Zápis z členské schůze DB U golfu MB konané dne 22.10.2015

05.11.2015 13:52

                                                       Z Á P I S

z členské schůze Bytového družstva  U golfu Mladá Boleslav

IČ: 26696053, se sídlem: Barrandovská 165/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

 

 

Datum konání: 22.10.2015 od 17:00 hod.

 

Místo konání: vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav

 

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                           Libor Kafka – vedoucí SBF (Interma BYTY a.s.)

                           Jitka Večerníková – technička (Interma BYTY a.s.)

                           Kamila Rašovská – operátorka (Interma BYTY a.s.)

                           Hana Vobecká – daňová poradkyně

 

Program :

 

1)      Zahájení, prezence

2)      Zpráva představenstva družstva

3)      Informace o převodu bytových jednotek do OV

4)      Souhlas s věcným břemenem (právo chůze a jízdy vč. vedení inženýrských sítí přes pozemek p.č. 729/502 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 729/241)

5)      Provozní záležitosti

6)      Diskuse, závěr

 

1) Zahájení, prezence

 

Schůzi zahájil v 17:15 hodin JUDr. Petr Douša, člen představenstva družstva. Přivítal přítomné členy družstva (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení schůze přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 56 členů družstva z celkových 74 členů, tj. 75,68 % hlasů (resp. členů). Členská schůze je usnášeníschopná.

JUDr. Petr  Douša   poté  navrhl, aby  předsedajícím  schůze byl   zvolen   JUDr. Petr  Douša a

zapisovatelem Ing. Miloslava Ježková. Proběhlo hlasování.

 

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

 

2) Zpráva představenstva družstva

 

 JUDr. Petr Douša přednesl zprávu představenstva, tedy seznámil přítomné s činností představenstva, dále informoval o tom, že dům je již plně obsazen.

Následně předal slovo paní Haně Vobecké, daňové poradkyni, která přednesla zprávu o hospodaření družstva za rok 2014.

Výnos družstva: 6 480 tis. Kč

Náklady družstva: 6 215 tis. Kč

Hospodářský výsledek bez zdanění: 265 tis. Kč

Daň: 40 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění: 225 tis. Kč

Návrh: převod zisku za rok 2014 do nerozděleného zisku z minulých let

 

 

 

Poté  nechal  předsedající  schůze  hlasovat  o  návrhu  na schválení účetní závěrky za rok 2014 a

schválení návrhu daňové poradkyně na převod zisku za rok 2014 do  nerozděleného zisku z minulých let.

 

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

 

3) Informace o převodu bytových jednotek do OV

 

JUDr. Petr Douša informoval o tom, že první smlouva o převodu družstevní jednotky do osobního vlastnictví (dále jen OV)  již byla vložena do katastru nemovitostí. Postupně se budou převádět ostatní družstevní jednotky. Přednostně se budou vyřizovat ti, kteří mají termíny dány peněžním ústavem, který jim poskytl úvěr na financování předmětné družstevní jednotky. Předpoklad je, že týdně se převede do OV cca 5 až 10 bytových jednotek.

 

Podmínky převodu:

  • vyplnění žádanky o převod do OV,
  • uhrazení poplatku 2 000,- Kč na účet družstva – manipulační poplatek družstvu,
  • uhrazení poplatku 3 000,- Kč – administrativně správní poplatek za přípravu smluv. V ceně je zpracování znaleckého posudku pro podání daňového přiznání.

 

Kontaktní osobou pro zpracování převodních smluv je Ing. Helena Doušová. Pokud by někdo družstevní bytovou jednotku do OV převádět nechtěl, může zůstat členem družstva. V domě budou existovat dva právní subjekty: družstvo a společenství vlastníků.

