Zápis ze členské schůze dne 11.10.2018

20.11.2018 08:28

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

se sídlem: Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání:           11.10.2018, 18.30 hod, U Sila 1201, Liberec 30

Počet členů k 31.12.2017:       34 členů (36 hlasů)

Přítomno:                                 23 členů -25 hlasů

Přítomní hosté:                        p. Benda – zástupce dodavatelské firmy na opravu balkonů, pí. Ježková manažerka INTERMA-BYTY

 

 

Program a přijatá usnesení

 

bod 1)    Po zahájení a kontrole prezenční listiny p.Milanem Lencem bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva a členská schůze je tedy usnášeníschopná. 

bod 2)   Projednání obou variant opravy balkonů, výhody nevýhody, vyjádření p. Bendy

 

bod 3) Hlasování o jednotlivých variantách: dlažba – pro 23 hlasů, proti 2 hlasy, zdrželo se 0, varianta nátěr – nehlasováno. Členskou schůzí byla odsouhlasena oprava balkonů s variantou dlažba, která bude hrazena z fondu oprav.

 

Bod 4)  Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 19.10.2018

 

    Milan Lenc                                                  Lenka Šedivá                                                Martin Holemý

předseda družstva                                 místopředseda družstva                        člen představenstva

   

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.