Zápis ČS 2019

30.05.2019 08:41

Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV

IČO: 25023438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

konané dne:     27. 3. 2019 v prostorách garážových stání, Sluneční Stráň, Liberec

přítomno:          35 členů (osobně + plná moc) … tedy 35 hlasů z celkového počtu 65, což je 54 %, schůze je tedy usnášení schopná

hosté:                 Ing. Miloslava Ježková a paní Kamila Rašovská

 

  1. Mgr. Stupčuk zahájil schůzi, přivítal přítomné, hosty a zástupkyni Města.

 

  1. Mgr. Stupčuk navrhl p. Ženatého jako řídícího schůze. Bylo schváleno 97% přítomných hlasů (35 PRO, 1 se zdržel)

 

  1. P. Ženatý dal schválit PROGRAM SCHŮZE. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

  1. P. Ženatý přítomné uvítal a ocenil jejich odpovědnost, že se osobně dostavili a přednesl zprávu o činnosti. Členové představenstva a kontrolní komise se několikrát sešli osobně a mnoho se řeší i přes e-maily či telefony, a nyní i velmi často osobními návštěvami na Intermě (především p. Ženatý a Mgr. Stupčuk).

Řeší se přijímání nových členů, nové nájemní smlouvy a schvalování nových podnájemních smluv.

Předseda apeluje na členy, aby všichni zkontrolovali počet nahlášených osob v jejich bytech. A vyzývá všechny členy, kteří byt podnajímají, aby zkontrolovali, zda mají podnájemní smlouvu a nájemníky schválené od předsedy a zda mají nahlášená jména a počty osob užívajících byt. P. Ženatý upozornil na problém nenahlášených osob, zmínil oprávněnou kritiku týkající se pohybu nenahlášených osob po našich domech. Na řešení této problematiky se v příštím období představenstvo zaměří.

Dále se řeší provozní záležitosti, výměny měřidel, kontrola úklidu.

Dále se upozornilo na nutnost podpisu GDPR dokumentu (souhlas se zpracováním dat), chybí ještě 5 členů, kteří tento dokument nepodepsali.

Řešil se především jeden dlužník, který je již vyloučen, domlouvá se postup a soudní řešení tohoto případu. V současné době dluží včetně hypotéky 144.000,- Kč (110.000,- Kč bez hypotéky).

Nově se uzavřela nová smlouva na městský byt, a to ve prospěch bytového družstva.

Schvaluje se hospodaření za uplynulý rok.

Řeší se poškození dveří – již jsou poškozeny u více domů. Ve spolupráci s panem Moravcem se pokusí najít trvalejší řešení, aby byly domy chráněny před vloupáním a poškozováním našeho majetku.

Družstvu bylo nabídnuta možnost zhodnocení finančních prostředků uložených ve fondu oprav – a to 6,5 %. Představenstvo s kontrolní komisí tuto nabídku prověřili a jednohlasně rozhodli, že tuto velmi riskantní nabídku nepřijmou a ani ji nepředloží členům ke schválení. Takto riskantně nakládat se společným majetkem by bylo velmi nerozumné a nebezpečné.

Parkování se vylepšilo, přesto p. Ženatý doporučuje neparkovat na místech k tomu nevyznačených.

P. Ženatý dal schválit zprávu o činnosti. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

  1. P. Ženatý opětovně všechny vyzývá k přihlášení se k práci v představenstvu a v kontrolní komisi, v nejbližší době bude potřeba doplnit chybějící členy – pokud by někdo měl zájem, případně pokud by někdo věděl o někom, kdo by byl vhodný pro tuto funkci, prosím kontaktujte pana Ženatého. NAJÍT NOVÉ ODPOVĚDNÉ PŘEDSTAVENSTVO JE VELMI DŮLEŽITÉ!!!

 

  1. P. Kotašková poděkovala Intermě za vedení účetnictví a celé správy a upozornila na možnost kdykoliv kontaktovat Intermu nebo přímo paní Kotaškovou, pokud by kdokoliv měl i v průběhu roku dotazy k hospodaření Družstva.

Přednesla zprávu o hospodaření a zdůraznila některé body z Výročních zpráv roku 2017 a 2018, přestože údaje každý člen obdržel a jsou k dispozici na internetu.

Fond oprav stále narůstá, k 31.12.2017: 1.200.000,- Kč, k 31.12.2018: 1.500.000,- Kč.

Úvěr každoročně klesá cca o 2 miliony, k 31.12.18 zbývá cca 17 milionů.

Od roku 2017 jsou nově příjmové položky penále (v r.2017 6 tisíc, v r.2018 už 16 tisíc).

Jediná položka byla výrazně jiná oproti ostatním rokům, a to „daně, mzdy, kauce“, což je způsobeno připravenými finančními prostředky z vyrovnání dluhu pana Aplta (dluh byl umořen z prodeje dvou garáží a zbývající částka z prodeje čeká na doúčtování a vyplacení panu Apltovi, tato částka je v této položce.

Hospodaření družstva je ziskové.

P. Kotašková vyzvala všechny, aby si zkontrolovali předpis a zadanou trvalou platbu, případně si zkontrolovali platby on-line na portálu: https://sbf.interma-byty.cz, přístupové údaje každý získá na Intermě, hodně členů má v platbách menší nezaplacené či přeplacené částky.

Žádné dotazy ani po vyzvání nebyly k účetnictví vzneseny.

P. Kotašková nechala hlasovat o účetní závěrce za rok 2017. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena 100% přítomných hlasů.

P. Kotašková nechala hlasovat o účetní závěrce za rok 2018. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena 100% přítomných hlasů.

 

  1. P. Ženatý informoval o paušálních náhradách pro členy představenstva a kontrolní komise, v roce 2019 by měly být vyplaceny náhrady za rok 2017 a 2018 najednou. Celková rozdělovaná částka vychází z již dříve schválené výši 50,- Kč / byt / měsíc.

P. Ženatý dal hlasovat ohledně schválení paušálních náhrad pro členy představenstva a kontrolní komise. Bylo schváleno 97% přítomných hlasů (35 PRO, 1 se zdržel).

 

  1. P. Ženatý informoval o dlužníkovi – panu Hanušovi. V současné době se již řeší soudně, 3.4. by měla proběhnout žaloba o vyklizení bytu. Po opuštění bytu bude vypočítán vypořádací podíl, a družstvo bude moci byt znovu prodat.

 

  1. Z diskuse, která proběhla velmi krátce, nevyplynul žádný termín ani úkol.

 

 

zapsala: Ing. Ivana Kotašková

                                                                                      Bohumil Ženatý

                                                                                     předseda družstva

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.