Zápis ČS 5.4.2017

29.05.2017 08:57

Z á p i s
ze členské schůze Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ konané po jednotlivých domech
v termínu od 5. 4. 2017 do 12. 4. 2017 od 18°° hod.
Pozvaných členů družstva k datu konání 261,
Přítomno 175 členů (z toho 40 v zastoupení dle plné moci), to je 67%.
Členská schůze je usnášeníschopná.

                                               Program schůze a přijatá usnesení
1. Schůzi zahájil a řídil předseda družstva, přivítal přítomné a přednesl zprávu o činnosti
     družstva za období od předchozí členské schůze. Uvedl, že dle výroční zprávy hospodaření   
     za rok 2016 skončilo družstvo se ziskem 3 Kč. Seznámil přítomné s vybranými ukazateli
     o majetku družstva, stavu členských podílů, finančních prostředcích na bankovních účtech
     a hypotečních úvěrech. Všechny služby a zákonné činnosti zajišťuje pro naše družstvo
     správcovská firma Interma-BYTY s potřebnou péčí tak, aby byly uspokojeny potřeby našich
     členů a řádně spravován majetek družstva.
Členská schůze schválila hospodaření družstva za rok 2016 bez výhrad.

2. Dále pokračoval konstatováním, že představenstvo družstva průběžně vyřizuje záležitosti
     týkající se všech členů a domů. Pravidelně čtvrtletně se koná společné jednání s kontrolní
     komisí a předsedy jednotlivých domů, na kterých jsou tyto záležitosti projednávány. Na
     poslední schůzce 14. února 2017 byly řešeny návrhy na realizaci akcí pro letošní rok,
     hrazených z fondu oprav. Představenstvo doporučuje členské schůzi odsouhlasit
     provedení opravy jižní stěny a ochozu domu 1082, čímž bude celý dům hotov. Dále
     severní stěny včetně části ochozu domů 1086 a 1084. Celkové náklady na tyto opravy činí
     cca 1, 9 mil Kč. Představenstvo se rovněž zabývalo připomínkami k parkovacímu domu
     a rozhodlo, že parkovací místa o výměře 18 m2 budou na základě uzavřených nájemních
     smluv pronajímány členům k parkování motorových vozidel od února 2017 na dobu
     určitou za stanovené nájemné a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním
     nebytového prostoru. Současné provizorní uzavření vjezdu na střechu bude nahrazeno
     osazením automatické závory. Připravuje se i oprava pojezdové plochy garážového domu. 
     Projednán byl i požadavek na připojení nového odběrného místa kabelovým vedením.  
     Upravená a odsouhlasená varianta nepovede přes parkovací plochy a vjezdy k domům.
     Poškození pozemků družstva tím bude minimální. Vedení družstva dále jednoznačně   
     zamítlo návrh elektronické komunikační sítě UPC a vyjádřilo nesouhlas s prováděním
     výkopu na pozemcích družstva.
Členská schůze schválila přednesenou zprávu o činnosti družstva všemi hlasy.

3. Členská schůze pokračovala rozpravou k navrženým opravám fasád na vybraných domech,
     i ostatním zmíněným opravám, při které předseda odpovídal na dotazy. Připomínka, aby
     návrh připravovaných oprav byl uváděn s předstihem na stránky družstva, bude      

                                                                    -  1  -
    akceptována v dalším roce. Na závěr rozpravy předseda uvedl, že pro pokračování
    finančně náročných oprav je žádoucí zvýšit tvorbu fondu oprav. Pro další období navrhl
    zvýšit příspěvek do fondu oprav od 1. 6. 2017 o 2,- Kč/m2 . Ze současných 8,- Kč/m2 na
    10,- Kč/m2. V dalším seznámil přítomné, že v rámci drobných oprav byly ve všech domech
    na půdě zhotoveny pochozí lávky pro bezpečné provádění oprav na střeše.
Členská schůze jednomyslně odsouhlasila realizovat v roce 2017 uvedené opravy stěn
domů i další navržené opravy a zvýšit částku do fondu oprav od 1. června 2017 o 2,- Kč/m2.  
  

4. V souvislosti s blížícím se koncem fixací úrokových sazeb družstevních hypotečních úvěrů
     v období 16. 5. 2017 – 27. 8. 2018 obdrželi všichni členové družstva informace o možnosti
     refinancovat družstevní HU za lepších podmínek u jiné banky. Nejlepší podmínky nabídla
     Československá obchodní banka a to ve výši úrokové sazby 1, 65 %.
Členská schůze po projednání jednomyslně schválila:
a) Refinancování družstevních hypotečních úvěrů, jejichž aktuální fixace úrokové sazby 
     končí v období mezi 16. 5. 2017 a 31. 8. 2018, a to doplatkem aktuálních úvěrů a 
     přijetím nových úvěrů u Československé obchodní banky a.s., případně u jiné banky,
     která nabídne družstvu lepší podmínky. Konečná splatnost refinancovaných HU bude
     stejná jako v aktuálně platných úvěrových smlouvách.
b) Zajištění nových úvěrů u ČSOB a.s., případně u jiné banky a to:
     - blankosměnkami vlastními na řad banky s doložkou bez protestu
     - blokací peněžních prostředků na spořícím účtu družstva ve výši dvojnásobku měsíční
        splátky každého nového úvěru
     - případnou vinkulací pojistného plnění
Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem
všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním nových úvěrů souvisejí.

5. Se zprávou o činnosti kontrolní komise za období od minulé členské schůze v dubnu 2016
     seznámila přítomné členka kontrolní komise. Ve zprávě hodnotila čtvrtletní pravidelnost
     schůzek s představenstvem, podpořila navržené zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč
     a konstatovala, že provedená kontrola účetní závěrky proběhla bez závad. Doporučila
     odsouhlasit hospodaření družstva za rok 2016.
Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

6) V diskusi domu 1081 byl vznesen požadavek na odvoz ponechaných pneumatik z kočár-kárny a zlepšení úklidu - zajistí domovník. Dokončit opravu zatékání do bytu č. 33 a opravit
marmolit na ochozu – projedná předseda se správou. U vchodových dveří domu 1083 je
utržená zarážka – zajistí domovník. Rezavá voda – předseda svolá jednání všech uživatelů
bytů, bude projednán rozsah prací spojených s výměnou stoupaček a rozhodnuto o řešení.
V domě 1084 připomínka k provádění oprav fasády – bude projednáno se správou. Diskusní
příspěvek v domě 1085 se týkal označení bytů vizitkami, dále byl vznesen požadavek na

                                                                    -  2  -
výměnu vchodových dveří a vymalování vstupní chodby a přízemí – bude projednáno na
schůzi představenstva. Ostatní příspěvky byly zodpovězeny přímo na členské schůzi.
V závěru předseda apeloval na ohleduplnost bydlících a dodržování domovního řádu, aby
nebylo tolik stížností na hluk a rušení nočního klidu a vyhazování nedopalků cigaret z oken
a balkonů. Vyzval uživatele bytů, aby třídili odpad. Máme kontejnery na papír i plasty a
přesto uživatelé cpou kartony, plasty i sklo do černých kontejnerů, které jsou určeny pro ostatní netříděný odpad. Ve druhém čtvrtletí letošního roku bychom měli dostat i dva kontejnery určené pro biologický odpad.
Poděkoval přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.
 

Příloha: prezenční listiny včetně plných mocí

V Liberci 20. dubna 2017.
Zápis ověřil: Ing. Pavel Teichmann, předseda představenstva                                                                                         
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                    -  3  -

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.