Zápis Členské schůze v r. 2018

07.05.2018 09:38

                                                                      Z á p i s
ze členské schůze Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ konané po jednotlivých domech
v termínu od 10. 4. 2018 do 19. 4. 2018 od 18°° hod.
Pozvaných členů družstva k datu konání 261.
Přítomno 140 členů (z toho 31 v zastoupení dle plné moci), to je 53 %.
Členská schůze je usnášeníschopná.

                                               Program schůze a přijatá usnesení
1. Schůzi zahájil a řídil předseda družstva, přivítal přítomné a přednesl zprávu o činnosti
     družstva za období od předchozí členské schůze. Uvedl, že dle výroční zprávy hospodaření   
     za rok 2017 skončilo družstvo se ziskem 1 388 Kč. Seznámil přítomné s vybranými  
     ukazateli o majetku družstva, stavu členských podílů, finančních prostředcích na
     bankovních účtech a hypotečních úvěrech, jejichž výše činila k 31. 12. 2017 částku
     23 mil. Kč. Všechny služby a zákonné činnosti zajišťuje pro naše družstvo správcovská
     firma Interma-BYTY.
 Členská schůze schválila hospodaření družstva za rok 2017 bez výhrad.
2. Dále pokračoval konstatováním, že představenstvo družstva pravidelně čtvrtletně koná
     společné jednání s kontrolní komisí a předsedy jednotlivých domů, na kterých jsou
     projednávány návrhy na realizaci oprav hrazených z FO a požadavky a připomínky členů.
     Na poslední schůzce 13. února 2018 byly odsouhlaseny návrhy na pokračování oprav
     fasád domů 1083, 1084 a 1086. Jedná se vždy o jednu stěnu a polovinu ochozu. Cena
     opravy jednoho domu je 630 tis. Kč. Cenová relace i dodavatelé se vzhledem k minulým
     rokům nemění. Dále před realizací výměny kotlů za úspornější kondenzační kotle, a to za
     provozu, bylo odsouhlaseno doplnění systému ohřevu teplé vody o odplyňovací, čistící,
     změkčovací a pojistné zařízení v kotelně domu 1083 ve druhém pololetí letošního roku.
     Pořizovací náklady na tuto první etapu činí orientačně 320 tis. Kč a realizaci zajišťuje     
     fa Enerin Liberec. Provedení těchto oprav bude zajištěno vyšším odvodem do FO.
Členská schůze hlasováním schválila zvýšení odvodu do FO o 2,- Kč od 1.6. 2018.
     Další realizovanou akcí v tomto roce byla výměna vnitřních /hnědých/ vchodových dveří
     za hliníkové, včetně vymalování mezidveřního prostoru v domě 1085.
     V další části zprávy předseda poukázal na neuspokojivý stav při provádění ročních odečtů                 
     spotřeby vody a tepla. Z toho důvodu vydalo představenstvo Interní směrnici č. 1/2018,
     se kterou byli přítomní seznámeni. Stejně neuspokojivý je přetrvávající stav v umisťování
     hořlavých předmětů na chodbách domů. Naše bytové domy mají pouze jedno schodiště a
     chodbu, které slouží jako chráněná úniková cesta a zákon o požární ochraně v ní zakazuje
     umisťovat předměty /stolky, botníky, kočárky apod./ a hořlavé látky, které brání evakuaci
     a ztěžují požární zásah. Domovník provede do 30. 6. 2018 kontrolu a neodstraněné věci
     budou družstvem odvezeny do sběrného dvora na náklady provinilých uživatelů bytů,
     případně všech uživatelů bytů v domě. Dále předseda informoval o porušování Stanov a
     domovního řádu. Jde o rušení uživatelů bytů hlukem, nepořádkem, štěkáním a znečisťo-
     váním domu domácím zvířetem apod. K řešení tohoto problému vydalo představenstvo
     Interní směrnici č. 2/2018, s jejímž obsahem byli přítomní rovněž seznámeni.
     Závěrem zprávy předseda zdůraznil, že rok 2019 bude volební, neboť končí pětileté
     funkční období členům představenstva i kontrolní komise. Vyzval všechny členy družstva,
     aby podávali návrhy na kandidáty do kanceláře správy družstva. Doporučil vybrat nejméně
     dva kandidáty za každý dům.
     Dále seznámil členskou schůzi s nařízením EU o ochraně osobních údajů /GDPR/, platné
     od 25. 5. 2018 a rozdal přítomným k prostudování a podpisu příslušné tiskopisy.
Členská schůze přednesenou zprávu schválila včetně znění obou interních směrnic.
3. Členská schůze pokračovala přednesením zprávy o činnosti kontrolní komise za období
    od minulé členské schůze v dubnu 2017, se kterou seznámila přítomné členka kontrolní
