Zápis z členské schůze konané dne 27.4.2017

12.06.2017 08:40

Zápis z členské schůze je ke stažení ZDE

 

Z Á P I S

z členské schůze “PALMERA“ družstvo

IČ: 26696053, se sídlem: Masarykova 699/9, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 27.4.2017 od 17:00 hod.

Místo konání: kancelář družstva, 2. patro, Masarykova 699/9, Liberec 1

Přítomní hosté:       Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                                 JUDr. Jana Seemanová - notářka

Program :

1)      Zahájení, prezence

2)      Schválení nových stanov

3)      Volba předsedy družstva

4)      Provozní záležitosti

5)      Diskuse, závěr

1) Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájil z pověření členů v 17:10 hodin Aleš Vavruška. Přivítal přítomné členy družstva (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení schůze přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 8 členů družstva z celkových 8 členů, tj. 100 % hlasů (resp. členů). Členská schůze je usnášeníschopná.

Zapisovatelem byla jednomyslně zvolena Ing. Miloslava Ježková.

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

2) Schválení nových stanov družstva

Členská schůze jednomyslně schválila všemi hlasy všech členů družstva návrhy na změny ve stanovách družstva (oproti původně navrženému znění) a předsedající poté podal návrh na přijetí tohoto usnesení: “Členská schůze rozhodla o změně stanov a přijímá jejich nové znění.“

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

3) Volba předsedy družstva

Předsedající členské schůze konstatoval, že panu Aleši Vavruškovi, dosud v obchodním rejstříku zapsanému předsedovi družstva, uplynulo funkční období dnem 10.1.2016. Přistoupilo se k volbě nového předsedy družstva.

Návrh: Aleš Vavruška, bytem U Slunečních lázní 1159, Liberec. Pro hlasovalo 8 hlasů, tj. 8 přítomných členů družstva.

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

Poté předsedající schůze navrhl doplnit program schůze o bod: Schválení účetní závěrky bytového družstva za rok 2015.

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

4) Schválení účetní závěrky bytového družstva za rok 2015

Hospodářský výsledek : zisk ve výši: 73 tis. Kč. Návrh: zisk bude ponechán jako nerozdělený zisk.

Schváleno 100 % přítomných členů družstva.

5) Provozní záležitosti

Převedení bytů do osobního vlastnictví – doporučení do konce tohoto roku. Vyjma bytu pana Petra Horatschkeho – tam nejsou ještě splněny veškeré podmínky.

6) Diskuse, závěr

  • Za vstupními dveřmi z náměstí bylo odstraněno stropní světlo. Bylo porouchané a vyhazovalo pojistky. Světlo nechal odmontovat DATABOX, ale už jej nikdy nevrátili.

  • Před rokem se na schůzi družstva domluvilo, že DATABOX zajistí v přízemí objektu šlici po instalaci kabelů ke dveřím do dvora a vymaluje a opraví chodbu u vstupu poškozenou jejich stěhováním a dále, že bude zajištěno vymalování chodeb ve všech podlažích. Nestalo se tak.

  • Umístit ve vchodu  nástěnku včetně kontaktů na domovníka a správu, pro případ hlášení závad a havárií.

  • Promazat a překontrolovat  vrata u příjezdu a ke garážím - povinnost 1 x za rok. (firma Hermann).

Veškeré připomínky byly předány správci nemovitosti k dořešení.

 

Závěrem poděkoval pan Aleš Vavruška (předsedající členské schůze) všem členům a hostům za účast a ukončil jednání.

Zápis z členské schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma- byty.cz  v sekci: Uživatelé – Liberec - BD PALMERA.

    

V Liberci, dne 27.4.2017

Zapsala: Ing. Ježková                                                      Aleš Vavruška                                                                                              předsedající  schůze                                                                        

 

                                   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.