Zápis z členské schůze dne 30.6.02020

10.07.2020 15:12

Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

ze dne  30. 6. 2020

 

Datum konání: 30. 6. 2020 v 17.00 hodin

Místo konání: Kulturní dům, Muchova ulice, Chlumec

Účast členů družstva na členské schůzi: 32 členů disponující 34 hlasy

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY, a.s )

                         Jitka Večerníková – technička (Interma BYTY, a.s.)

 

                         

Dle předloženého programu :

1) Zahájení, prezence

Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné  přivítala. Dále konstatovala, že se sešlo 32 družstevníků (s počtem hlasů 34), což je nadpoloviční většina a členská schůze je  usnášeníschopná.

2) Zpráva představenstva

Předsedkyně družstva Mgr. Brhelová shrnula realizace probíhajících oprav v roce 2020 v bodě 6

3) Seznámení s výroční zprávou představenstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně schválení vypořádání hospodářského výsledku  

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2019 seznámila přítomné Ing. Ježková. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky, ani závazky po lhůtě splatnosti. Hospodářský výsledek za rok 2019 skončil ziskem ve výši 28.930,- Kč. Výsledek hospodaření byl schválen. Zisk bude ponechán na účtu.

Dále paní Ing. Ježková informovala přítomné o tom, že ve 12/2020 končí fixační lhůta hypotečního úvěru BD. Všem družstevníkům bude včas zaslána informace o možnosti mimořádné splátky anuity, případně doplacení úvěrů. Nové předpisy týkající se změny splátek budou odeslány po změně úrokové sazby.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

3) Schválení zvýšení příspěvku do fondu oprav o 5 Kč/ m2

Mgr. Martina Brhelová podala návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav o 5 Kč/ m2 / měsíc s účinností od 1.7.2020. Nové předpisy budou odeslány s platností od 1.8.2020. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

4) Schválení navýšení zálohy do podílového fondu s účinností od 1. 4. 2020

Mgr. Martina Brhelová podala návrh na zvýšení zálohy na podílové náklady. Vysvětlila přítomným princip vyúčtování těchto záloh a navrhla navýšit tuto zálohu na 300 Kč /bytovou jednotku. Po krátké diskuzi byl ke schválení předložen návrh navýšení o 130 Kč s účinností od 1.7.2020. Záloha na podílové náklady tedy bude  průměrně 200 Kč / bytovou jednotku / měsíc. Nové předpisy budou odeslány s platností od 1.8.2020. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

5) Provozní záležitosti

  •  V rámci provozních záležitostí upozornila Mgr. Martina Brhelová, že poplatky za užívání výtahu nejsou korektně nastaveny; poplatky zatím hradí pouze byty od 4NP. Dále navrhla, aby byly tyto poplatky upraveny a povinnost vznikla všem družstevníkům s výjimkou bytu č. 1 v přízemí. Po krátké diskuzi nechala o návrhu hlasovat. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen. Pro: 30 hlasů, Proti: 4 hlasy

Schváleno 30 ti hlasy.

  • Č.p. 399 oprava fasády zahájena, dle povětrnostních podmínek by měla trvat zhruba 3 týdny (firma Úpravy povrchů p. Benda), v rámci těchto prací bude dodavatelem provedena kontrola stavu dřevěného podbití střechy, bude zajištěna fotodokumentace, případně potřebné bude opraveno, natřeno a do podhledu bude instalována síť proti škůdcům. Zároveň bude provedena kontrola stříšky nad vstupem, včetně dešťové vpusti
  •  Následně bude pokračovat opravou fasád na domě č.p. 400, zde horší stav, oprava bude náročnější, mělo by být dokončeno do konce 9/2020.
  •  Paní předsedkyně apeluje na družstevníky z domu 399, aby v případě havarijního stavu oken toto nahlásili přímo jí a to nejpozději do 15. 7. 2020, následně bude objednána výměna
  •  V domě 400 budou případné potřebné výměny oken prováděny až v roce 2021 a to po dokončení opravy fasády
  •  Dále paní předsedkyně apeluje na družstevníky, aby případné závady zjištěné i ve společných prostorách domu hlásili, bude zajištěno odstranění

6) Diskuse, závěr

  Závěrem paní předsedkyně shrnula výše uvedené body. Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena v 18:00.

 

 

V Liberci, 1. 7. 2020                                                                                                         

Zapsala  Jitka Večerníková                                                                                                    

                                                                                              Mgr. Martina Brhelová

                                                                                                   předseda družstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.