Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV

30.11.2017 09:20

Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV

IČO: 25023438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

konané dne: 8. 11. 2017 v prostorách garážových stání, Sluneční Stráň, Liberec

přítomnost:         Počet členů osobně a zastoupených plnou mocí bylo 36, celkový počet členů je 65. Přítomnost vyjádřená v procentech činí 55,38, tj.

                         členská schůze byla usnášení schopná.

 

hosté:                 Ing. Miloslava Ježková a paní Kamila Rašovská

 

1. Všechny přítomné přivítal Mgr. Ivan Stupčuk, který zároveň navrhl:

 

                             a) Bohumila Ženatého jako řídícího schůze

 

                             b) Ing. Ivanu Kotaškovou a Ing. Radka Pavlíčka jako členy

                                 mandátové komise

 

        Po té dal hlasovat o tomto návrhu. V obou případech byl návrh schválen 100 %     

        hlasů.

 

2.  B. Ženatý seznámil přítomné s programem schůze, při hlasování byl tento  

     program jednomyslně přijat.

 

3. B. Ženatý přednesl Zprávu o činnosti představenstva, která měla své pravidelné 

    shůze dne 5. 9. 2017 a 11. 10. 2017. Mimo tyto termíny se členové představenstva

    scházeli dle potřeby k řešení běžné agendy jako schvalování pronájmů, 

    stavebních úprav, řešení technických problémů a oprav ve spolupráci s panem 

    Moravcem, schvalování smluv nových členů družstva.

  

     Dominantními problémy tohoto období bylo řešení našich dlužníků. V současné

    době evidujeme dva výrazné případy, z nichž jeden je předmětem soudního sporu,

    druhý vyústil v rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva nejen s ohledem 

    na dluh samotný, ale i skutečnost, že se jednalo o částku přesahující 100 tis. Kč, 

    že dluh byl opakovaný, kdy místo jakékoli snahy o vyrovnání dlužné částky bylo 

    očekáváno porozumění a tolerance ze strany představenstva.

 

    V kontextu těchto skutečností B. Ženatý apeloval na členy družstva, aby  

    zrevidovali své platby, případně je uvedli v soulad s předpisem.

                                                                                                                                      

    V této souvislosti členové družstva vznesli požadavek na jmenovité označení      

    dlužníků i částek.

    K výše uvedené zprávě nebyly žádné připomínky, schválena byla jednomyslně.

 

4. Mgr. Stupčuk přednesl ČS návrh na zvýšení plateb do fondu oprav a to:

 

                ze současných Kč 2,-/m2 na Kč 5,-/m2 a to od 1. 1. 2018

             

    Návrh byl schválen, pro hlasovalo 32 členů, 4 se zdrželi hlasování.

 

5. Členská schůze odvolala kontrolní komisi a to jmenovitě:

 

                              Ing Ivanu Kotaškovou

                              Ing. Radka Pavlíčka

                                     Petra Hanuše

              Návrh na odvolání byl schválen 100 % hlasů.

 

6. Byl předložen návrh na jmenování na nové složení kontrolní komise a to:

 

                            Ing Ivanu Kotaškovou (schválena jednomyslně

                            Ing. Radka Pavlíčka (schválen jednomyslně

                            Vlastimila Kozu (pro hlasovalo 35 hlasů, 1 hlas se zdržel  

                            hlasování)

 

7. V diskuzi členové BD zaujímali kritická stanoviska k dlužníkům s důrazem na nutnou pravidelnou kontrolu a vyvozování přísných opatření v souladu se stanovami družstva.

 

 

V Liberci dne 8. 11. 2017

 

 

                                                                                         Bohumil Ženatý

                                                                                              předseda představenstva

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.