Zápis ze členské schůze 15.5.2019

21.05.2019 07:00

Z Á P I S

 

z jednání  členské schůze bytového družstva UNION, IČ : 25433962

se sídlem Masarykova  522/12, 460 01  Liberec

 

Datum konání  :  15. května 2019 od 16.00 hod.

Místo konání : Lanškroun, zasedací místnost nad bývalým informačním centrem MÚ Lanškroun

Počet členů družstva  k 31.12.2018   :  91 ( 91 hlasů )

Přítomno :  46 členů  družstva UNION, a to osobně nebo na základě plných mocí

Orgány družstva :

Mgr. Zdenka  Vernerová, předsedkyně, Michal Vávra , místopředseda, Ing. Jiří Hejl, člen představenstva Vladislava Šponarová – předsedkyně kontrolní komise, Monika Škvařilová, Stanislav Celý – členové

Za Interma – BYTY  a.s. :  Ing.  Miloslava Ježková,  Jitka Večerníková,  Jiří Grund

Program :

1.       Zahájení, prezence

2.       Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření

3.       Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky , včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

4.       Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2018

5.       Odvolání a volba kontrolní komise

6.       Odvolání a volba představenstva družstva

7.       Provozní záležitosti

8.       Diskuse, závěr

Ad 1 )   Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájila předsedkyně družstva Mgr.Vernerová,  uvedla, že  členská schůze je  usnášeníschopná, neboť je nutná přítomnost alespoň 46 členů družstva a na schůzi je přítomno, ať už osobně a nebo na základě platné plné moci, 46 členů družstva. Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu.

Ad 2)  Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření

Zprávu, přečetla  předsedkyně kontrolní komise p. Šponarová .

Družstvo vytvořilo v roce 2018 ztrátu ve výši – 7 689, 39 Kč.

Nákladové položky tvoří hlavně bankovní poplatky a ostatní provozní náklady.

Výnosy tvoří poplatky za převod členských práv a povinností, smluvní pokuty a penále za pozdní platby, úroky z účtů.

Kontrolní komise doporučila hospodářský výsledek roku 2018 – ztrátu ve výši – 7 689,39 Kč  uhradit v rámci následujícího ročního vyúčtování – rozpočítat dle členských podílů v položce podílové náklady.

Dále p. Šponarová uvedla, že k 31.12.2018 byly nedoplatky na nájemném jen nepatrné a  byly vyrovnány v rámci ročního vyúčtování služeb.

K tomu uvedla p. Vernerová, že představenstvo s kontrolní komisí navrhuje členské schůzi schválit poplatek ve výši 1 000,- Kč za souhlas družstva s podnájmem bytu, a to s účinností od 15.05.2019.

Ing. Ježková uvedla, že tento poplatek praktikuje cca 99% družstev, kde zajišťuje INTERMA – BYTY správu.

Dále uvedla, že hospodářský výsledek je závislý také od platební disciplíny členů družstva, která se u BD UNION zlepšuje, a z toho důvodu se účtuje do výnosů družstva i menší částka poplatků za pozdní zaplacení.

( viz. Výroční zpráva hospodaření za rok 2018, kde je porovnání s rokem  2016 a 2017 ).

 

Ad 4 )  Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2018

Předsedkyně sdělila, že s výroční zprávou hospodaření za rok 2018 byli členové seznámeni, když zpráva byla přiložena k  pozvánce na řádnou členskou schůzi, a z tohoto  důvodu ji již nebude číst.

Vyzvala přítomné  k připomínkám a protože žádné nebyly, dala hlasovat o tomto bodu programu.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  výsledky hospodaření družstva UNION za rok 2018, schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 s tím, že hospodářský výsledek roku 2018, ztráta ve výši ––

7 689,39 Kč bude uhrazena v rámci následujícího ročního vyúčtování – rozpočítáním dle členských podílů v položce podílové náklady.

 

Ad 4a ) Schválení poplatku za souhlas s podnájmem bytu.

K tomu měl připomínku p. Liška, který uvedl, že podnájemníci dělají v domech největší nepořádek, např. při stěhování  poškozují  dům. K tomu uvedla Ing. Ježková, že je možné po bezúspěšné upomínce, odebrat souhlas s podnájmem bytu.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  poplatek ve výši 1 000,- Kč za souhlas družstva s podnájmem bytu, a to s účinností od 15.05.2019.

 

Ad  5 )  Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2018.

Předsedkyně sdělila, že představenstvo navrhuje odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč, tak jako ostatně bylo i v minulých letech, s tím, že tuto částku si mezi sebou rozdělí.

