika Křížová

Za správce INTERMA BYTY a.s. byla přítomna Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev; Jitka Večerníková, technik

 

 

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze

 

Schůzi zahájil předseda výboru SVJ pan Martin Skála a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina vlastníků jednotek a shromáždění je tak usnášeníschopné.

 

Dle prezenční listiny byli přítomni vlastníci reprezentující 89,5 % všech hlasů.

 

Předsedajícím schůze byl navržen předseda výboru SVJ pan Martin Skála a zapisovatelkou paní Jitka Večerníková, technik Interma BYTY, a.s..

 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných hlasů.

 

 

  1. Schválení účetní závěrky a zprávy hospodaření za rok 2018

 

Pan Skála se ujal slova a požádal paní Ing. Ježkovou, aby seznámila vlastníky s účetní závěrkou a zprávou hospodaření společenství za rok 2018. Shromáždění bylo upozorněno na dlužníka.

Poté předsedající nechal hlasovat o schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření za rok 2018, které byly předloženy vlastníkům spolu s pozvánkou.

 

Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2018 byly schváleny 100 % přítomných hlasů.

 

 

  1. Projednání a odsouhlasení: výmalba domu, provedení hydroizolace, opravy poškozené fasády

 

Pan Skála informoval shromáždění o nutných opravách v domě. Byl přednesen návrh provést kompletní výmalbu společných prostor domu, včetně provedení ochranného pásu nad schodištěm. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že výbor SVJ zajistí provedení a to za maximální cenu do 30 ti tisíc Kč (včetně DPH).

Dále byl přednesen návrh na provedení opravy hydroizolace kolem domu, oprava marmolitu a provedení napojení dešťových svodů do kanalizačních šachet. Cenová nabídka od dodavatele NANO úpravy povrchů byla shromáždění poskytnuta k nahlédnutí. Pan Skála přislíbil zajištění ještě jedné další nabídky pro porovnání. Po projednání bylo rozhodnuto, že výbor zajistí provedení výše zmíněných oprav a to za maximální cenu do 100 tisíc Kč (včetně DPH).

Dále pan Skála informoval vlastníky, že je potřeba počítat s tím, že v následujícím období bude nutné řešit opravu pláště domu – fasádu.

Poté nechal předsedající hlasovat o schválení záměru provést výmalbu společných prostor domu (do 30 ti tisíc Kč včetně DPH) a opravu hydroizolace (do 100 tisíc Kč včetně DPH).

 

Tento návrh byl schválen 100% přítomných hlasů.

 

 

  1. Navýšení příspěvku do fondu oprav

 

Z důvodu plánovaných oprav a investic SVJ navrhl předseda výboru pan Skála shromáždění navýšit příspěvek do fondu oprav na 10 Kč/ m²/ měsíc s platností od 1. 5. 2019. Po krátké diskuzi nechal o návrhu hlasovat.

 

Návrh na navýšení příspěvku do fondu oprav na částku 10Kč/m²/měsíc na bytovou jednotku byl schválen 100% přítomných hlasů.

 

Interma BYTY, a.s. zajistí distribuci nových předpisů plateb (s navýšením příspěvku do fondu oprav) během 4/2019.

 

 

  1. Provozní záležitosti

 

Během provozních záležitostí se shromáždění vrátilo k informaci o dlužníkovi v domě, bylo projednáno, že je potřeba zahájit kroky vedoucí k vymožení pohledávky. Interma BYTY, a.s. zajistí neprodleně odeslání předžalobní upomínky s 10 ti denní lhůtou úhrady celé dlužné částky (včetně úroků z prodlení) na adresu dlužníka. V případě, že nebude úhrada provedena ve stanoveném termínu, bude podána žaloba k příslušnému soudu.

Pan Skála navrhl, že bude informovat nájemníka, který momentálně byt dlužníka užívá, o stavu věci.

 

 

  1. Diskuze, závěr

 

V rámci diskuze byli vlastníci vyzváni, aby neparkovali na příjezdové komunikaci před vchodem do domu, dále, aby dodržovali pořádek kolem domu a noční klid, který je domovním řádem stanoven ve všední dny od 22:00 do 6:00 hodin a o víkendech a svátcích od 22:00 do 8:00. Během diskuze se řešil hlavně problém s nedostatkem parkovacích míst kolem domu.

 

Poté byla schůze v 19.30 hodin ukončena.

 

Počet vyhotovení: tento zápis se vyhotovuje trojmo

Přílohy: prezenční listina, účetní závěrka a zpráva o hospodaření 2018

 

 

Předsedající: Martin Skála:…………………………….

 

Zapisovatelka: Jitka Večerníková:………………………………

 

 

V Liberci, 26. 3. 2019

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.