Zápis z členské schůze konané dne 20.11.2014

04.12.2014 08:49

Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV

IČO: 25023438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

konané dne:     20. 11. 2014 v restauraci „S Club“, areál VŠ kolejí Harcov, Liberec

přítomno:          29 členů osobně + 31 plná moc … tedy 60 hlasů z celkového počtu 66 (1 je vyloučen), což je 90,9 %, schůze je tedy usnášení schopná

hosté:                 JUDr. Edita Volná, notářka, Ing. Miloslava Ježková, Kamila Rašovská

 

1.     Předseda představenstva p. Ženatý přítomné uvítal a ocenil jejich odpovědnost, že se osobně dostavili.

 

2.     P. Ženatý vysvětlil důvod potřeby nových Stanov. Tato povinnost vyplývá pro všechna bytová družstva ze zákona. Mgr. Stupčuk k novým Stanovám podal informace a navrhl v bodě 10.5.3. změnu, viz bod 3 zápisu. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

3.     Pan Ženatý dal hlasovat o Stanovách. Členská schůze schválila jednomyslně návrh nových stanov Bytového družstva Starý Harcov s tím, že byl dodatečně změněn odstavec 10.5.3. stanov. Nové znění odstavce je:

 

“ 10.5.3.  Členská schůze se usnáší, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech členů, a to 2/3 většinou přítomných členů s tím, že každý člen má jeden hlas bez ohledu na ustanovení 10.5.4., rozhoduje-li se o :

  a) schválení poskytnutí finanční asistence,

  b) uhrazovací povinnosti,

  c) zrušení Družstva s likvidací,

  d) přeměně Družstva,

  e) vydání dluhopisů. “

 

4.     Ing. Ježková informovala, že pokud budou představenstvu a kontrolní komisi vypláceny paušální náhrady a nikoliv odměny, smlouva o výkonu funkce není třeba podepisovat a tudíž není třeba schvalovat její znění. Pan Ženatý dal hlasovat, kdo je pro, aby statutárním orgánům byly vypláceny paušální náhrady. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

5.     P. Ženatý informoval o záměru odstoupení současného představenstva a kontrolní komise z důvodů zavedení stejné doby mandátu všech členů statutárních orgánů (dle nové právní úpravy). Vhledem k problémům tj. nezájmu o členství ve statutárních orgánech ze strany členů a vzhledem k tomu, že se nejedná o povinnost, současné představenstvo i kontrolní komise zůstává nadále ve funkci do května příštího roku, kdy končí mandát Ing. Militké, a tudíž i všem ostatním. Tímto předseda apeluje na všechny členy, aby zvážili možnost práce v představenstvu či kontrolní komisi, v roce 2015 bude tato záležitost velmi aktuální.

 

 

6.     Dle zákona je nutná tříčlenná kontrolní komise, v současné době je díky zvolení Mgr. Stupčuka do představenstva pouze dvoučlenná (Ing. Kotašková, p. Hanuš). Ing. Radek Pavlíček vyjádřil ochotu pracovat v kontrolní komisi. Pan Ženatý dal hlasovat, kdo je pro, aby byl Ing. Radek Pavlíček zvolen za člena kontrolní komise. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

7.     P. Dejmková položila dotaz ohledně nových klíčů. Upozorňujeme, že členové si je nemohou přidělat sami, zabezpečuje se tím kontrola počtu vydaných klíčů. Platí původní směrnice, pro každý byt počet klíčů v počtu nahlášených osob plus jeden navíc jako náhradní. V případě potřeby dalších klíčů je nutné se obrátit na pana Moravce ( 603 207 791 ) a na základě zvážení důvodů pan Moravec klíč případně zajistí.

 

8.     P. Ženatý upozornil na skutečnost, že díky novým zámkům a kamerám se již v současné době nestala žádná krádež.

 

9.     Paní Tichá apeluje na členy družstva, aby po 22 hodině zamykali dveře domu a do garáže na zámek.

 

10. P Ženatý vyzval přítomné k vyzvednutí a podpisu připravených nových nájemních smluv. Ti, kdo si smlouvy nevyzvedli, si je musí vyzvednout do 15.12. na Intermě u paní Rašovské (U Sila 1201, Liberec 30, růžový dům) v úřední hodiny:

 

pondělí:          8 – 11 a 12 – 15

čtvrtek:           8 – 11 a 12 – 16

 

11.  P. Ženatý poděkoval přítomným za účast, rozloučil se a znovu všechny vyzval ke kontaktování p. Ženatého ( 602 457 821 ) nebo Ing. Kotaškové ( 602 181 727 ) s návrhy na nové členy představenstva či kontrolní komise, případné dotazy k této práci rád zodpoví.

 

 

zapsala: Ing. Ivana Kotašková

 

V Liberci dne 1. prosince 2014

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.