Zápis z členské schůze konané dne 16.10.2014

03.11.2014 15:53

Zápis - členská schůze BD BONUS

 

IČO: 25451499

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 16. 10. 2014 v 16,30 hodin

Místo konání: Langerova síň Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1

 

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení ustanovení Stanov  čl. 1 až 34, čl. 44 až 58
  3. Schválení ustanovení Stanov  čl. 35 až  43
  4. Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva
  5. Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě
  6. Diskuse, závěr

 

Účast členů: 21 členů BD Bonus celkem, z toho 13 prostřednictvím plné moci. Schůze se zúčastnil nadpoloviční počet členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná.

 

Hosté:

JUDr. Jiří Lát – notář

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY, a.s.

Kamila Rašovská – referentka bytů Interma BYTY, a.s.

 

 

1.      Schůzi družstva zahájila předsedkyně představenstva BD Bonus Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D.

 

2.      Schválení ustanovení Stanov  čl. 1 až 34, čl. 44 až 58. Všechna ustanovení stanov, která neobsahují  ustanovení týkajících se nájmu družstevního bytu.

Pro:                       21 hlasů

Proti:                     0 hlasů

Zdržel se:               0 hlasů

3.      Schválení ustanovení Stanov  čl. 35 až  43. Ustanovení stanov která souvisejí s právy a povinnostmi u nájmu družstevního bytu.

Pro:                       21 hlasů

Proti:                     0 hlasů

Zdržel se:               0 hlasů

4.      V souvislosti se schválením nových Stanov BD BONUS (zvolena možnost 3-členného představenstva místo dosavadního 2-členného představenstva a 1 člena kontrolní komise) a ukončením členství dosavadního místopředsedy představenstva Ing. Michala Kašpara v BD BONUS proběhlo:

a)      odvolání dosavadního představenstva BD BONUS ve složení Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. – předseda představenstva a Ing. Michal Kašpar – místopředseda představenstva

Pro:                 21 hlasů

Proti:               0 hlasů

Zdržel se:         0 hlasů

 

 

b)      volba předsedy představenstva BD BONUS, kandidát Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D.

Pro:                 20 hlasů

Proti:               0 hlasů

Zdržel se:         1 hlas

c)      volba místopředsedy představenstva BD BONUS, kandidát MUDr. Jana Danielová

Pro:                 20 hlasů

Proti:               0 hlasů

Zdržel se:         1 hlas

d)      volba člena představenstva BD BONUS, kandidát Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Pro:                 20 hlasů

Proti:               0 hlasů

Zdržel se:         1 hlas

5.      Členové družstva byli seznámeni s připraveným návrhem Smlouvy o převodu spoluvlastnických podílů k nemovitostem. Smlouva upravuje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 na bytovém domě č.p. 736 a kanalizačních, vodovodních, teplovodních a nízkonapěťových elektrických přípojkách uložených v pozemku parc.č. 781/5 na BD BONUS.

Družstvo na základě této smlouvy bezúplatně převede na město svůj spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na stavbě odvodnění komunikace, 3 sloupech veřejného osvětlení, asfaltové komunikaci, parkovišti a chodnících. Zároveň se město zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebností, které umožní BD BONUS provozovat a udržovat veškeré přípojky a opravňuje jízdu motorovými vozidly zejména za účelem parkování.

Družstvo uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva (1000 Kč) a uhradí náklady na vypracování Smlouvy (odhadovaná cena 25-30 tis. Kč).

Bylo hlasováno o souhlasu s uzavřením Smlouvy o převodu spoluvlastnických podílů k nemovitostem.

Pro:                       21 hlasů

Proti:                     0 hlasů

Zdržel se:               0 hlasů

 

 

 

 

 

 

Zapsáno dne 16. 10. 2014

Zapsala Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D.

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D.

předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.