Zápis ze členské schůze konané 28.5.2019

12.06.2019 14:04

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT, IČ : 25473492,

sídlem : Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání : 28.5.2019, Textilní 580 (sušárna), Semily

Počet členů k 28.5.2019 : 30 ( 33 hlasů )

Přítomno : 17 členů ( 19 hlasů )

Hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

Program a přijatá usnesení

 

  1. Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájil a dále řídil dle programu uvedeného na pozvánce předseda bytového družstva Robert Krejčí. Přivítal hosty : Ing. Miloslavu Ježkovou z Interma BYTY a.s.. Na základě vyhodnocení prezenční listiny konstatoval, že se na členskou schůzi dostavila nadpoloviční většina členů družstva a tím pádem je členská schůze usnášeníschopná.

 

  1. Zpráva představenstva družstva

Předseda podal zprávu o činnosti družstva v uplynulém období.

 

  1. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2018

Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018.

            19 pro, 0 se zdržel, 0 proti

 

  1. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva

Podle schválené Směrnice byly odsouhlaseny paušálních náhrady za výkon funkce orgánům družstva v plné výši.

            18 pro, 1 se zdržel, 0  proti

 

  1. Členská schůze schvaluje volbu představenstva družstva ve složení :

     - Robert Krejčí - člen a předseda představenstva

     - Mgr. Bedřich Černošek - člen a místopředseda představenstva

     - Petr Fučík - člen představenstva

 

Funkční období tohoto představenstva začíná 28.5.2019.

 

 

  1. Navýšení příspěvku do fondu oprav – členská schůze schválila navýšení příspěvku do fondu oprav ze stávajících 3,- Kč/m2 na 6,- Kč/m2 podlahové plochy, s platností od vydání nového rozpisu úhrad po vyúčtování spotřeb energií po vyúčtování za uplynulé období.

 

  1. Dluhy, provozní záležitosti

Družstvo eviduje pouze dva větší dlužníky, kteří mají splátkový kalendář a dodržují ho.

 

Na straně domu sousedící s dětským hřištěm, dochází od dětí k poškozování omítky.

 

  1. Diskuse, závěr

Na závěr poděkoval předsedající členské schůze p. Krejčí všem členům družstva za účast a ukončil jednání.

 

 Semilech, dne 30.5.2019                                                      

                                                                                                                     

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.