Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků dne 29.10.2015

05.11.2015 12:45

                                                    Z Á P I S

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec

se sídlem Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30

 

Datum konání: 29.10.2015 v 18.00

 

Místo konání: sklepní prostor domu Seniorů 1610, Liberec

 

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                              Lenka Tarabová – zastupitel (Vratislavice nad Nisou)

                              Iva Loumová - domovník

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence   

2) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

4) Volba nového výboru SV

5) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

1) Zahájení, prezence

 

Shromáždění zahájil Pavel Brabec, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 67,5% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

Následně předal slovo paní Lence Tarabové, která informovala přítomné o novém přerozdělování sociálních bytů v této lokalitě.

 

2) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

 

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a přípravě nových stanov,  které je třeba přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Změna stanov bude provedena na konci roku 2016. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014.

 

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

 

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2014 (byla přílohou pozvánky na shromáždění).

Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2014 v předloženém znění.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

4) Volba nového výboru SV

 

Vzhledem k tomu, že výboru SV skončil mandát, proběhla volba nového výboru:

Kamila Mihálová

Pavel Doležel

Pavel Brabec.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

5)Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Odsouhlaseno:

  • posílení zabezpečení dveří – zajistí technička, paní Večerníková
  • folie na okno kočárkárny
  • výboru SV bude vyplácena paušální náhrada nákladů spojená s  výkonem funkce ve výši 50 Kč/bytová jednotka/ měsíc – účinnost od 1.11.2015

 

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  schůzi ukončil.  

 

V Liberci, dne 29.10.2015

 

Zapsal: P. Brabec

 

 

 

                                               Pavel Brabec

                                              předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.