Zápis z členské schůze konané dne 20.10.2015

29.10.2015 09:30

                                            Z Á P I S

z členské schůze Bytového družstva  DOMOVINA

IČ: 27300749, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 20.10.2015 od 17,30 hod.

 

Místo konání: Sušárna domu na adrese U Tenisu 4973/14, 468 04 Jablonec nad Nisou

 

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                            Ing. Petr Horáček - úvěrový specialista (Interma BYTY a.s.)

                            JUDr. Edita Volná - notářka

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva družstva

3) Schválení nových stanov družstva

4) Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

5) Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

6) Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

7) Dluhy a provozní záležitosti

8) Diskuse, závěr

 

 

1) Zahájení, prezence

 

Schůzi zahájila v 17.35 hodin Mgr. Veronika Křížová, předsedkyně družstva. Přivítala přítomné členy družstva (jejich zástupce) a představila hosty. Uvedla, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení schůze přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 18 členů družstva z celkových 28 členů, tj. členové reprez. 18 hlasů z celkových  28 hlasů, tj. 64,29 % hlasů (resp. členů). Členská schůze je usnášeníschopná.

 

2) Zpráva představenstva družstva, volba předsedajícího a zapisovatele

 

Mgr. Veronika Křížová přednesla zprávu představenstva, tedy seznámila přítomné s činností představenstva za uplynulý rok. Konstatovala, že činnost směřovala zejména k přípravě stanov    a refinancování hypotečního úvěru.

 

Mgr. Veronika Křížová poté navrhla, aby předsedajícím schůze byla zvolena Ing. Miloslava Ježková (manažer bytových družstev) a zapisovatelkou Mgr. Veronika Křížová.

                                                 

-         pro návrh hlasovalo 18 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Ing. Miloslava Ježková (dále jen předsedající) konstatovala, že návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů, a ujala se vedení schůze. 

 

 

 

3) Schválení nových stanov družstva

 

Předsedající uvedla, že navržené stanovy byly vypracovány z důvodu změny legislativy platné od 1.1.2014 a že jejich návrh byl všem členům doručen spolu s pozvánkou na tuto schůzi. Poté vyzvala přítomné členy (jejich zástupce), aby předložili případné připomínky nebo dotazy k návrhu stanov. Žádné připomínky ani návrhy na změny nebo doplnění stanov nebyly vzneseny.

 

Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu stanov ve znění, jak byly členům družstva předloženy spolu s pozvánkou.

 

-         pro návrh hlasovalo 18 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Předsedající konstatovala, že návrh na změnu stanov byl přijat 100 % přítomných hlasů.  Stanovy v přijatém znění jsou přílohou tohoto zápisu.

 

4) Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

 

Předsedající uvedla, že v souladu s přijatými stanovami bude nadále statutárním orgánem tříčlenné představenstvo, zatímco doposud byl statutárním orgánem předseda družstva a místopředseda družstva. Z uvedeného důvodu navrhla, aby stávající předseda družstva a místopředseda družstva byli odvoláni z funkce a místo nich byli zvoleni členové tříčlenného představenstva.

 

Předsedající navrhla, aby  s účinností ke dni konání této schůze byli odvoláni Mgr. Veronika Křížová z funkce předsedy družstva a Matúš Širgeľ z funkce místopředsedy družstva.

 

-         pro návrh hlasovalo 18 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Předsedající konstatovala, že návrh na odvolání předsedy družstva a místopředsedy družstva byl přijat 100 % přítomných hlasů.  

 

Předsedající poté navrhla, aby za členy představenstva byly zvoleny s účinností ke dni konání této schůze tyto osoby včetně uvedení jejich funkcí v představenstvu:

 

-         Mgr. Veronika Křížová, nar. 6.2.1978, bytem U Tenisu 4973/14, 468 04 Jablonec nad Nisou  - členka a předsedkyně představenstva

-         Matúš Širgeľ, nar. 17.9.1981, trvale bytem Zemplínske hámre, Hlavná 218/31, Slovenská republika, s bydlištěm U Tenisu 4972, 468 04 Jablonec nad Nisou  - člen a místopředseda představenstva

-         Jaromír Blatník, nar. 14.12.1984, bytem U Tenisu 4971, 468 04 Jablonec nad Nisou  - člen představenstva

 

-         pro návrh hlasovalo 18 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Předsedající konstatovala, že návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů 

 

 

5) Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

 

