Zápis ČS 21.11.2013

03.12.2013 12:46

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ ALFA

ZE DNE 21. LISTOPADU 2013

1) ZAHÁJENÍ, PREZENTACE

Schůzi zahájila a řídila Ing. Naděžda Vacková.

Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný.

Z celkového počtu 36 členů bylo přítomno 24, z toho 14 v zastoupení prostřednictvím

plné moci a 10 osobně.

Jako host byl přítomen Libor Kafka (vedoucí správy bytového fondu).

Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu přednesl Martin Koloušek.

Byla provedena kontrola předložených účtů a plateb za rok 2012 a za část roku 2013

(do září) a nebyl při tom shledán žádný rozpor.

Pravidelné platby jsou realizovány včas.

Investice do údržby domu z fondu oprav představovaly v roce 2012 celkovou částku

241 838 Kč, z toho byla největší položkou výměna měřidel SV a TUV a kalorimetrů

(164 659 Kč).

Další větší výdaje: revize elektrických zařízení ve společných prostorách domu a

odstranění revizních závad (34512 Kč), zednické práce při výměně nouzového

osvětlení (4759 Kč), inspekční prohlídka a odborná zkouška výtahu (8 538 Kč).

V roce 2013 se objevily dvě výdajové položky označené jako náklady na vymáhání

dluhů od nájemníků (1250 Kč a 2140 Kč). Vysvětlení ponecháno na diskuzi (viz bod 8).

Zpráva byla přijata (hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Písemnou zprávu o hospodaření družstva obdrželi jako přílohu k pozvánce na schůzi

všichni členové družstva. Rekapituloval Libor Kafka.

Splacená část fondu členských podílů činí 25 924 183 Kč.

Na běžném účtu je 548 476,78 Kč, na spořícím 429 909,45 Kč (ve fondu oprav je

592 521,80 Kč).

Celkové dluhy na nájemném činí 116 001 Kč (řešeno průběžně).

Zpráva byla schválena (hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

4) VYPLACENÍ ODMĚN ZA VÝKON FUNKCE ČLENA V ORGÁNECH DRUŽSTVA

Podán návrh na vyplacení odměn za uplynulý rok v plné výši.

Návrh byl schválen (hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

5) VOLBA STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ DRUŽSTVA

V tomto roce končí volební období předsedkyně družstva Ing. Naděždy Vackové a

místopředsedy družstva Mgr. Jiřího Machačného.

Členové družstva byli vyzváni k podání návrhů kandidátů na funkce předsedy a

místopředsedy družstva.

Na funkci předsedkyně družstva byla navržena Ing. Naděžda Vacková.

Návrh byl schválen (hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

Na funkci místopředsedy družstva byl navržen Mgr. Jiří Machačný.

Návrh byl schválen (hlasování: 23 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).

6) ZAVEDENÍ JEDNORÁZOVÉHO POPLATKU ZA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY

Vzhledem k tomu, že při pronajímání bytových jednotek a následném stěhování

(případně úpravách bytů) dochází k zvýšenému opotřebení společných prostor domu

(majetku družstva), navrhuje vedení družstva zavést s platností od 22. listopadu 2013

jednorázový poplatek za pronájem bytové jednotky ve výši 1000 Kč jdoucí na vrub

pronajímatele – člena družstva. Uvedený poplatek bude započten do výnosu družstva.

V následující diskuzi byl dán pozměňující návrh v tom smyslu, aby byl poplatek

diferencován podle velikosti pronajímaného bytu.

Konečný návrh: S platností od 22. listopadu 2013 se zavádí jednorázový poplatek za

pronájem bytové jednotky 500 Kč v případě bytové jednotky o velikosti 1 + KK a

1000 Kč v případě všech ostatních bytových jednotek.

Návrh byl schválen (hlasování: 23 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).

7) REKAPITULACE DODRŽOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU

V poslední době narůstá nepořádek ve společných prostorách domu (vstupní prostory,

výtah).

Mezi nejčastější problémy patří bezohlednost některých nájemníků, kteří neuklidí

případné znečištění po svých psech. Rovněž při vynášení odpadků je třeba věnovat

pozor tomu, aby obaly na odpadky nepropouštěly nečistoty a neznečišťovaly společné

prostory při cestě z bytu ke kontejneru.

Chodby nejsou odkladištěm nepotřebných věcí. Pokud někdo má ve společných

prostorách nějaké věci (netýká se kol atd. v kočárkárně), je povinen je uklidit. Pokud se

tak nestane do konce roku k 31.12.2013, budou tyto věci vyhozeny.

Velkoobjemový odpad (např. z rekonstrukce bytu nebo nepotřebný nábytek) patří do

sběrného dvora. Nelze ho jen postavit ke kontejneru.

Pro papírové krabice je určen kontejner na tříděný odpad. Pokud ho někdo z nějakého

důvodu nevyužije, je třeba z ohleduplnosti k ostatním krabici alespoň sešlapat, aby

nezabírala objem celého kontejneru.

Jediným nástrojem může být všímavost všech obyvatel domu.

8) DLUHY, PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, DISKUZE

Dluhy

o Pan Kafka vysvětlil položky účtované družstvu za vymáhání dluhu v průběhu

roku 2013 (viz bod č. 2). Předsedkyně družstva vyjádřila nespokojenost s tím,

že zástupci družstva nebyli o finančních podmínkách uvedených kroků

informováni. Pan Kafka námitku uznal. Uvedené položky budou správcem

vzaty zpět. Do budoucna budou domluveny konkrétní podmínky v této oblasti.

Nefunkční hlavní uzávěry vody

o Od minulé schůze žádný nájemník o potřebě výměny hlavních uzávěrů

z důvodu koordinace neinformoval.

o Opět je dána lhůta do konce roku, aby tak nájemníci učinili. Výměna bude

naposledy provedena na náklady družstva. Od 1.1.2014 budou náklady

spojené s výměnou ventilů hrazeny již členem BD. Informace zašlete na

správu bytů nebo mailem na adresu kolousek.m@seznam.cz.

Oprava povrchové úpravy balkónů

o Opět nikdo ve smyslu zápisu z minulé porady neinformoval o potřebě opravy

svého balkónu.

o Pokud někdo má zájem, ať zašle informaci (nejlépe s fotem příslušného místa)

na správu bytů nebo mailem na adresu nada.vackova@gmail.com.

Změna stanov

o V souvislosti s možným přijetím nového Občanského zákoníku bude třeba

připravit změnu stanov družstva. Tento bod bude zařazen na příští členskou

schůzi v roce 2014.

V Liberci 21. 11. 2013

Ing. Naděžda Vacková, Mgr. Jiří Machačný,

předsedkyně družstva místopředseda, zápis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.