Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT

10.05.2018 08:02

 

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT, IČ : 25473492,

sídlem : Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání : 3.5.2018, Textilní 580 (sušárna), Semily

Počet členů k 3.5.2018 : 31 ( 34 hlasů )

Přítomno : 19 členů ( 20 hlasů ) - z toho 7 členů (7 hlasů) osobně a 13 členů (14 hlasů) v zastoupení na základě plné moci

Hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

Program a přijatá usnesení

 

1.     Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájil a dále řídil dle programu uvedeného na pozvánce předseda bytového družstva Robert Krejčí. Přivítal hosty : Ing. Miloslavu Ježkovou z Interma BYTY a.s.. Na základě vyhodnocení prezenční listiny konstatoval, že se na členskou schůzi dostavila nadpoloviční většina členů družstva a tím pádem je členská schůze usnášeníschopná.

 

2.     Ochrana osobních dat - GDPR

Ing. Ježková informovala o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (označované jako GDPR). Přítomní členové poté vyplnili formulář k GDPR. Nepřítomní členové obdrží tento formulář také. Vyplněné formuláře se budou shromažďovat u domovníka p. Fučíka, který je předá  Ing. Ježkové.

 

3.     Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017

Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017.

            20 pro, 0 se zdržel, 0 proti

 

4.     Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva

Podle schválené Směrnice byly odsouhlaseny paušálních náhrady za výkon funkce orgánům družstva v plné výši.

            20 pro, 0 se zdržel, 0  proti

 

5.     Dluhy, provozní záležitosti

Družstvo eviduje pouze dva větší dlužníky, jeden splácí dle splátkového kalendáře, druhý nesplácí a bude mu zasláno vyloučení z BD Sprint. Výstrahu před vyloučením tento družstevník již obdržel, ale v řádném termínu dluh neuhradil.

 

Výtah ve 2 vchodě při zatížení k jedné straně občas sjede automaticky ze 3. patra do přízemí – bude řešeno se servisem. Vy výtazích nezhasíná světlo, kvůli tomu musí často vyjíždět servis na výměnu žárovek. Bude prověřena možnost automatického zhasínání.

 

6.     Diskuse, závěr

Na závěr poděkoval předsedající členské schůze p. Krejčí všem členům družstva za účast a ukončil jednání.

 

 Semilech, dne 9.5.2018                                                      

                                                                        

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.