Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva NOVA

29.09.2020 10:58

Zápis z jednání

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec

 

Datum konání:          24. 9. 2020 od 17:00 hodin

Místo konání:                        vstupní prostory v přízemí domu, Rumburských hrdinů 859, Nový Bor

 

Program:

1)         Zahájení, prezence

2)         Zpráva předsedy družstva

3)         Odvolání předsedy představenstva družstva a volba nového předsedy představenstva družstva

4)         Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019

5)         Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2019

6)         Zvýšení příspěvku do fondu oprav

7)         Provozní záležitosti

8)         Diskuse, závěr

Přítomní hosté:

paní Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:

Předseda družstva Ing. Petr Mašek (dále též PM) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných členů včetně plných mocí je 15 hlasů  a schůze je usnášení schopná. PM zároveň přivítal hosta - Ing. M. Ježkovou.

Přítomní:         seznam jmen dle samostatné prezenční listiny a plných mocí

 

                        počet zastoupených členů 14 z celkového počtu 18

počet zastoupených hlasů 15 z celkového počtu 19

 

ad 2) Zpráva předsedy družstva

PM informoval o záležitostech, které byly řešeny od minulé členské schůze.
Konstatoval, že vyjma dozvuků havárie topení a topné vody ze sklonku 11/2018 nebyly řešeny žádné jiné zásadní problémy.

 

ad 3) Odvolání předsedy představenstva družstva a volba nového předsedy představenstva družstva

Na základě návrhu PM bylo navrženo hlasování o odvolání předsedy představenstva družstva Ing. Petra Maška.

Následovalo hlasování o odvolání stávajícího předsedy představenstva družstva.

/ pro - 15 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Stávající předseda představenstva družstva byl odvolán.


Kandidátem na nového předsedu představenstva družstva byl navržen Mgr Miloš Faifr, který neměl jiného protikandidáta.

Následovalo hlasování:

/ pro - 15 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Předsedou představenstva družstva byl zvolen Mgr. Miloš Faifr.

 

ad 4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2019

Informace o hospodaření byly doručeny současně s pozvánkou. Vyčíslená ztráta je způsobována především poplatky (kolky, zápisy úředních listin). Členská schůze souhlasila s vyrovnáním ztráty družstva formou rozpočítání ztráty v ročním vyúčtování služeb v podílových nákladech.

Následovalo hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2019.

/ pro - 15 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

ad 5) Schválení paušálních náhrad představenstvu za rok 2019

Paušální náhrady za období roku 2019 jsou součástí předpisu měsíčních plateb.

Následovalo hlasování o schválení vyplacení náhrad představenstvu.

/ pro - 15 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

Ad 6) Zvýšení příspěvku do fondu oprav

PM konstatoval, že současná výše příspěvku 6 Kč/m2 podlahové plochy neodpovídá potřebám družstva viz. náklady spojené s havárií topení. Běžné opravy např. v průběhu roku 2020 činili téměř polovinu sumy ročních příspěvků.

Na základě návrhu představenstva družstva bylo následně hlasováno o zvýšení příspěvku na 10 Kč/m2 s platností od 1.11.2020. Zároveň budou vyhotoveny nové předpisy plateb.

Následovalo hlasování o zvýšení příspěvků do fondu oprav na 10Kč/m2.

/ pro - 15 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

Ad 7) Provozní záležitosti

Paní Frommelová  informovala o problematice opakovaného hluku v nočních hodinách (po 22 hodině) z bytu č. 4, kde je přihlášen podnájemník. Skutečnost potvrdila i paní Bradová. Interma Byty připraví vytýkací dopis členu družstva paní Skrbkové.

Paní Ježková na základě dotazu informovala  o tom, že za byt č.1 probíhají platby do fondu oprav apod. stejně jako u jiných bytů, pouze je to strháváno z plateb městu.

Paní Baláková upozornila, že někteří ještě nezaslali platbu za seřízení oken, které proběhlo 3.7.2020.

PM informoval o objednané elektro revizi společných prostor.

Změna výkonu funkce správce domu a úklidu bude dle dohody provedena k 1.11.2020 (ukončení stávající smlouvy se společností Position s.r.o. a smlouva nová s Mgr. Faifrem).

ad 8) Diskuse, závěr

Další diskuse již nepokračovala. PM poděkoval za účast a oznámil ukončení členské schůze.

Zapsal : Petr Mašek

                

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.