 

 

4) Souhlas s věcným břemenem ( právo chůze a jízdy vč. vedení inženýrských sítí přes pozemek p.č. 729/502 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 729/241 )

 

JUDr. Petr Douša a Kosmos Iliadis (člen představenstva) informovali o důvodu zřízení věcného břemene (dle nové legislativy nazýváno právo služebnosti). Jedná se pouze o budoucí zajištění přístupu vlastníkovi pozemku p.č. 729/241  na jeho pozemek přes pozemek p.č. 729/502, který bude následně převeden jednotlivým budoucím vlastníkům parkovacích stání jako spoluvlastnický podíl k příslušnému parkovacímu stání. Jedná se pouze o služebnost  cesty a vedení inženýrských sítí. Následovala diskuze o tom, jaký záměr má majitel s tímto pozemkem a jak bude následně využíván. Předpokladem je, že pokud bude zájem, budou na tomto pozemku zhotovena další parkovací stání.

 

Poté nechal předsedající schůze o předneseném souhlasu s věcným  břemenem hlasovat.

 

-         pro návrh hlasovalo 53 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 1 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 2 členů (hlasů)  

 

 

5) Provozní záležitosti

 

Předsedající předal slovo Jitce Večerníkové (techničce), která informovala přítomné členy o současných problémech v domě:

·        topení – v měsíci říjnu došlo k nastavení systému vytápění domu (všední dny 6-11 hod a 17-23 hod : režim „komfort“ = 22° C, ostatní hodiny režim „standart“ = 20° C, víkendy vše v režimu „komfort“

·        Voda – nízký tlak SV v domě způsoben nedostatečným tlakem v soustavě VaK Mladá Boleslav, tlak a dotok TUV bude dále řešen, bude provedena regulace cirkulačního vedení, bude dále sledováno

·        nefunkční zvonky – firmě Eldeco Praha bude dodán jmenný seznam všech osob v domě s telefonními čísly, každý bytový telefonní přístroj bude spárován s venkovním tablem; následně bude provedeno jednotné označení zvonků

 

Veškeré závady je nutno zasílat mailem techničce na mailovou adresu: jitka.vecernikova@interma-byty.cz .

 

6) Diskuse, závěr

 

·        úklid – nespokojenost s úklidem, bude projednáno s firmou, která úklid zajišťuje

·        malý tlak vody – bohužel dům je postaven na okraji města, bude řešeno s vodárnou

·        většina družstevníků nemá klíče od vchodových dveří, někdy jsou dveře zamčené  - návrh, aby se sjednotily vložky dveří (fabky) od hlavních vchodů,vstupů na parkoviště a do garáží. Všichni poté obdrží nový klíč. Zajistí Jitka Večerníková.

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

·        prodej krytých parkovacích míst – předkupní právo mají ti, kteří mají parkovací místo pronajaté. Termín: do konce roku. Cena: 150 000,- Kč/ parkovací místo.

·        nájezd pro kočárek – nechá se zhotovit

·        jednotné označení parkovacích míst – slíbil zajistit pan Kosmos Iliadis – nástřikem na zem

·        sjednotit oplocení předzahrádek

·        ve výtahu nefunguje nouzový zvonek – zajistí Jitka Večerníková

·        sběrné nádoby na tříděný odpad – bylo zažádáno, ale město nevyhovělo požadavku. Prověří JUDr. Petr Douša.

·        domovník – projednání možnosti zajištění postu domovníka pro dům; návrh smlouvy včetně specifikace prací bude k nahlédnutí na nástěnce domu v 1. týdnu v listopadu – zajistí Jitka Večerníková

 

 

Závěrem poděkoval JUDr. Petr Douša  předsedající členské schůze  všem členům a hostům za účast a ukončil jednání.

 

Zápis z členské schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma- byty.cz  v sekci: Uživatelé – Mladá Boleslav - BD U GOLFU a na nástěnku v domě.

 

      

V Mladé Boleslavi, dne 22.10.2015

 

Podpisy:                                                   

 

 

 

 

                        ..........................................                                               ......................................

                                  předsedající                                                                   zapisovatelka          

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.