Zápis z členské schůze konané dne 31.5.2016

14.06.2016 13:52

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 31.5.2016 v 18:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 31.5.2016: 278 členů, kteří disponují 292 hlasy

Přítomno:  161 členů  (163 hlasů), tzn. 58 % členů, 56 % hlasů

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

           Libor Kafka – ved. správy bytového  fondu (Interma BYTY a.s.)

           

Průběh schůze - dle programu:

ad1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Pavla Kmetyová.  Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 161 členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující  163 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů  a členská schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelem členské schůze bude Ing. Miloslava Ježková.

 

       Předsedkyně následně navrhla, že  bod číslo 2 programu schůze bude přesunut za bod číslo 4.

       Proběhlo hlasování.

       Pro:  161                    Zdržel se:  0               Proti:  2

       Návrh byl přijat, přistoupilo se k bodu číslo 3 programu.  

 

ad3 ) Schválení výroční zprávy představenstva družstva

       Slova se ujal Daniel Chalupecký (místopředseda družstva) a přednesl výroční zprávu představenstva.   Shrnul práci představenstva za rok 2015. Závěrem poděkoval kontrolní komisi i předsedům samospráv za spolupráci. Veškeré zprávy z jednání představenstva a kontrolní komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách bytového družstva HORNÍ PROSEČ: www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/ a všichni družstevníci se s nimi mohou seznámit.  Zpráva představenstva družstva byla schválena.

       Pro:  162                    Zdržel se: 1               Proti:  0

 

ad 4) Schválení výroční zprávy kontrolní komise.

       Výroční právu přednesla členka kontrolní komise Eva Lopatková. Závěrem doporučila schválit:

·        výroční zprávu kontrolní komise za rok 2015

·        výroční zprávu představenstva družstva za rok 2015

·        výsledky hospodaření bytového družstva za rok 2015

·        výplatu náhrad předsedům domovní samosprávy, členům představenstva a kontrolní komise družstva dle směrnice o náhradách

 

Dále přednesla zprávu kontrolní komise o provedené kontrole účetní závěrky za rok 2015.      Konstatovala, že účetnictví je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2015 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.

Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise včetně účetní závěrky za rok 2015.

       Pro:  161                 Zdržel se:  2                  Proti:  0

 

ad 2) Schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2015

       Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2015 seznámil přítomné pan Libor Kafka (vedoucí Interma BYTY a.s.) Hospodářský výsledek za rok 2015 skončil ztrátou ve výši 9 274,72,- Kč. Ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let. Členská schůze schválila výsledky hospodaření a způsob úhrady ztráty za rok  2015.

  Pro: 163                   Zdržel se:  0               Proti:  0

 

ad 5) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2015

Vyplácet  se  budou náhrady  dle platné směrnice  o náhradách.  Za  období,  kdy  byla    funkce  uvolněna a nikdo ji nevykonával, bude příslušná částka vrácena členům družstva ve vyúčtování za rok 2016. Jedná se o částku: 12 825,- Kč (za předsedy samospráv a za představenstvo). Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2015.

  Pro: 163                   Zdržel se:  0               Proti:  0

 

ad 6) Informace o vypořádání spoluvlastnictví 12 bytových domů 01a,b,c,e,02a, b,c,d,e,f,g,h  Jablonec nad Nisou – Horní Proseč mezi spoluvlastníky: Statutární město Jablonec nad Nisou a Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ. Informaci předala Ing. Ježková. Proběhlo jednání představenstva družstva a zástupce správy Interma BYTY a.s. s městem Jablonec nad Nisou. Byly shromážděny veškeré dostupné dokumenty, které se týkají dané věci a ty jsou nyní na posouzení u právníka města. Nyní očekáváme stanovisko za jakých podmínek se budou následně spoluvlastnické podíly a pozemky převádět. Převody se netýkají bytového domu č.p. 4675. Tam byla poskytnuta dotace z  Ministerstva pro místní rozvoj a to neumožňuje zkrácení vázací doby. Vypořádání spoluvlastnických podílů tam je možné až po uplynutí 20 let od  data kolaudace, což je prosinec 2021. Členská schůze tuto informaci vzala na vědomí.

         

ad 7) Dluhy, provozní záležitosti

Dluhy byly za loňský rok sníženy.  V současné době družstvo eviduje tři dlužníky, u nichž se výše dluhu pohybuje okolo 50 tis. korun. Tyto dluhy jsou vymáhány standardní cestou v souladu se stanovami družstva.

 

ad 8) Diskuse, závěr

       Pan Tománek (člen družstva) vznesl požadavek, že není zveřejněn zápis z hloubkové kontroly, kterou provedla kontrolní komise v dubnu 2014. A dále požaduje, aby tento zápis z hloubkové kontroly byl přílohou zápisu z členské schůze.

 

       Následně paní předsedkyně družstva oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 1.6. 2016

 

 

 

                                                                                Pavla Kmetyová

                                                                                předseda družstva

 

 

 

Zapsala : Ing. M. Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.