Zápis z členské schůze BD ZÚ Alfa z 1.9.2020

10.11.2020 11:02

Zápis z členské schůze bytového družstva ZÚ Alfa

ze dne 1. září 2020

1)zahájení, prezence

 • Schůzi zahájila a řídila Ing. Naděžda Vacková.
 • Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný.
 • Z celkového počtu 38 členů (39 hlasů) bylo od zahájení schůze přítomno 29 členů (30 hlasů), a to buď osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím plné moci.
 • Jako hosté byli přítomni Ing. Miloslava Ježková za Interma BYTY a. s. a v části projednávání bodu 5) RNDr. Milan Hron, zastupitel statutárního města Liberec.
 • Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

2)Zpráva kontrolní komise

 • Zprávu přednesl Martin Koloušek.
 • Byla provedena kontrola hospodaření družstva a vyúčtování služeb za rok 2019, a to jak výdajů z bankovního účtu, tak i z pokladny. Nebyly zjištěny žádné závady, všechny pravidelné platby  jsou hrazeny řádně a včas.
 • Kromě pravidelných plateb mělo družstvo další výdaje spojené s údržbou domu a ostatní provozní náklady. Na opravy a údržbu domu bylo vynaloženo celkem 58 290 Kč. Největší částka z fondu oprav byla použita na malování společných prostor – 36 825 Kč, další významnější položky představuje výměna prasklého radiátoru – 5 400 Kč, oprava fasády – 3200 Kč, tlakové čištění kanalizace – 2 300 Kč, oprava střešních tašek – 2 127 Kč a další drobnější výdaje do 1 000 Kč (např. deratizace, posypová sůl, likvidace trávy, nové žárovky).
 • Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

3)Zpráva o hospodaření, schválení účetní uzávěrky za rok 2019

 • Zprávu o hospodaření družstva k 31. 12. 2019 přednesla Ing. Miloslava Ježková.
 • Zpráva byla přílohou pozvánky na členskou schůzi.
 • Hospodářský výsledek vykazuje ztrátu ve výši 1 928 Kč. Odrazily se v něm mj. bankovní poplatky, které nejsou kryty úroky z vkladů díky nízkým úrokovým sazbám. Ztráta bude v účetnictví vypořádána ze zisku minulých let. 
 • Majetek družstva činí 31 773 592 Kč. Splacená část majetkové účasti členů činí 100 %.
 • Dluhy členů družstva činily k 31. 12. 2019 celkem 25 016 Kč. Aktuálně se jedná o dva větší dlužníky (celkem asi 10 000 Kč). Pohledávky jsou řešeny správcem ve spolupráci s vedením družstva.
 • Na běžném účtu je  493 881 Kč, na spořícím 1 160 021 Kč, ve fondu oprav 1 305 659 Kč.  
 • Zpráva byla schválena (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

4)Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2019

 • Byl podán návrh na vyplacení paušálních náhrad v plné výši.
 • Návrh byl schválen (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

5)Projednání a schválení návrhu na vypořádání majetkového podílu města v bytovém domě seniorů 1209, Liberec 30

 • RNDr. Milan Hron, zastupitel města a pracovní skupina, přednesl svůj návrh na vypořádání majetkové účasti statutárního města Liberec v bytovém domě Seniorů 1209, Liberec 30.
 • Konečným cílem návrhu je převedení vlastnictví bytových jednotek na jednotlivé členy družstva.
 • Základní principy návrhu:
  • základní cena podílu města vychází z poskytnuté dotace 320 000 Kč na bytovou jednotku
  • město poskytne 90% slevu (cena 32 000 Kč po slevě na bytovou jednotku) pod pětiletou vázací podmínkou (viz dále)
  • nový vlastník se smluvně zaváže, že po dobu pěti let bytovou jednotku neprodá a nebude ji pronajímat za vyšší než věcně usměrňované nájemné
  • závazek nebude zapsán formou věcného břemena, bude pouze součástí smlouvy
  • v případě porušení vázací podmínky bude majitel bytové jednotky povinen doplatit městu částku v hodnotě 18 % ze základní ceny (odpovídá 57 600 Kč) za každý rok nedodržení vázací podmínky
  • platbu (32 000 Kč) bude možné rozložit do max. 5 let
  • zápis do katastru nemovitostí bude proveden až po splacení částky (32 000 Kč)
  • návrh počítá se přepočítáním ceny za m2 obytné plochy (550 Kč/m2)
 • RNDr. Hron upozornil, že návrh dosud neprošel projednáním v orgánech města.
 • Členové družstva dostali prostor pro dotazy, na které RNDr. Hron odpovídal.
 • Členové družstva konstatovali, že výpočet ceny podle plochy bytu (cena za m2) je nelogický, neboť dotace snížila cenu při pořízení každé bytové jednotky o stejnou hodnotu, tedy o 320 000 Kč. Stanovení ceny v závislosti na výměře bytu tak bezdůvodně znevýhodňuje družstevníky užívající větší byty. Z toho důvodu bude družstvo preferovat jednotnou cenu (32 000 Kč) za převod podílu v bytové jednotce bez ohledu na její výměru.      
 • Členská schůze zaujme k návrhu závazné stanovisko, až bude představena jeho definitivní podoba řádně projednaná v orgánech statutárního města Liberce a s představiteli dotčených bytových družstev.
 • Po odchodu RNDr. Hrona pokračovala interní diskuze k danému bodu.
 • Ing. Vacková seznámila členy s dosavadním vývojem jednání se statutárním městem Liberec.
 • Ing. Vacková seznámila členy s dosavadními náklady za právní služby a medializaci dané problematiky (aktuálně cca 3 800 Kč na bytovou jednotku), náklady se daří snížit díky společnému postupu družstev Alfa, Beta a Gama.
 • Členská schůze vzala informace na vědomí, vyjádřila s dosavadním postupem souhlas a pověřila (hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování) Ing. Vackovou a Mgr. Machačného dalším jednáním s městem do úspěšného vyřešení problému.

6)provozní záležitosti

 • Proběhla reklamace oprav balkónů
  • U koho se objevily nedostatky předchozích oprav balkónů, měl se zapsat na vyvěšený seznam, případně informovat paní Večerníkovou z Intermy.
  • Nové opravy již u některých bytů proběhly, ale akce ještě není ukončena.
 • Další závady
  • Rámy některých garážových vrat vykazují poškození (koroze).
  • Poškozená malba ve 4. a 3. patře – způsobeno dělníky provádějícími opravu balkónů - zajistí nápravu.
  • Potřeba výměny venkovní krycí mřížky (západní strana domu), utržená krytka k internetu – bude opraveno.
  • Zásadnější opravy budou realizovány až po vyřešení problematiky převodu podílu města.

7)Diskuze, závěr

 • Je třeba chovat se ohleduplně k družstevnímu majetku.
  • nebránit zavírání výtahových dveří mechanickou zábranou (je třeba užívat tlačítko, zakrytí senzoru, nebo v případě potřeby přepnutí do stěhovacího režimu)
  • šetrně zacházet se zarážkami venkovních dveří, bude nutná opětovná výměna
 • Každý, kdo zjistí závadu, by ji měl neprodleně nahlásit na správu bytů nebo domovníkovi. Není třeba čekat na členskou schůzi!

 

V Liberci 3. 9. 2020

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.