Zápis ČS 2018

16.05.2018 10:11

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
 


 

Datum konání:                       25.4.2018 v 18:00 hodin

Místo konání:                         zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Počet členů k 25.4.2018:        277 členů, kteří disponují 292 hlasy

Přítomno:                               171 členů  (173 hlasů), tzn. 61,73 % členů, 59,04 % hlasů
 

Hosté:             Ing. Miloslava Ježková – manažerka byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

            Jitka Večerníková – technička (Interma BYTY a.s.)

            Ing. Martin Kočí – manažer projektů a specialista obchodu, Jablonecká energetická a.s.

          
 

Průběh schůze - dle programu:
 

ad 1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Pavla Kmetyová.  Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 174 členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující  171 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů  a členská schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelem členské schůze bude Bc. Martina Jindrová

 

ad 2) Ochrana osobních dat – GDPR      

Ing. Ježková informovala členy družstva o novém zákonu na ochranu osobních dat, který vstoupí v platnost dne 25.5.2018. Všichni členové družstva obdrží do svých schránek informace k zákonu a tiskopis, ve kterém správci udělí souhlas s nakládáním s osobními údaji nutnými pro zajištění chodu družstva. Tiskopis je třeba dodat správci nejpozději do 30.6.2018.

 

ad 3) Schválení výroční zprávy představenstva družstva      

Výroční zprávu představenstva přednesla členka družstva Bc. Martina Jindrová. Shrnula práci představenstva za rok 2017. Závěrem poděkovala kontrolní komisi i předsedům samospráv za dobrou spolupráci. Veškeré zprávy z jednání představenstva a kontrolní komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách bytového družstva HORNÍ PROSEČ: www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/.   

           

       Zpráva představenstva družstva byla schválena.

       Pro:  173                    Zdržel se: 0               Proti:  0

 

ad 4) Schválení výroční zprávy kontrolní komise

       Výroční zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Eva Lopatková. Závěrem doporučila schválit:

 • výroční zprávu kontrolní komise za rok 2017
 • výroční zprávu představenstva družstva za rok 2017
 • výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2017 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
 • výplatu paušálních náhrad předsedům samospráv, představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva dle směrnice o náhradách

  Dále přednesla zprávu kontrolní komise o provedené kontrole účetní závěrky za rok 2017.      Konstatovala, že účetnictví je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2017 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.

  Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise včetně účetní závěrky za rok 2017.

       Pro:  173                 Zdržel se:  0                  Proti:  0

 

 

ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

       Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2017 včetně způsobu vypořádání hospodářského výsledku.

  Pro: 173                   Zdržel se:  0               Proti:  0

 

ad 6) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2017

Vyplácet  se  budou náhrady dle platné směrnice  o náhradách. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2017.

  Pro: 173                   Zdržel se:  0               Proti:  0

 

ad 7) Provozní záležitosti, které byly na členské schůzi zmíněny:

 • aktuální vyjádření města k situaci ohledně vypořádání spoluvlastnictví 12 bytových domů 01a,b,c,e,02a, b,c,d,e,f,g,h  Jablonec nad Nisou – Horní Proseč mezi spoluvlastníky: Statutární město Jablonec nad Nisou a Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ je zveřejněno na webových stránkách družstva a je přílohou tohoto zápisu.
 • Jablonecká energetická a.s. předložila družstvu po několika jednáních nabídku na zajištění obsluhy, provozu a správy domovních předávacích stanic tepla,  se kterou seznámil přítomné členy družstva manažer projektů Ing. Martin Kočí. Družstvo nechá nejprve schválit předloženou smlouvu právním oddělením. Předběžně byli členové družstva informování o tom, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, vstoupila by v platnost na začátku další topné sezóny, tj. od 1.9.2018  a byla by uzavřena na dobu 5 let. Pan Moravec (fa AKRITE) by nadále vykonával domovnické práce, do kterých by spadala také správa úseků všech rozvodů z výměníků do bytů. V tomto případě by musela být upravena stávající smlouva a došlo by k mírnému navýšení paušálu za vykonávání domovnických prací.
 • Fond oprav – prostředky fondu oprav budou nadále ukládány na spořící účty, příp. termínované vklady.
 • Směrnice bytového družstva stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky bude upravena a předložena členům družstva ke schválení na dílčích členských schůzích do konce roku 2018.
 • Sekání trávy bude dle dostupných informací provádět v roce 2018 na své náklady 4x Město Jablonec nad Nisou. Družstvo objedná v případě potřeby další seče. 
 • Družstvo obdrželo stížnost z odboru správy majetku, odd. správy veřejné zeleně na přeplňování nádob na odpady a ukládání odpadů mimo svozové nádoby. Bylo řešeno s předsedy samospráv.
 • V současné době řeší družstvo vyloučení jednoho člena pro neplnění povinností – neplacení nákladů na služby, kdy přes několik upomínek a nabídek řešení ve formě splátkového kalendáře bohužel nedošlo k nápravě.
 • V posledních měsících došlo v několika domech k vloupání, poškození dveří a krádežím v kočárkárnách. Fa AKRITE nabízí instalaci bezpečnostního kování na tyto dveře.
 • V září 2018 proběhne výměna měřidel – SV, TV, teplo. Cejchování se provádí jednou za 5 let pro všechna měřidla současně.
 • Po provedených anketách ve všech domech bylo rozhodnuto o výstavbě workoutového hřiště.
 • Družstvo připravuje schůzku s městem ohledně rozšíření parkovacích stání 
 • Většina domů je zasažena řasami na vnějších stěnách fasády a v některých bytech se objevují plísně. Doporučeným řešením těchto problémů je provedení nástřiku, omytí a následné zvětšení izolantu vnějšího pláště. Tato metoda je finančně nákladná a podlehá schválení čerpání prostředků z fondu oprav nadpoloviční většinou členů v daném domě. Technička družstva p. Večerníková je připravena poskytnout součinnost  předsedům samospráv při přípravě i realizaci.
 • Na příští členské schůzi v roce 2019 se bude konat volba představenstva a kontrolní komise neboť uplyne 5 leté funkční období statutárních orgánů.

 

ad 8) Diskuse, závěr         

Po ukončení diskuse k provozním záležitostem paní předsedkyně oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne   7.5.2018

                                                                      

 

 

                          Pavla Kmetyová

                                                                                                 předseda družstva

 

 

 

 

 

Příloha:            - vyjádření Statutárního města Jablonec nad Nisou ze dne 9.4.2018

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.