Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

13.12.2017 13:39

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

IČ: 27309070

se sídlem Masarykova 522/12, 46001 Liberec 1

 

 

konané dne 16. 11. 2017 od 18.30 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost U Sila 1201, Liberec 30

 

 

Přítomni:

Pavel Dymokurský, předseda družstva

Evženie Svojíková, místopředsedkyně družstva

 

Z pozvaných hostů přítomni:

Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev, Interma BYTY, akciová společnost

 

Program:

1)    Zahájení členské schůze

2)    Volba představenstva družstva (převolba)

3)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

4)    Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2016

5)    Dluhy, provozní záležitosti

6)    Diskuse, závěr

 

Ad 1) Po zahájení náhradní členské schůze předseda konstatoval, že z celkového počtu 49 členů a 55 hlasů bylo přítomno pouze 11 členů družstva včetně zastoupení na základě plné moci – celkem 11 hlasů.  V souladu s čl. 24 stanov byla náhradní členská schůze usnášeníschopná. Pro úplnost uvádím, že v termínu svolání řádné členské schůze na 26. 10. 2017 (od 18.30 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost, U Sila 1201, Liberec 30) se nedostavil minimální počet členů k naplnění minimální, nadpoloviční většiny pro přijetí rozhodnutí; přítomno bylo12 členů družstva včetně zastoupených dle jimi udělených plných mocí.

 

Následně bylo přistoupeno k projednání dalších jednotlivých bodů dle programu a projednáno:

 

Ad 2) Ve smyslu ustanovení čl. 23 písm. b) stanov družstva patří do výlučné působnosti členské schůze volit předsedu a místopředsedu a členy představenstva a členky kontrolní komise družstva. Před samotnou volbou se předseda zeptal přítomných, zda někdo z přítomných má zájem vykonávat funkci předsedy družstva (v pozvánce na řádnou členskou schůzi mohli členové své nominace /a to i pro funkci místopředsedy družstva/ posílat i na emailovou adresu předsedy družstva; ke dni konání řádné i náhradní členské schůze žádné nominace neobdržel). Následně byli přítomní vyzváni, zda souhlasí, aby na další období byl předsedou družstva pan Pavel Dymokurský. Na základě tohoto návrhu proběhlo hlasování takto:

Náhradní členská schůze volí Pavla Dymokurského, bytem Křížová 1611/1, 463 11 Liberec 30 za předsedu družstva – toto rozhodnutí bylo přijato 100% hlasy přítomných členů.

 

Dále předseda obdobně vyzval přítomné k nominaci družstevníka na funkci místopředsedy družstva. Následně byli přítomní vyzváni, zda souhlasí, aby na další období byla místopředsedkyní družstva paní Evženie Svojíková. Na základě tohoto návrhu proběhlo hlasování takto:

 

Náhradní členská schůze volí Evženii Svojíkovou, bytem Křížová 1613/6, 463 11 Liberec 30 za předsedu družstva – toto rozhodnutí bylo přijato 100% hlasy přítomných členů.

 

 

Ad 3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 – schváleno 100% přítomných členů.

V rámci tohoto bodu předseda zopakoval, že částka ve fondu oprav je pro družstvo vedena jako nula, avšak platí, že naše platby do fondu oprav jsou zúčtovávány na fondy oprav jednotlivých společenství vlastníků jednotek, které v každém domě existují a že tedy nemusí mít nikdo z družstevníků obavy, že by se platby „ztrácely“.

 

Ad 4) Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2016 - schváleno 100% přítomných členů

K tomuto bodu před hlasováním předseda uvedl, že Směrnice č. 01/2012 byla projednána a schválena na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT dne 14. 6. 2012 a že na již schválené výši se nic nemění – 50 Kč/člen/měsíc.

 

Ad 5) Dluhy, provozní záležitosti

 

V současné době nemá družstvo většího neplatiče. Dluhy jsou řešeny prostřednictvím správcovské kanceláře Interma-BYTY tak, že je možnost sjednat splátkový kalendář, tento dodržovat, aby se předešlo případnému soudnímu řízení, vyloučení z družstva (tím i skončení nájmu bytu) a případnému vyklizení bytu. Hospodaření družstva je dobré, v kladných číslech a předseda vyslovil přání, aby to tak i nadále zůstalo.

 

Ad 6) Diskuse, závěr

 

Byla prostřednictvím správcovské kanceláře Interma-BYTY předána prosba na odborné ošetření stromů a keřů.

 

Došlo ke změně údržbáře. Namísto pana Nýdrleho je nyní pan Jaroslav Houda, tel. 723 288 198, na které je možné se obrátit v případě zjištění poruch a technických závad v bytě či spolčených prostorách nebo v okolí domu. Další kontakty jsou zveřejněny na https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/.

 

Každý družstevník našeho družstva se může zúčastnit jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v každém domě (č. p. 1610-1618). Za družstvo se jednání účastní předseda či místopředsedkyně, avšak pokud se týká provozních věcí, věcí dotýkajících se chodu domu, plánů na úpravy domu či jeho okolí, je možné, ba žádoucí, aby i družstevníci se k tomu vyslovili. Avšak platí, že hlasování za družstevníky se děje prostřednictvím účastnícího se předsedy nebo místopředsedkyně.

 

Připomínám internetové stránky našeho družstva: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/. E-mailová adresa je: BDZENIT@centrum.cz

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dymokurský                                                              Pavel Dymokurský

                                                                                               předseda představenstva

                                                                                                         

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.