Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

03.07.2019 13:24

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

IČ: 27309070

se sídlem Masarykova 522/12, 46001 Liberec 1

 

 

konané dne 28. 6. 2019 od 18.30 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost U Sila 1201, Liberec 30

 

 

Přítomni:

Pavel Dymokurský, předseda družstva

 

Z pozvaných hostů přítomni:

Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev, Interma BYTY, akciová společnost

 

Program:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba představenstva družstva (převolba)
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  4.  Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  5. Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2017, 2018
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

 

Ad 1) Po zahájení náhradní členské schůze předseda konstatoval, že z celkového počtu 46 členů a 52 hlasů bylo přítomno pouze 9 členů družstva včetně zastoupení na základě plné moci – celkem 9 hlasů.  V souladu s čl. 24 stanov byla náhradní členská schůze usnášeníschopná. Pro úplnost uvádím, že v termínu svolání řádné členské schůze na 18. 6. 2019 (od 18.30 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost, U Sila 1201, Liberec 30) se nedostavil minimální počet členů k naplnění minimální, nadpoloviční většiny pro přijetí rozhodnutí; přítomno bylo 14 členů družstva včetně zastoupených dle jimi udělených plných mocí. Současně předseda zopakoval omluvu za nesvolání členské schůze v loňském roce.

 

Následně bylo přistoupeno k projednání dalších jednotlivých bodů dle programu a projednáno:

 

Ad 2) Ve smyslu ustanovení čl. 14 písm. f) stanov družstva zaniklo členství v družstvu pro Evženii Svojíkovou a proto bylo nezbytné provést převolbu v představenstvu družstva. K návrhu předsedy družstva, že by se novou členkou představenstva mohla stát Ing. Miloslava Ježková, po věcné diskuzi, nikdo nevznesl zamítavé stanovisko a ani nebyl vznesen jiný návrh. Na základě toho předseda družstva vyzval k hlasování o návrhu, zda Ing. Miloslava Ježková se stane novým členem představenstva na pozici místopředsedy. Na základě tohoto návrhu proběhlo hlasování takto:

Náhradní členská schůze volí Ing. Miloslavu Ježkovou, bytem Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 za místopředsedkyni družstva – toto rozhodnutí bylo přijato 100% hlasy přítomných členů.

 

 

Ad 3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 – schváleno 100% přítomných členů.

V rámci tohoto bodu předseda zopakoval, že částka ve fondu oprav je pro družstvo vedena jako nula, avšak platí, že naše platby do fondu oprav jsou zúčtovávány na fondy oprav jednotlivých společenství vlastníků jednotek, které v každém domě existují a že tedy nemusí mít nikdo z družstevníků obavy, že by se platby „ztrácely“.

 

Ad 4) Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018– schváleno 100% přítomných členů.

 

Ad 5) Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2017, 2018 - schváleno 100% přítomných členů

K tomuto bodu před hlasováním předseda uvedl, že Směrnice č. 01/2012 byla projednána a schválena na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT dne 14. 6. 2012 a že na již schválené výši se nic nemění – 50 Kč/byt/měsíc.

 

Ad 6) Dluhy, provozní záležitosti

V současné době nemá družstvo většího neplatiče. Dluhy jsou řešeny prostřednictvím správcovské kanceláře Interma-BYTY tak, že je možnost sjednat splátkový kalendář, tento dodržovat, aby se předešlo případnému soudnímu řízení, vyloučení z družstva (tím i skončení nájmu bytu) a případnému vyklizení bytu. Hospodaření družstva je dobré, v kladných číslech a předseda vyslovil přání, aby to tak i nadále zůstalo.

 

Ad 7) Diskuse, závěr

Diskuze se vedla ohledně připomenutí termínů pro možnost doplacení zbývající částky členského podílu pro převod bytu do vlastnictví (v termínu 6. měsíc a 12. měsíc) s tím, že je potřeba alespoň 1 měsíc předem informovat o tomto záměru paní Martinu Portovou: 485 221 266; portova@interma-byty.cz, aby byly dojednány smlouvy s úvěrovou bankou (ČSOB)

 

Došlo ke změně údržbáře. Namísto pana Jaroslava Houdy je nyní pan Václav Černý, tel. 722 927 943, na kterého je možné se obrátit v případě zjištění poruch a technických závad v bytě či spolčených prostorách nebo v okolí domu. Další kontakty jsou zveřejněny na https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/.

 

Každý družstevník našeho družstva se může zúčastnit jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v každém domě (č. p. 1610-1618). Za družstvo se jednání účastní předseda či místopředsedkyně, avšak pokud se týká provozních věcí, věcí dotýkajících se chodu domu, plánů na úpravy domu či jeho okolí, je možné, ba žádoucí, aby i družstevníci se k tomu vyslovili. Avšak platí, že hlasování za družstevníky se děje prostřednictvím účastnícího se předsedy nebo místopředsedkyně.

 

 

Připomínám internetové stránky našeho družstva: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/. E-mailová adresa je: BDZENIT@centrum.cz

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dymokurský                                                              Pavel Dymokurský

                                                                                               předseda představenstva

                                                                                                        

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.