Zápis z členské schůze družstva konané dne 26.5.2015

04.06.2015 15:35

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 26.5.2015 v 18:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 26.5.2015: 279 členů, kteří disponují 292 hlasy

Přítomno:  193 členů  ( 207 hlasů ), tzn. 69 % členů, 71% hlasů

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

           Libor Kafka – ved. správy bytového  fondu (Interma BYTY a.s.)

           Jitka Večerníková – technička (Interma BYTY a.s.)

 

Průběh schůze - dle programu:

 

ad1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Kmetyová.  Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 193 členů družstva s 207 hlasy a členská schůze je usnášeníschopná.

       Předsedkyně následně započala přednášet zprávu o činnosti představenstva družstva za rok 2014. Pan Dušek a pan Vyhnánek podali námitku, že zpráva představenstva není bodem pozvánky a tudíž ji není možno schvalovat. Proběhla diskuze o tom, jaký bude mít schůze průběh. Předsedkyně vyzvala všechny k hlasování, zda se schůze bude řídit dle programu na pozvánce.

       Pro  178                   Zdržel se 2               Proti  27

 

ad2) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014   

      Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2014 seznámil přítomné pan Kafka.  Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil ziskem ve výši 9 176,- Kč.

       Pan Vyhnánek vznesl několik dotazů :

       a) z jakého důvodu nejsou vyúčtovány zálohy, které se vybírají na výměnu měřičů

       b) proč se nevyúčtovává poplatek z úvěrových účtů

       Na tyto dotazy  vznesené na schůzi pan Kafka nebyl připraven, vzhledem k tomu, že nebyly bodem pozvánky k řešení na schůzi.

       Paní předsedkyně navrhla, že tyto provozní věci se přesunou do bodu diskuze.

       Následně proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2014.

       Pro 175                   Zdržel se 1               Proti  31

 

ad 3) Volba nového člena představenstva

Pan Ing. David  Hille ( člen představenstva ) podal rezignaci na členství v představenstvu družstva dne 31.10.2014. Představenstvo ji přijalo a  členská schůze ji vzala na vědomí.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neprojevil zájem pracovat v představenstvu, navrhla   předsedkyně družstva jako nového člena představenstva paní Martinu Jindrovou, bytem Široká 8, Jablonec nad Nisou.

       Pro  184                  Zdržel se 23              Proti  0

 

ad 4) Změna vnitřní směrnice, kterou se provádí zásady pro stanovení a proplácení paušálních  náhrad spojených s výkonem funkcí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv Bytového družstva Horní Proseč  (nová vnitřní směrnice č. 1/2015 - stanovení náhrad předsedů samospráv podle počtu bytů v jednotlivých domech)

 Paní předsedkyně vysvětlila, z jakého důvodu se tato směrnice vydává. Předsedům samospráv se budou vyplácet náhrady jiným výpočtem - dle počtu bytů. Následně proběhla bouřlivá diskuze o tom, v jaké výši a za jakých podmínek se vyplácely a vyplácí paušální náhrady nákladů. Na toto téma vystoupil předseda kontrolní komise pan Novotný, který sdělil, že po důkladném prověření dospěla kontrolní komise k názoru, že správná výše vyplácení náhrad je ve výši 60 Kč/ byt/ měsíc. Tato částka bude následně vybírána a vyplácena. Veškeré přeplatky, které vzniknou tím, že se vybíralo a vybírá 80 Kč/ byt/ měsíc, budou vráceny jednotlivým družstevníkům ve vyúčtování za rok 2015.

       Pro  207               Zdržel se 0             Proti  0

 

Vzhledem k průběhu schůze, neustálému překřikování z řad družstevníků a  vzájemným atakům opustili jednací sál 3 družstevníci, kteří disponovali 15 hlasy.

Nový počet členů pro hlasování:  190 členů                počet hlasů: 192

 

ad 5) Změna směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby spojené s užíváním jednotek v domě (čl. II. Jednotlivé nákladové položky fixní – přesun bodu 4. Údržba pozemků do čl. III. Služby a energie – vyúčtovávané (proměnlivé náklady)

       Nyní se vybírá 64,- Kč/ byt/ měsíc, pevná částka, která je určena na údržbu pozemků. Vzhledem k tomu, že skutečná výše nákladů je  proměnlivá, navrhuje ji představenstvo převést na platbu zálohovou, která bude zúčtována vždy na konci roku. Pan Vyhnánek podal návrh, zda přeplatky nepřevést do fondu oprav, na to oponoval pan Novotný, že fond oprav má jiná pravidla.

       Změna schválena 100% přítomných družstevníků

      

ad 6) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů družstva za rok 2014

          Vyplácet se budou náhrady ve výši 60 Kč / by/ měsíc a budou rozpočítány dle platně schválené směrnice.

          Pro  175                Zdržel se 15               Proti  2

 

ad 7) Schválení refinancování hypotečního úvěru pro bytový dům U Tenisu 4675/A,B,C 

 Ing. Ježková informovala, že se jedná o poslední úvěr, který ještě nebyl přeúvěrován. Po dohodě s představenstvem se vybrala jako refinancující banka ČSOB a.s., vzhledem k tomu, že ostatní úvěry jsou převedeny k této bance. Úroková sazba se nyní pohybuje okolo 1,5%. Fixace úvěru je v 02/2016.  Úvěr bude vyřizovat Ing. Horáček, úvěrový specialista, se kterým Interma BYTY a.s.  dlouhodobě spolupracuje, zpracování bude zcela zdarma.

Ing. Ježková navrhla přijmout Usnesení v tomto znění:

 

 Členská schůze schvaluje :

* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu bytového č.p. 4675 v ul. U Tenisu, Jablonec nad Nisou. Doplatek HÚ ve výši 3 017 105,- Kč bude k datu 14.3.2016 uhrazen částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB).

 

* Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 3 017 105,- Kč od ČSOB se splatností do 25.6.2021     a s fixací úrokové sazby do konce splatnosti úvěru, a dále jeho čerpání v termínu 1. -  10.3.2016.

 

 * Zajištění úvěru ve výši max. 3 017 105,- Kč ve prospěch ČSOB, a to :

     - blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

     - blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na   spořícím účtu družstva vedeném v ČSOB.

 

Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.

 Pro  190                 Zdržel se 2             Proti  0

 

ad 8) Dluhy, provozní záležitosti

Dluhy byly za loňský rok sníženy cca o 400 tis. Kč. Žádné větší dlužníky nyní družstvo  neeviduje.

 

ad 9) Diskuse, závěr

       Paní předsedkyně  oficiálně ukončila schůzi a poděkovala všem za účast. Následně  probíhala diskuze s těmi, kteří měli dotazy a nebylo jim na ně odpovězeno. Diskuze probíhala nekoordinovaně v jednotlivých skupinkách a její průběh proto nebylo možno zaznamenat.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 26.5. 2015

 

 

 

 

 

 

                                                                                Pavla Kmetyová

                                                                                předseda družstva

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Ing. M. Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.