Zápis z mimořádné členské schůze konané dne 29.6.2015

01.07.2015 11:54

Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

                                   ze dne  29.6.2015

 

                           

Datum konání : 29.6.2015 v 17.00 hodin

 

Místo konání : Zasedací místnost Městského úřadu Chlumec, Krušnohorská 39, Chlumec

 

Účast členů družstva na schůzi : 30 ( počet hlasů 31 ), z toho 21 osobně a 9 na základě plné moci

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma BYTY a.s. )

Jitka Večerníková - technička ( Interma BYTY a.s )

 

                          

Dle předloženého programu :

 

1) Zahájení, prezence

   Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné družstevníky přivítala. Dále     konstatovala, že se sešlo 30 družstevníků disponujícími 31 hlasy a schůze je  usnášeníschopná.

     

 

2) Vyjádření důvěry nebo nedůvěry dosavadnímu představenstvu družstva   

    Ing. Ježková informovala o tom, že důvodem pro svolání mimořádné schůze je nespokojenost a stížnosti některých družstevníků s plánovaným postupem oprav na bytových domech, které jsou ve spoluvlastnictví  družstva a města Chlumec a neustálé ataky ze stran některých družstevníků vůči představenstvu. Proto představenstvo družstva požádalo Správu bytového fondu Interma BYTY a.s., o svolání mimořádné členské schůze, kde by se družstevníci mohli vyjádřit k současné situaci. Dále představenstvo oznámilo, že v případě vyjádření nedůvěry členské schůze, chce  rezignovat na svoji funkci.

 

Pan Štěpánek podal návrh na změnu pořadí programu schůze. Bod 4) by se předsunul před bod 2)

Následně proběhlo hlasování o tomto návrhu.

 

Výsledek hlasování:

Pro 6               Zdržel se 0                    Proti  25

Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupilo se k hlasování o vyjádření důvěry současnému představenstvu dle programu.

Výsledek hlasování:

Pro 23               Zdržel se 6                   Proti  2

Představenstvo družstva dostalo důvěru členské schůze.

 

 

3) V případě vyjádření nedůvěry volba nového představenstva     

   Vzhledem k tomu, že představenstvo dostalo od členské schůze důvěru, bod číslo 3 nebyl řešen.

 

 

4) Schválení požadavku několika družstevníků o provedení nezávislého posudku o stavu  zábradlí na balkónech, financování tohoto posudku

   Proběhla diskuze o tom, zda posudek zadávat, kdo ho bude hradit a zda je potřeba. Zda je nutné situaci řešit samostatným úvěrem.

 Výsledek hlasování:

Pro 0               Zdržel se 0                    Proti  31

 

Členská schůze došla k závěru, že usnesení z členské schůze ( bod číslo 3 ) konané dne 21.5.2015 bylo právoplatně schváleno a družstevníci s ním souhlasí. Pověřují představenstvo družstva, aby se tímto usnesením řídilo a provedlo schválené opravy – výměna problematických dveří a oprava zábradlí.  Zároveň souhlasí s čerpáním úvěru, vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou na svém historickém minimu.

 

5) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

     Nebude-li nábytek, který se hromadí ve společných prostorách, uklizen do 15.7.2015, bude zlikvidován. Prosíme družstevníky, aby si své věci do tohoto termínu uklidili.

 

 

Následně byla schůze ukončena .

 

V Chlumci, dne 29.6.2015

 

 

                                                                                                              

Zapsala  Ing. Miloslava Ježková                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martina Brhelová

                                                                                                předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.