Zápis z jednání členské schůze dne 7.5.2014

20.05.2014 09:38

 Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT, IČ : 25473492,

sídlem : Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání : 7.5.2014, Textilní 580 (sušárna), Semily

Počet členů k 7.5.2014 : 32 ( 34 hlasů )

Přítomno : 25 členů ( 27 hlasů ) - z toho 14 členů (14 hlasů) osobně a 11 členů (13 hlasů) v zastoupení na základě plné moci

Hosté : - JUDr. Jana Seemanová (notářka)

             - Ing. Miloslava Ježková, Ing. Petr Horáček (Interma BYTY a.s.)

 

Program a přijatá usnesení

 

Předsedajícím členské schůze byl jednomyslně zvolen dosavadní předseda družstva pan Robert Krejčí, který po předchozí kontrole prezenční listiny a konstatování, že členská schůze je usnášeníschopná, schůzi dále řídil podle programu uvedeného na pozvánce. Po rozpravě k jednotlivým bodům programu členská schůze přijala následující usnesení :

 

1) Členská schůze schvaluje nové znění stanov družstva v rozsahu čl. 1 - čl. 38 a čl. 48 - čl. 62

 

 ( pro - 25 členů, proti - 0 členů, zdrželo se - 0 členů )

 

2) Členská schůze neschvaluje nové znění stanov družstva v rozsahu čl. 39 - čl. 47, a to z toho důvodu,    že k přijetí této části stanov je dle § 731 zákona č. 90/2012 Sb. třeba souhlasu všech členů družstva

 

  ( pro - 25 členů, proti - 0 členů, zdrželo se - 0 členů )

 

3) Členská schůze odvolává předsedu družstva pana Roberta Krejčího a místopředsedu družstva pana

     Petra Havrdu, člena kontrolní komise Boženu Krejčí

 

     ( pro - 27 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů )

 

4) Členská schůze schvaluje volbu nového představenstva družstva ve složení :

     - Robert Krejčí - člen a předseda představenstva

     - Mgr. Bedřich Černošek - člen a místopředseda představenstva

     - Petr Fučík - člen představenstva

  

     ( pro - 27 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů )

 

5) a) Členská schůze bere na vědomí souhlas Města Semily (spoluvlastníka bytového domu č.p. 580,  Textilní ul., Semily, a vlastníka souvisejících stavebních pozemků p.č. 1711/145 a 1711/1 v k.ú. Semily) s refinancováním hypotečního úvěru družstva

 

     b) Členská schůze schvaluje :

 

* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu byto-vého č.p. 580 v Textilní ulici, Semily. Doplatek HÚ ve výši 6 971 720,10 Kč bude k datu 26.5.2014 uhrazen následovně : 1 739 015 Kč z mimořádných splátek členů družstva a 5 232 705 Kč          z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB)

 

* Přijetí střednědobého úvěru ve výši 5 232 705,- Kč od ČSOB se splatností 10 let a počáteční      5-letou fixací úrokové sazby ve výši 2,11 % p.a., a dále jeho čerpání v termínu 20. -  23.5.2014

 

  * Zajištění úvěru ve výši 5 232 705 Kč ve prospěch ČSOB, a to :

     - blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

     - blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na účtu družstva vedeného v ČSOB

 

   ( pro - 27 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů )

 

c) Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.

 

6) Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření družstva za rok 2013 se ziskem 32 663,- Kč, který zůstane nerozdělen a bude sloužit jako rezerva pro další účetní období

     ( pro - 26 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 1 hlas )

 

7) Členská schůze schvaluje vyplacení odměn za výkon funkce členům orgánů družstva za rok 2013, a to rovným dílem mezi předsedu družstva a člena družstva pověřeného kontrolní činností

 

     ( pro - 27 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

8) Členská schůze schvaluje změnu vyplácení odměn za výkon funkce členům orgánů družstva pro další období, a to jejich převodem na výplatu paušálních náhrad nákladů spojených s výkonem funkce

 

     ( pro - 27 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

9) Členská schůze schvaluje směrnici pro rozúčtování nákladů za energie

    (https://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/smernice-pro-vyuctovani-sluzeb/)

 

     ( pro - 26 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 1 hlas /

 

10) Dluhy ,provozní záležitosti :

 

Pouze jeden větší dlužník, který splácí dle splátkového kalendáře.

 

Zajistit opravu podhledu na severní straně domu – předjednáno s firmou Marcel Soldát.

 

Vybrat firmu na přetření podhledů střechy a dřevěných obkladů mezi balkóny.

 

Do příští schůze přichystat seznam nutných oprav s nabídkami na jejich provedení.

 

Potkani na sídlišti – dotaz na místostarostku města. (Po schůzi mi od ní byla doručena informace o provedené deratizaci na sídlišti 7-8.5.2014).

 

Vchodové dveře slouží jako únikový východ, proto nesmí být zamykány!!!

Pokud má někdo zvýšené obavy o svůj majetek, pak si musí zlepšit zabezpečení svého bytu nebo sklepní kóje.

 

Všichni by si měli ověřit zda mají v bytě nahlášeny správný počet osob. Dle nového občanského zákoníku jsou v případě nenahlášení vysoké pokuty. Toto lze provést i na stránkách https://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar funguje virtuání kancelář, kde je možno zadávat online požadavky na změny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Semilech, dne 18.5.2014                                                      

                                                                                                                        Robert Krejčí

                                                                                                               předseda představenstva

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.