    komise. Ve zprávě uvedla, že v provedené kontrole účetnictví KK nezjistila žádné
    nesrovnalosti. Kladně hodnotila čtvrtletní pravidelnost schůzek s představenstvem a
    podpořila zvýšení příspěvku do FO o 2,- Kč. Dále konstatovala, že družstvo platí vysoké
    úhrady za bankovní poplatky a doporučila jednat o změně dodavatele energií. Upozornila
    na důležitost výběru kandidátů do voleb představenstva a KK, které se uskuteční příští rok.
Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.  
4) V diskusi domu 1081 byl vznesen požadavek na opravu (nátěr) vchodových bílých dveří,
     výměnu skla dveří a opravit vlhkou opadávající omítku ve vestibulu. Projedná domovník se
     správou bytů. Zprovoznit topení v sušárně - zajistí domovník.
     Na společné schůzi domu 1082 a garážového domu 1087 byl vysloven požadavek změnit
     banku s ohledem na bankovní poplatky. V reakci na tento požadavek uvedl předseda,
     že záležitost výše bankovních poplatků je ve spolupráci se správou bytů řešena a pro
     zbytek letošního roku je vyjednáno snížení o cca 70 %. Návrh na řešení odečtu spotřeby
     vody a tepla samoodečtem byl předsedou odmítnut. Výměna hnědých vchodových dveří
     za hliníkové byla odsouhlasena s tím, že paní Kociánová zajistí tři konkurenční nabídky na
     dveře a druhy zámku. Do té doby je realizace pozastavena. Požadavek na zlepšení úklidu
     v domě bude předsedou tlumočen domovníkovi. Stížnost na obtěžování štěkotem psa
     podnájemníka /byt 34/ bude vyřízena správou bytů upozorněním nájemci tohoto bytu.
     V parkovacím domě kape voda na auta – stání č. 10 až 12. Bylo doporučeno zhotovení
     odtokových žlábků. Zajistí předseda s techničkou správy bytů. Kritizován byl krátký
     interval světel. Požadavek bude dán domovníkovi k zajištění delšího intervalu osvitu.
     V domě 1083 byla odsouhlasena výměna hnědých vchodových dveří za hliníkové. Zajistí
     vedení družstva společně se správou bytů. Stížnost na rány, ozývající se ze střechy -
     domovník prověří stav střešních poklopů.
     Při diskusi v domě 1084 byla kritizována rezavá voda a vysloven požadavek na dořešení
     označeného parkovacího místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vyřídí předseda se
     správou bytů. Otázka výměny vchodových dveří zatím nedomluvena. Uživatelé bytů se
     pokusí sjednotit a vyjádření předají domovníkovi do schránky.
     Diskutující v domě 1085 znovu kritizovala, že není sekán pozemek podél silnice Pastelové.
     Stížnost odešle správa bytů na Magistrát města. Stav poškození dlažby na balkonech bytů
     34 a 35 včetně krytu rozvodu elektřiny na terase prověří domovník. Úpravu marmolitu
                                                                     -  2  -
     kolem schránek provede v rámci reklamace dodavatel.
     V domě 1086 je požadována oprava zámku dveří kočárkárny. Nejde zamykat a je nutno
     odstranit věci, které patří do sklepů. Dále ostříhat křoví za domem a uklidit parkoviště.
     Zajistí urychleně domovník. Vymalovat přízemí /mezidveří + okolí výtahu/. Provede
     dodavatelská firma bez výměny dveří.
     Stížnost na znečisťování okolí domu uživatelem bytu č. 20 a rušení hlasitou hudbou z
     bytu č. 31 bude řešeno dopisem s upozorněním na interní směrnici č. 2/2018. Zařídí
     předseda se správou bytů.
     V závěru diskuse předseda apeloval na ohleduplnost bydlících a dodržování domovního  
     řádu včetně interních směrnic č. 1/2018 a č. 2/2018. Zmínil přípravu změny dodavatele
     energií ke konci letošního roku a zdůraznil nutnost výběru kandidátů do voleb nového
     představenstva a kontrolní komise, které se uskuteční začátkem roku 2019.
     Poděkoval přítomným za účast a členskou schůzi ukončil. Zápis z členské schůze bez
     prezenčních listin i interní směrnice budou umístěny na internetovou adresu družstva:
     www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova
 

Příloha: prezenční listiny včetně plných mocí

V Liberci 30. dubna 2018.
Zápis ověřil: Ing. Pavel Teichmann, předseda představenstva                                                                                        
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.