Zápis ČS 2017

13.06.2017 11:06

       Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

                                   ze dne  16.5.2017

 

Datum konání : 16.5.2017 v 17.00 hodin

 

Místo konání : Kulturní dům na adrese Muchova 267, Chlumec

 

Účast členů družstva na členské schůzi : 24 členů disponující 25 hlasy, z toho 13 členů osobně a 11 členů na základě plné moci

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma-BYTY a.s. )

                         Jitka Večerníková – technička ( Interma-BYTY a.s. )

 

                          

Dle předloženého programu :

 

1) Zahájení, prezence

   Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné  přivítala. Dále konstatovala, že se sešlo 24 družstevníků (s počtem hlasů 25), což je nadpoloviční většina a členská schůze je  usnášeníschopná.

     

2) Zpráva představenstva

    Zprávu přednesla Mgr. Brhelová. Shrnula práci představenstva za rok 2016.

     Upozornila, že pokud jsou nějaké reklamace po opravách jednotlivých balkonů – je nutno zaslat     mail na adresu dodavatele (kontakt je na nástěnce) + kopii zaslat do mailu předsedkyni družstva.

   

3) Seznámení s výroční zprávou představenstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016   včetně schválení vypořádání hospodářského výsledku  

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2016 seznámila přítomné Ing. Ježková. Hospodářský výsledek za rok 2016 skončil ziskem ve výši 48 387,- Kč. Výsledek hospodaření byl schválen. Zisk bude ponechán na účtu.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

4) Návrh na zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2

Byl podán návrh pro zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2  - s účinností od 1.7.2017. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

5) Čištění fasády – čelní stěna domu č. p. 400

    Jedná se o ošetření jedné stěny (očištění a impregnace) - záruka 9 let. Nutno postavit  lešení. Zároveň se prohlédne a opraví atika.

1.      bez nátěrů – cena cca 155 tis. Kč bez DPH

2.      s nátěrem – cena cca 241 tis. Kč bez DPH

   

Hlasování: Varianta A (hlasují pouze družstevníci z domu č. p. 400)

  Pro 13                     Proti 1             Zdržel se 0

Varianta A byla schválena.

 

Dům č. p. 399 – nutno opravit atiku (vrchní krycí plech)

Pro 10                     Proti 0               Zdržel se 1      (hlasují pouze družstevníci z domu č. p. 399)

 

6) Provozní záležitosti

    Úklid – paní Anna Vrňáková ukončila Dohodu o úklidu ke konci května. Od června bude uklízet paní Andrea Oulická.

 

7) Diskuse, závěr

 Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena .

 

V Chlumci, dne 16.5.2017                                                                                                             

Zapsala  Ing. Miloslava Ježková                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                              Mgr. Martina Brhelová

                                                                                                        předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.