Zápis ČS 2019

15.05.2019 13:44

Z Á P I S
z členské schůze Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ konané po jednotlivých domech
v termínu od 9. 4. 2018 do 17. 4. 2019 od 18°° hod.

 

Program schůze a přijatá usnesení

1.       Členská schůze schválila řídícím schůze předsedu družstva a dvoučlennou volební komsi.
Řídící schůze přivítal hosty a přítomné členy. Členská schůze jednala o bodech programu                           uvedených v pozvánce.

 

2.Předsedající vyzval k hlasování o odvolání stávajících členů představenstva a kontrolní komise, neboť všem v letošním roce končí pětileté funkční období. Hlasování bylo jednoznačné a všichni členové představenstva i kontrolní komise byli všemi hlasy odvoláni.

 

Poté řídící schůze přednesl návrh kandidátů pro volby do funkcí v představenstvu a
kontrolní komise a zahájil volby. O průběhu voleb sepsala volební komise protokol, který tvoří přílohu zápisu.

 Zvoleni byli do představenstva družstva:
 Předseda představenstva Pavel Teichmann, nar. 15. 7. 1942.   Obdržel 172 hlasy.
 Místopředsedkyně představenstva Zorka Kašparová, nar.          Získala 173 hlasy.
 Členka představenstva Monika Jinochová, nar.                           Obdržela 173 hlasy.
 Náhradník do představenstva Jan Uxa, nar.                                  Obdržel 173 hlasy. 

Členská schůze schválila nové představenstvo družstva ve složení předseda představenstva Pavel Teichman, místopředsedkyně představenstva Zorka Kašparová, členka představenstva Monika Jinochová a náhradník do představenstva Jan Uxa.

 

Zvoleni byli do kontrolní komise:
 Předsedkyně kontrolní komise Monika Kánská, nar.                       Obdržela  173 hlasy.
 Místopředsedkyně kontrolní komise Jiřina Stabile, nar.                  Získala 173 hlasy.
 Členka kontrolní komise Eva Nováková, nar.                                     Získala  173 hlasy.

Členská schůze schválila novou kontrolní komisi ve složení předseda kontrolní komise Monika Kánská, místopředsedkyně kontrolní komise Jiřina Stabile a členka kontrolní komise Eva Nováková.


 Zároveň byl předložen  ke schválení  návrh  na zvýšení  poplatku  na odměny statutárům
 z dosavadních 30,- Kč na 40,- Kč/ člen družstva/ měsíc.
Členská schůze schválila zvýšení vybírané částky na náklady statutárům na 40,- Kč/ člen družstva/ měsíc  s účinností od 1. 6. 2019.

 

2.       Po volbách v souladu s programem předseda přednesl zprávu o činnosti družstva a         seznámil členy s Výroční zprávou o hospodaření družstva za r. 2018. Hospodaření skončilo
se ziskem 10 707,- Kč. Rovněž v letech 2016 a 2017 jsme hospodařili se ziskem.
Majetek družstva /členské podíly/ představuje celkem částku 199 615 tis. Kč, splaceno 
máme 182 230 tis Kč.  Rozdíl 17 385 tis. Kč představují hypoteční úvěry. Družstvo má u
ČSOB dva účty - družstevní konto, na kterém byl k 31. 12. 2018 zůstatek 2 491 587,- Kč, 
dále spořící účet s částkou 724 154,-  Kč a účet u Equa bank se zůstatkem 243 500,- Kč.
Ve FO nám zůstalo pouze 23 187,- Kč. Družstvo nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.
Na základě uvedených údajů můžeme konstatovat, že družstvo hospodaří dobře. 
Poděkoval zaměstnankyním správcovské firmy Interma BYTY, které pro nás zajišťují služby
a činnosti včetně plnění smluvních a zákonných povinností družstva. Dále se obrátil na členy se žádostí o schválení řádné účetní závěrky za r. 2018 bez výhrad a  zisk nerozdělovat, ponechat na běžném účtu pro případné ztráty let budoucích.


Členská schůze schválila hospodaření družstva za r.  2018 bez výhrad, zisk ve výši 10 707 Kč  bude ponechán na běžném účtu.
 

