Zápis z členské schůze konané dne 12.5.2015

04.06.2015 08:23

 

                                         Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

se sídlem : Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání:           12.5..2015, 18.00 hod, U Sila 1204, Liberec 30

Počet členů k 31.12.2014:       34 členů (36 hlasů)

Přítomno:                                 24 členů (26 hlasů)

Přítomní hosté:                        pí. Ježková, pí. Večerníková

 

Program a přijatá usnesení

 

bod 1)    Po zahájení a kontrole prezenční listiny p. Radimem Skřivánkem bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva a členská schůze je tedy usnášeníschopná. 

bod 2)    Byla přednesena zpráva kontrolní komise (KK) a byla vzata členskou schůzí na vědomí.

 

Po následné rozpravě k dalším bodům programu členská schůze vzala na vědomí následující informace a přijala následující usnesení:

bod 3)    Účetnictví – zpráva o hospodaření za rok 2014 byla schválena (pro 26, zdrželo se 0, proti 0)

bod 4)    Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v představenstvu družstva za rok 2014 – schváleno (pro 19, zdrželo se 4, proti 3)

    

bod 5)    Dluhy a provozní záležitosti:

·         dluhy – viz zpráva KK za rok 2014, v současné době bez problémů

·         provozní záležitosti:

 

o      reklamace byt č. 36 Rudolfovi – na půdu byly nainstalovány ventilátory (v rámci reklamace), bude dále sledováno, dlouhodobý problém- trvá

o      zákal vody: byl proveden rozbor vody na vstupu do domu – výsledek v pořádku -  bude dále řešeno s Teplárnou -  dlouhodobě sledováno–trvá

o      členská schůze žádá Intermu o vydání dokumentace k domu č. 1210

o      představenstvo požádá pana Moravce, aby 2x do roka zkontroloval stav hlavního vodoměru (zda nedochází k případným únikům vody)

o      byla založena e-mailová adresa: ZU-BETA@SEZNAM.CZ , pro komunikaci s představenstvem a nájemníky, kam můžete posílat své náměty i připomínky

o      členská schůze odsouhlasila, že bude sestaven „plán oprav a údržby“ – viz příloha

o      předsednictvo bylo pověřeno prověřením situace „parkoviště“ na komunikaci naproti domu a značení „obytné zóny“  na dopravních odborech Vratislavic a Liberce – členové budou informováni o výsledcích

o       členská schůze žádá nájemníky, aby NEPRODLENĚ odstranili vše kolem hydrantů a elektro skříní v domě. Při případné kontrole hasičů hrozí pokuty. Viz VYHLÁŠKA 246/2001 Ministerstva vnitra

ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

o      z roku 2013 do 2014 : parkování na příjezdové ploše do domu - tato plocha není parkoviště, je to příjezd ke vchodu a ke garážím a to i pro příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, tato plocha může sloužit pro krátkodobé manipulační stání (vyložení a naložení vozidla). Tato plocha se nachází na pozemku družstva. Dlouhodobé parkování omezuje ostatní uživatele domu a je porušením jak domovního řádu tak i stanov družstva a může vést až k vyloučení z družstva

o      stěna výměníku–dále sledovat, trvá

o      podlaha garáží v 0.podlaží( vstup ) – poškození izolace – proběhla kontrola, stav uspokojivý, nutno dále sledovat, trvá

bod 6)  Diskuse a závěr

 

 

 

Členská schůze apeluje na všechny členy družstva a podnájemníky:

·        aby dodržovali Domovní řád a stanovy družstva

·        aby dodržovali zamykání obou vstupních dveří po 20 hodině, zavírání dveří během dne a nevpouštění cízích osob do prostoru domu

·        aby nevenčili své psy u domu a na přilehlých záhoncích a trávnících, a aby po svých psech ulízeli výkaly

·        aby udržovali  pořádek v domě a jeho okolí, nedopalky neodhazovali před domem, ani z balkonů a nekouřili ve společných prostorách domu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, dne 14.5.2014

 

Radim Skřivánek                                               Milan Lenc                                   Lenka Šedivá

předseda družstva                                 místopředseda družstva                        člen představenstva

    

 

 

Přílohy:

-        Zpráva kontrolní komise za rok 2014

-        Plán oprav a údržby na rok 2015-2016

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.