Zápis ze členské schůze dne 6.11.2019

03.12.2019 10:31

Zápis z členské schůze bytového družstva UNIVERSUM

 

Datum konání: 6.11.2019 v 18.30 hod.

Místo konání: Café bar U Karla, Přátelství 155, 104 00 Praha 10                   

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková –  manažer družstev Interma  BYTY, a.s.

                                      

Přítomno: 13 členů disponujících 17 hlasy, členská schůze je usnášeníschopná. Celkový počet členů družstva je k datu konání členské schůze 24 (disponují 32 hlasy).

 

Průběh schůze - dle předloženého programu :

1. Zahájení, prezence – předseda družstva Ing. Michal Krůta zahájil členskou schůzi a všechny družstevníky přivítal. Ing. Miloslava Ježková byla zvolena zapisovatelkou.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

2. Seznámení s výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za  rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku.

Usnesení:

  • Zisk z roku 2018 ve výši 1 672 Kč bude započten se ztrátou let minulých.
  • Nevypořádané přeplatky nečlenů družstva, které jsou promlčené, budou převedeny do výnosů družstva.
  • Členská schůze dále schvaluje, že budoucí ztráty družstva budou vždy vyrovnány v následujícím ročním vyúčtování služeb, aby se ztráta nekumulovala.
  • Do předpisu služeb bude zavedena nová položka – záloha na bankovní poplatky ve výši 50 Kč, která bude vybírána rovnoměrně na jednotku/ měsíc  - s účinností od roku 2020.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

3. Prodej pozemku p.č.1906/10 a p.č. 1906/127

Pozemek p.č. 1906/127 (pod stavbou PREdistribuce) bude na základě předkupního práva nabídnut vlastníkovi stavby – společnosti PREdistribuce. Pokud o něj nebude mít tato společnost zájem, bude nabídnut k prodeji společně s pozemkem p.č. 1906/10. Pozemek p.č. 1906/10 bude prodán za cenu 45 tis. Kč. Zisk z prodeje bude převeden do výnosů družstva.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

4. Dluhy, provozní záležitosti

  • Platební morálka je dobrá
  • Ing. Krůta podal zprávu o stavu kotelen.

 

5. Diskuse, závěr

Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena.

 

V Liberci dne 6.11.2019                                                                    Ing. Michal Krůta

                                                                                                      předseda představenstva

 

Zapsala: Ing. M. Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.