3.       Jednání členské schůze pokračovalo konstatováním předsedajícího, že představenstvo  družstva pravidelně čtvrtletně koná společné jednání s kontrolní komisí a zástupci   
jednotlivých domů, na kterých jsou projednávány návrhy na realizaci oprav hrazených
z FO a požadavky a připomínky členů. Seznam oprav hrazených z FO pro letošní rok uveřejnilo představenstvo v předstihu na internetové adrese družstva včetně ostatních akcí.
     - bylo odsouhlaseno pokračovat v opravách fasád západní stěny domu 1083 a domu 1084 
       západní i východní stěny stejnými dodavateli, orientační cena jedné stěny je 500 tis. Kč
     - na základě uzavřené smlouvy na zpracování návrhu na řešení úprav kotelny realizovat                  
       výměnu kotlů v domě 1083, orientační cena představuje částku 550 tis. Kč. Provedení
       uvedených oprav je potřebné a důležité. Jejich realizace vyžaduje vyšší finanční
       prostředky ve FO a z tohoto důvodu představenstvo navrhuje členské schůzi odsouhlasit
       zvýšení odvodu do FO o 3,- Kč/m2 od 1. 6. 2019, to je na 15,- Kč/m2Následným
       hlasováním  Členská schůze schválila zvýšení odvodu do FO o 3,- Kč/m2 od 1.6. 2019.

      Mezi další připravované akce, které předseda uvedl, patří:
       - Realizace kamerového systému v prostoru mezidveří v domech 1082 a 1085
       - dokončení výměny hnědých vchod. dveří v domě 1086 včetně vymalování prostoru
       - montáž okapového žlábku v garážovém domě
       - oprava oplechování ochozů domů
      - výměna poškozeného herního prvku na dětském hřišti
Členská schůze přednesenou zprávu schválila.

 

4.       V diskusi domu 1081 nebyla odsouhlasena výměna vnitřních vchodových dveří, byl
vznesen požadavek na opravu prasklého balkonového skla a doplnění prostředních úchytůskel. Další návrh provedení kamerového systému zpracuje firma ITcom. V domě 1082 byla slabá účast a jednoznačně nebylo rozhodnuto o instalaci kamer, ale všichni zúčastněný doporučili výměnu vnějších vchodových dveří do domu. Nedostatečný úklid, marmolit na ochozu a požadavek na údržbu dveří výtahu byl zmíněn v domě 1083. V domě 1084 byla kritizována skříň na chodbě u bytu č. 21. Členové domu 1085 upozornili na vyklovaný  otvor v jižní stěně mezi 5. a 6. patrem. Byla vyslovena nespokojenost s opravu balkonového skla a dlažby /byt 35/.

Požadována je výměna vnějších vchodových dveří. Jednoznačně nebylo rozhodnuto o zavedení kamerového systému. Nespokojenost s úklidem v domě. V domě 1086 se členové kladně vyjádřili k výměně vnitřních vchodových dveří a k přípravě výměny vnějších vchodových dveří. Byla připomínka k parkování. Všechny tyto připomínky budou projednány a řešeny.  

 

5.       V diskusi ve všech domech byl odsouhlasen příspěvek předsedy družstva ohledně odpadů. Představenstvo ve spolupráci se správou bytů připraví a odešle všem členům družstva, kteří pronajímají byty, dopis s žádostí o předložení dokladu, že přihlásili podnájemníka na svůj variabilní symbol s tím, že podnájemník tvoří odpad v Pastelové ulici.

Pokud doklad nedoloží do 31. května 2019, bude jim účtován poplatek 41,- Kč měsíčně.
   

Závěrem poděkoval  přítomným za účast a členskou  schůzi  ukončil.  Zápis  z  členské schůze bez  prezenčních listin  i interní  směrnice  budou umístěny  na internetovou adresu družstva: www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova
 

Příloha: Prezenční listiny včetně plných mocí
               Protokol voleb

V Liberci 3. května 2019.


Zápis ověřil: Ing. Pavel Teichmann, předseda představenstva                                                                                        
 
               

 


 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.