Zápis členské schůze BD RÝNOVICKÁ NISA 19.4.2018

17.05.2018 15:44

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA

IČO: 28690354, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Datum konání: 19.4 2018 v 17:00 hodin

Místo konání: Tenisový klub, restaurace u Tenisu 214, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 19.4.2018: 8 členů

Přítomno:  5 členů, z toho 3 osobně a 2 na základě plné moci

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – Interma BYTY a.s.

           Ing. Martin Stašák

 

 

Průběh schůze - dle programu:

 

ad 1) Zahájení, prezence

Schůzi zahájil Ing. Jan Drabina, předseda družstva. Navrhl, aby schůzi  nadále řídila Ing. Miloslava Ježková ze správcovské firmy Interma BYTY a.s. Liberec.

Proběhlo hlasování.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno 5 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

 

ad 2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

       Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2017 seznámil přítomné Ing. Martin Stašák.  Hospodářský výsledek za rok 2017 skončil ziskem ve výši 26 489,- Kč. Zisk se zúčtuje se ztrátou z minulých let.

 

       Interma BYTY a.s. nechala zpracovat indikativní nabídku od ČSOB a.s. (dle požadavku družstva) na refinanci stávajícího hypotečního úvěru. Bylo rozhodnuto, že úvěr bytového družstva se převádět k jiné bance nebude a zůstane do konce fixace u České Spořitelny a.s.. 

 

       Usnesení: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2017 a způsob vypořádání hospodářského výsledku.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 ad 3) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2017

 Bylo schváleno vyplacení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2017.

 

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

ad 4) Volba člena představenstva

Člen představenstva paní Petra Hejduková Fucknerová si převedla bytovou jednotku do OV, tím se ukončilo její členství v BD a bylo nutno zvolit 3 člena do orgánu družstva. Vzhledem k tomu, že představenstvo je nyní dvoučlenné a je schopné jednat navenek jménem družstva, odsunula se volba člena představenstva na příští rok.

 

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 

ad 5) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

Po krátké diskuzi předsedající členské schůze paní Ing. Ježková poděkovala všem členům za účast a ukončila schůzi bytového družstva .

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 19.4.2018

 

Zapsala : Ing. Miloslava Ježková

 

 

 

                                                                                  Jan Drabina

                                                                         předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.