Zápis ČS 2019 - 20.6.2019

24.07.2019 07:17

Zápis z jednání

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec

 

Datum konání:          20. 6. 2019 od 17:00 hodin

Místo konání:                        salónek Parkhotelu MORRIS, Žižkova 269, Nový Bor

 

Program:

1)         Zahájení, prezence

2)         Zpráva předsedy družstva

3)         Schválení nových stanov družstva

4)         Odvolání předsedy družstva a volba nového představenstva družstva

5)         Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018

6)         Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2018

7)         Topení a teplá voda - havárie 11/2018

8)         Ostatní provozní záležitosti

9)         Diskuse, závěr

 

Přítomní hosté:

paní Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

JUDr. Ladislava Holasová - notářka

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:

Předseda družstva Ing. Petr Mašek (dále též PM) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných členů včetně plných mocí je 100%  a schůze je usnášení schopná včetně hlasování o nových stanovách. Hlasování o nových stanoách je nejdůležitějších bodem schůze. PM zároveň přivítal hosty.

Přítomní:         seznam jmen dle samostatné prezenční listiny a plných mocí

                        počet zastoupených členů 18 z celkového počtu 18

počet zastoupených hlasů 19 z celkového počtu 19

 

ad 2) Zpráva předsedy družstva

PM informoval o záležitostech, které byly řešeny od minulé členské schůze.
Konstatoval, že vyjma havárie topení a topné vody na sklonku 11/2018 (viz. samostatný bod č.7) nebyly řešeny žádné jiné zásadní problémy.
Informace o proběhlém malování společných prostor.
Je třeba ještě dořešit ošetření dřevěných štítů, zvláště ze západní strany.

 

ad 3) Schválení nových stanov družstva

PM informoval o důvodu schvalování nových stanov.
M. Ježková po dohodě s JUDr. Holasovou přečetla jednotlivé body nových stanov družstva, které všichni členové dostali v tištěné podobě společně s pozvánkou na schůzi.

Následovalo hlasování o schválení nových stanov družstva. Stanovy byly přijaty 100% hlasů.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

ad 4) Odvolání předsedy družstva a volba nového představenstva družstva

Následovalo hlasování o odvolání předsedy družstva a volba celého nového představenstva družstva pro období 2019-2024.

Následovalo hlasování o odvolání stávajícího předsedy družstva.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Stávající předseda družstva byl odvolán.


Kandidátem na nového předsedu představenstva družstva byl navržen Petr Mašek.

Následovalo hlasování:

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Předsedou představenstva družstva byl zvolen Petr Mašek.

 

Kandidátem na nového místopředsedu představenstva družstva byl navržen Vladimír Lepko.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Místopředsedou představenstva družstva byl zvolen Vladimír Lepko.

 

Kandidátem na nového člena představenstva družstva byla navržena paní Marta Baláková.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Členkou představenstva družstva byla zvolena Marta Baláková.

 

ad 5) Schválení výsledků hospodaření za rok 2018

Informace o hospodaření byly doručeny současně s pozvánkou. Vyčíslená ztráta je způsobována především poplatky (kolky, zápisy úředních listin). Členská schůze souhlasila s vyrovnáním ztráty družstva formou rozpočítání ztráty v ročním vyúčtování služeb v podílových nákladech.

Následovalo hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2018.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

ad 6) Schválení paušálních náhrad představenstvu za rok 2018

Paušální náhrady za období roku 2018 jsou součástí předpisu měsíčních plateb.

Následovalo hlasování o schválení vyplacení náhrad představenstvu.

/ pro - 19 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

ad 7) Topení a teplá voda - havárie 11/2018

PM přednesl informaci o tom, jak probíhala havárie topení a teplé vody, která se postupně začala objevovat v posledních dnech listopadu 2018 a gradovala v první polovině prosince 2018.
Dle PM bylo následně zjištěno, že havárie je zcela jistě způsobena nečistotami, které se do topného okruhu dostaly od dodavatele služeb, společnosti Teplo Nový Bor. V průběhu havárie bylo zjištěno, že v protějších domech docházelo několik dní před havárií k čištění topných okruhů subdodavatelskou firmou.
Vlastní opravy probíhaly celý prosinec 2018 a pokračovaly čištěním a výměnami poškozených dílů až do 2/2019. PM má podrobně zdokumentován průběh havárie a oprav.

PM podrobně vylíčil komunikaci s Teplo Nový Bor spol. s r.o., se společností Nobys (správce vedlejšího domu, který byl postižen podobnými závadami) a o jednání a komunikaci s MÚ jakožto zřizovatelem Teplo Nový Bor. PM bohužel musel konstatovat, že Teplo Nový Bor i MÚ jako zřizovatel  se k celé záležitosti a případnému řešení, například formou nějaké kompenzace, postavil odmítavě a neslušně. Teplo Nový Bor odmítlo uznat příčinu a podíl viny a například 16.1.2019 při kontrolním odběru topné vody bylo odmítnuto převzetí vzorků topné vody z doby havárie k analýze.

Náklady tedy budou hrazeny plně z fondu oprav.
Členové družstva navrhli, aby se prověřila možnost pojištění pro podobné případy.

M. Ježková konstatovala, že by bylo vhodné zvýšit příspěvky do fondu oprav.
Tento bod bude zařazen do programu příští schůze.

 

Ad 8) Ostatní provozní záležitosti

Paní Frommelová  informovala o problematice sousedního areálu „Zahn“, o svých podezřeních k probíhajícím aktivitám v areálu a o své osobní komunikaci s MÚ. Přislíbila podat informaci o výsledku komunikace.
Paní Baláková informovala o své osobní komunikaci s MÚ  ohledně areálu  „Zahn“ s tím, že MÚ sdělil, že provedl kontrolu.

Kontrola oken - firma Samat. Na návrh členů družstva PM  projedná s firmou Samat (dodavatel oken) možnost kontroly a seřízení oken pro zájemce o tuto kontrolu.

 

ad 9) Diskuse, závěr

Další diskuse již nepokračovala. PM poděkoval za účast a oznámil ukončení členské schůze.

Zapsal : Petr Mašek

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.