Zápis z jednání členské schůze dne 12.6.2018

29.06.2018 08:09

Zápis z jednání

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec

 

Datum konání:          12. 6. 2018 od 17:00 hodin

Místo konání:           restaurace Parkhotelu MORRIS, Žižkova 269, Nový Bor

 

Program:

1) Zahájení, prezence

2) GDPR - ochrana osobních dat

3) Zpráva představenstva družstva

4) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

5) Schválení paušálních náhrad představenstva za rok 2017

6) Volba předsedy a místopředsedy družstva

7) Volba člena družstva pověřeného kontrolní činností

8) Provozní záležitosti

9) Diskuse, závěr

Přítomní hosté:

paní Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

paní Kamila Rašovská  - referentka SBF (Interma BYTY a.s.)

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:

Předseda družstva Ing. Petr Mašek (dále též PM) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných členů včetně plných mocí je dostatečný a schůze je tedy usnášení schopná. Zároveň přivítal hosty.

Přítomní:         seznam jmen dle samostatné prezenční listiny,

                        počet zastoupených členů 11 z celkového počtu 19

počet zastoupených hlasů 12 z celkového počtu 19

 

ad 2) GDPR - ochrana osobních dat

Paní Ježková informovala členy družstva o záležitostech ohledně ochrany osobních dat (směrnice GDPR). 
Interma jako správce dat a družstvo požádá o Souhlas se zpracováním osobních údajů všechny členy ve formě tištěného formuláře. Přítomných družstevníkům byly formuláře předány na místě. Členům, kteří nebyli přítomni a jsou k zastižení v bytovém domě, předá formuláře p. Mašek a následně je všechny zašle k rukám paní Ježkové.
Členům, kteří nejsou v domě k zastižení, budou formuláře odeslány na kontaktní adresu ze strany Interma BYTY.

Mezi družstvem a Interma BYTY bude ještě pro potřeby plnění GDPR uzavřena další smlouva.

 

ad 3) Zpráva představenstva družstva

PM poskytl informace o záležitostech, které byly řešeny od minulé členské schůze. Konstatoval, že žádné zásadní problémy nebyly řešeny.

Informace o 2 vadných kalorimetech a o tom, že se opět blíží výměna měřidel.
Informace o pravidelné revizi střechy 9/2017 a o vyžádané další kontrole střechy (1.6.2018).
Informace o další úpravě společné televizní antény pro podporu DVB-T2 vysílání (na základě stížnosti členů družstva).
Informace o malování společných prostor - bude realizováno pravděpodobně na přelomu 8/9 2018.

 

ad 4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2017

Informace o hospodaření byly doručeny současně s pozvánkou.

Následovalo hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2017.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Členská schůze souhlasila s ponecháním zisku na běžném účtu.

 

ad 5) Schválení odměn představenstva za rok 2017

Odměny za období roku 2017 jsou součástí předpisu měsíčních plateb.

Následovalo hlasování o schválení odměn představenstva.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

6) Volba předsedy a místopředsedy družstva

PM přednesl informaci o tom, že pan Vojtěch Křivan (místopředseda družstva) a paní Anita Křivanová (kontrolní činnost) se na podzim roku 2018 budou stěhovat. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit nové členy vedení družstva. Zároveň končí v 11/2018 5-ti letý mandát celému vedení družstva. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby došlo na dnešní schůzi k odvolání celého stávajícího vedení a zvolení nového vedení. Tak nebude nutné znovu uspořádat schůzi v 11/2018 a zároveň se ušetří na kolcích pro zápis změn do obchodního rejstříku.

Následovalo hlasování o odvolání stávajícího předsedy a místopředsedy družstva.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Stávající vedení družstva bylo odvoláno.


Kandidátem na nového předsedu družstva byl navržen Petr Mašek.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Předsedou družstva byl zvolen Petr Mašek.

 

Kandidátem na nového místopředsedu družstva byl navržen Vladimír Lepko.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Místopředsedou družstva byl zvolen Vladimír Lepko.

 

7) Volba člena družstva pověřeného kontrolní činností

Kandidátem na nového člena pověřeného kontrolní činností byla navržena paní Marta Baláková.

/ pro - 12 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

Novým členem pověřeným kontrolní činností byla zvolena paní Marta Baláková.

 

Ad 8) Provozní záležitosti

Čelnové družstva požádali o řešení situace s podnájemníkem (p. Plichta)  v bytě č. 4 člena družstva, paní Skrbkové. Jde především o rušení klidu (neustále štěkající pes, i v ranních hodinách, často celý den z otevřeného balkónu).

Paní Ježková přislíbila vyhotovení vytýkacího dopisu ve správném znění, který bude zaslán pro řešení této situace jako první krok vedoucí k nápravě. Následovat může zrušení souhlasu družstva s podnájmem.

PM požádal družstevníky o to, aby dbali o pořádek v domě. Často se stává, že nově uklizené společné prostory a rohožky jsou ihned znečištěny bahnem.

 

ad 9) Diskuse, závěr

Další diskuse již nepokračovala. PM oznámil ukončení členské schůze.

Zapsal : Petr Mašek

                

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.