Předsedající předala slovo Ing. Petru Horáčkovi, který seznámil přítomné členy s nabídkami refinancování hypotečního úvěru od Hypoteční banky, a.s. (stávající banka) a dále od  Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky, a.s., tj. bank, které úvěry pro bytová družstva poskytují za příznivých podmínek. Uvedl zejména, že dle srovnání nabídek jako nejvýhodnější přichází v úvahu nabídka Československé obchodní banky, a.s., která nabízí nejnižší úrok 1,43 % p.a., lepší úročení spořícího účtu 0,15 % p.a. (proti 0,01 % nebo 0,07 %), nižší poplatek za vedení účtu - měsíčně 125,-Kč (proti 200,-Kč nebo 250,-Kč).  Stávající banka nabízí úrok 4,59 % p.a., Komerční banka, a.s. 1,47 % p.a. Dále uvedl, že u Československé obchodní banky, a.s. bude možné vždy 2 x ročně (v červnu a prosinci) bez sankcí doplatit alikvotní zůstatek úvěru za konkrétní byt a tento byt následně převést do osobního vlastnictví člena, což jiné banky nenabízí (tam toto lze provést pouze k datu konce fixace úrokové sazby, tedy za 5 let). Poté Ing. Horáček zodpověděl dotazy přítomných členů.

 

V 18.00 hodin se dostavil další člen (zástupce člena). Od tohoto okamžiku tak bylo přítomno 19 členů družstva (19 hlasů).

 

Po vyčerpání dotazů přednesl Ing. Horáček návrh usnesení tohoto znění:

 

a) Členská schůze schvaluje :

 

Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky, a.s., poskytnutého na výstavbu bytových domů č.p. 4971, 4972 a 4973 v ul. U Tenisu, Jablonec nad Nisou - Horní Proseč. Doplatek HÚ ve výši 20 657 403,-Kč bude k datu 19.11.2015 uhrazen částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky, a.s. (dále jen ČSOB).

 

*   Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 20 657 403,- Kč od ČSOB se splatností 148 měsíců a počáteční fixací úrokové sazby do 30.11.2020 (tj. 5 let) ve výši 1,43 % p.a. a dále jeho čerpání v termínu 9. - 13.11.2015.

 

*   Zajištění úvěru ve výši max. 20 657 403,- Kč ve prospěch ČSOB, a to:

-         zástavním právem k družstevním nemovitostem

-         blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

-         blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na spořícím účtu družstva vedeném v ČSOB.

 

b) Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.

 

Poté nechala předsedající o předneseném návrhu usnesení členské schůze hlasovat.

 

-         pro návrh hlasovalo 19 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Předsedající konstatovala, že návrh usnesení  byl v navrženém znění přijat 100 % přítomných hlasů.

 

 

 

 

6) Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

 

Předsedající seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření družstva k 31.12.2014 (byla přílohou pozvánky na schůzi).

 

Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2014 v předloženém znění.

 

-         pro návrh hlasovalo 19 členů (hlasů)  

-         proti návrhu hlasovalo 0 členů (hlasů)  

-         hlasování se zdrželo 0 členů (hlasů)  

 

Předsedající konstatovala, že návrh na schválení účetní závěrky za rok 2014 byl v navrženém znění přijat 100 % přítomných hlasů.

 

7) Dluhy a provozní záležitosti

 

Předsedající seznámila přítomné s tím, že v současné době je pouze jeden větší dlužník, který svůj dluh splácí (byl z družstva vyloučen). Jeho dluh činí již pouze cca 20.000,-Kč. Po doplacení dluhu bude možné uvažovat o jeho znovupřijetí (dostal se do dluhu ne svou vinou). Jinak dlužníci nejsou. 

 

8) Diskuse, závěr

 

V závěru schůze Ing. Horáček seznámil přítomné v souvislosti s refinancováním úvěru s nutností poskytnout souhlas se zřízením zástavního práva k jednotkám, které členové jako nájemci užívají. Uvedl, že podle § 752 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a nových stanov družstva (čl. 55, odst. 2) je nutný souhlas 2/3 členů družstva, kteří jsou nájemci těchto jednotek. Tento souhlas musí být písemný s úředně ověřeným podpisem nájemce. Ing. Horáček proto rozdal všem přítomným tiskopis prohlášení a vyzval je, aby jej předali vyplněný a s úředně ověřeným podpisem členům představenstva nejpozději do 30.10.2015. Ostatním členům družstva bude tiskopis zaslán poštou, mailem nebo vhozen do schránky s výzvou k podpisu.

 

Předsedající poté po krátké diskuzi v 18,30 hod. schůzi ukončila. 

Počet vyhotovení:  tento zápis se vyhotovuje trojmo

Přílohy :

-         presenční listina  

-         plné moci

-         stanovy ve znění schváleném členskou schůzí

-         účetní závěrka za rok 2014 ve znění schváleném členskou schůzí

       

 

V Jablonci nad Nisou, dne 20.10.2015

 

Podpisy:                                                    

 

 

 

 

                        ..........................................                                               ......................................

                                  předsedající                                                                   zapisovatelka                               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.