Dala o tomto návrhu hlasovat.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných paušální náhrady za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2018 ve výši 21 840,- Kč

 

Ad 5 ) Odvolání a volba kontrolní komise

Předsedkyně upozornila, že ke dni 23.09.2019 skončí pětileté volební období členům kontrolní komise.

Protože se členská schůze koná ještě daleko před skončením tohoto období, lze odvolat a zvolit kontrolní komisi dnem konání členské schůze, tj 15.05.2019.

Vyzvala k hlasování o odvolání kontrolní komise.

Členská schůze všemi hlasy přítomných odvolala členy kontrolní komise Vladislavu Šponarovou, Moniku Škvařilovou a Stanislava Celého.

Předsedkyně vyzvala přítomné k podání návrhu na členy kontrolní komise. Protože tomu tak nebylo předložila návrh představenstva, kde jsou navrženi shora uvedení členové družstva. Dala o návrhu hlasovat.

Členská schůze všemi hlasy přítomných zvolila  členy kontrolní komise Vladislavu Šponarovou, Moniku Škvařilovou a Stanislava Celého. Účinnost 15.05.2019.

 

Ad 6 ) Odvolání a volba představenstva družstva

Předsedkyně upozornila, že ke dni 23.09.2019 skončí pětileté volební období členům představenstva.

Protože se členská schůze koná ještě daleko před skončením tohoto období, lze odvolat a zvolit  představenstvo dnem konání členské schůze, tj. 15.05.2019.

Vyzvala k hlasování o odvolání  představenstva.

Členská schůze všemi hlasy přítomných odvolala členy představenstva Mgr. Zdenku Vernerovou, Michala Vávru a Ing. Jiřího Hejla.

Předsedkyně vyzvala přítomné k podání návrhu na členy představenstva. Protože tomu tak nebylo předložila návrh představenstva, kde jsou navrženi shora uvedení členové družstva. Dala o návrhu hlasovat.

Členská schůze všemi hlasy přítomných zvolila  členy představenstva Mgr. Zdenku Vernerovou, Michala Vávru a Ing. Jiřího Hejla, s  tím, že předsedou představenstva bude Mgr. Zdenka Vernerová, místopředsedou Michal Vávra. Účinnost 15.05.2019.

 

Ad 6,7 ) Provozní záležitosti, diskuse

P.Liška z domu čp. 548 měl dotaz kolik činí náklady na dům ?

Ing. Ježková sdělila, že evidence nákladů a výnosů je vedena až na jednotlivé družstevníky, pochopitelně i na jednotlivé domy, resp. čísla popisné.

K tomu sdělila p. Šponarová, že evidence nákladů je v účetní knize, kterou dostává kontrolní komise. Kterýkoliv člen družstva do ní může  nahlédnout.

Lze také požádat p. Matiášovou z INTERMA – BYTY a.s. ( alena.matiasova@interma-byty.cz )  o zaslání evidence na dům ( tzn. veškeré výdaje a také výši naspořeného FO  za určité období ).

V rámci diskuse vyplynulo, že v domech na Kežmarské ulici není řádně ustanoven předseda samosprávy pro jednotlivé domy, resp. pro jednotlivá čísla.

P. Vávra je předsedou samosprávy pro dům čp. 549. Ostatní domy se na něho nemohou obracet ohledně svých problémů, musí zvolit svého předsedu.

Povinnost mít svého předsedu samosprávy platí už od roku 2014 !!!

P. Vernerová se nabídla, že pomůže zpracovat zápis z domovní schůze, která by předsedu samosprávy zvolila.

Dále měl p. Liška dotaz ohledně parkoviště před domem čp. 458 a čp. 459. Na tomto parkovišti parkují auta i obyvatel sousedních domů a tak častokrát  je parkoviště plné a obyvatelé domů čp. 548 a 549 nemají kde auta zaparkovat.

Předsedkyně sdělila, že se jedná o pozemek města, ale přesto požádá dopravní komisi o umístění značky,vyhrazující parkoviště pouze pro obyvatele domů čp. 548 a 549.

Další diskuse byla už výhradně k problémům domů na Kežmarské, které je nutno řešit v rámci samosprávy

( např. umístění kol v kočárkárně, poškozené schodiště, atd.)

 

Předsedkyně  poděkovala všem za účast a schůzi ukončila v 17.15 hod.

 

 

Zapsala dne 16.05.2019  Mgr. Zdenka Vernerová, předsedkyně družstva, v.r.            

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.